EN

mentally {adverb}

volume_up
mentally
The situation of disabled and mentally ill people is also of concern.
Situationen för de fysiskt och psykiskt funktionshindrade är mycket oroande även den.
The notion of human rights will not work where they are being violated both mentally and physically.
De mänskliga rättigheterna fungerar inte där de kränks såväl psykiskt som fysiskt.
There is a worrying increase in the number of mentally ill persons.
Antalet psykiskt sjuka personer ökar oroväckande.
mentally
Drug-taking is psychologically, mentally and physically damaging to the user.
Droger är psykologiskt, mentalt och fysiskt skadliga för användaren.
The other issue concerns mentally handicapped people.
Den andra frågan rör mentalt funktionshindrade människor.
Are you going to set yourself up as mentally attacking yourself?"
Tänker du se till att mentalt attackera dig själv?"

Användningsexempel för "mentally" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishShe's what I know today to be mentally ill, higher-functioning at times than others.
Idag vet jag att hon är förståndshandikappad, ibland högfungerande, ibland inte.
EnglishWe heard Mr Cohn-Bendit say that those who oppose this Treaty are mentally ill.
Vi hörde Daniel Cohn-Bendit säga att de som motsätter sig detta fördrag är psykiskt störda.
EnglishDrug-taking is psychologically, mentally and physically damaging to the user.
Droger är psykologiskt, mentalt och fysiskt skadliga för användaren.
EnglishThe situation of disabled and mentally ill people is also of concern.
Situationen för de fysiskt och psykiskt funktionshindrade är mycket oroande även den.
EnglishIt may be that he was being hounded by it and mentally tortured.
Det är tänkbart att han förföljdes av organisationen och torterades mentalt.
EnglishThe notion of human rights will not work where they are being violated both mentally and physically.
De mänskliga rättigheterna fungerar inte där de kränks såväl psykiskt som fysiskt.
EnglishParagraph 27 also states that mentally-disabled children should have access to the courts.
I punkt 27 hävdar man också att förståndshandikappade barn ska ha tillgång till rättsväsendet.
EnglishIn at least one of these cases, the child concerned was mentally handicapped.
I minst ett fall av dessa var barnet förståndshandikappat.
EnglishThey are tasks which are way beyond you if you are physically or mentally ill or disabled.
Dessa verksamheter är utom räckhåll om man är fysiskt eller mentalt sjuk eller funktionshindrad.
EnglishThe mentally-ill patient is no different to a cardiac patient or any other patient.
Den psykiskt sjuka patienten är inte annorlunda än en hjärtpatient eller vilken annan patient som helst.
EnglishAn extraordinary transformation is therefore needed mentally and culturally to cope with this.
Det krävs alltså en enorm förändring på det mentala och kulturella planet för att bemöta detta.
EnglishThis means that on average, 60% of children who are declared mentally disabled are Roma.
Det innebär att i genomsnitt 60 procent av de barn som bedömts som mentalt funktionshindrade är romer.
EnglishBut the question is whether we can keep up mentally and culturally.”
Men frågan är om vi hänger med rent mentalt och kulturellt.
English"I am so much better off physically, financially, emotionally, mentally and almost every other way."
"Jag har det så mycket bättre fysiskt, ekonomiskt, själsligt, mentalt och på nästan alla andra sätt."
EnglishUnder no circumstances may children or the mentally handicapped be misused as guinea pigs.
Barn eller förståndshandikappade personer får under inga som helst omständigheter missbrukas som försökskaniner.
EnglishThe European Union must offer an example by guaranteeing its citizens a mentally healthy life.
Europeiska unionen måste föregå med gott exempel genom att garantera sina medborgare ett liv i psykisk hälsa.
EnglishThere is a worrying increase in the number of mentally ill persons.
Antalet psykiskt sjuka personer ökar oroväckande.
EnglishAre you going to set yourself up as mentally attacking yourself?"
Tänker du se till att mentalt attackera dig själv?"
EnglishIf the child is handicapped, whether mentally or physically, it can be aborted up to the ninth month.
Om barnet har något funktionshinder, mentalt eller fysiskt, kan det aborteras fram till den nionde månaden.
EnglishThe other issue concerns mentally handicapped people.
Den andra frågan rör mentalt funktionshindrade människor.

Synonymer (engelska) till "mental":

mental
English
mentality