"memorandum" - Svensk översättning

EN

"memorandum" på svenska

volume_up
memorandum {substantiv}
EN

memorandum {substantiv}

volume_up
1. juridik
memorandum
2. formellt
I have copied a memorandum and petition to you and to the chairmen of the political groups.
Jag har kopierat ett meddelande och en petition till er och till de politiska gruppernas ordförande.
I think that this is a voluntary memorandum, as she herself said, and that the sector is expected to self-regulate.
Jag tror att detta är ett frivilligt meddelande, som hon själv sa, och att sektorn förväntas vara självreglerande.
They sent us this memorandum asking our support for action to solve their problem and to have justice.
De skickade detta meddelande till oss, genom vilket man bad om vårt stöd till åtgärder för att lösa deras problem och för att få rättvisa.
memorandum
volume_up
PM {neut.} [ex.]
Three: the effect of the Memorandum of Understanding on technical norms and operating reports needs checking.
För det tredje bör effekterna av PM: et om understanding av tekniska normer och driftsrapporter undersökas.
memorandum (även: memo)
Council memorandum on the common position on the Biopatnents Directive states, at point 35, that:
I rådets promemoria om den gemensamma ståndpunkten om biopatentdirektivet sägs följande i punkt 35:
Then I would respectfully ask the Commissioner to provide me, if possible, with the memorandum that spells out the rules that relate to Euronews.
Sedan skulle jag be att kommissionären skulle skaffa fram, om möjligt, åt mig den promemoria där dessa spelregler med Euronews har definierats.

Användningsexempel för "memorandum" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen, Mr Rehn, will that Memorandum of Understanding be brought before this Parliament?
Olli Rehn, när kommer detta samförståndsavtal att läggas fram inför parlamentet?
EnglishI expect that he will include corrections and clarifications in the memorandum.
Jag förväntar mig att skall rätta till detta och göra ett förtydligande i motiveringen.
EnglishHowever, I wish to comment on several statements in the explanatory memorandum.
Jag skulle emellertid vilja kommentera några uttalanden i motiveringen.
EnglishThis varies from programme to programme, and is set out in the Memorandum of Understanding.
Detta skiljer sig från program till program och fastställs i samförståndsavtalen.
EnglishAs is also stressed in the explanatory memorandum, this is not acceptable to the Commission.
Detta kan inte kommissionen acceptera, något som också understryks i motiveringen.
EnglishSo is the memorandum also being discussed with the Kurdish autonomous government?
Så jag vill veta om samförståndsavtalet också diskuteras med den kurdiska autonoma regeringen?
Englishon the Sharm el-Sheikh Memorandum and the resumption of the peace process in the Middle East
om Sharm el-Sheikh-avtalet och den återupptagna fredsprocessen i Mellanöstern
EnglishCommissioner, you gave your opinion on the Memorandum of Understanding with Ireland.
Herr kommissionsledamot, du talade om samförståndsavtalet med Irland.
EnglishThis memorandum was not intended to be, in itself, a legal base for any exchange of data.
Detta avtal var inte i sig avsett att utgöra en rättslig grund för utbyte av uppgifter.
EnglishMr President, the Sharm el-Sheikh Memorandum is a new interim agreement.
Herr talman! Sharm el-Sheikh-avtalet är ett nytt mellanliggande avtal.
EnglishAt the same time, we are living with the drastic effects of the Memorandum.
Samtidigt lever vi med de drastiska effekterna av överenskommelsen.
EnglishHopefully, you will have all received a comprehensive explanatory memorandum on the draft budget.
Förhoppningsvis har alla fått en övergripande motivering till budgetförslaget.
EnglishHow do people envisage the further implementation of June’s memorandum of understanding?
Hur ska människor planera för det fortsatta genomförandet av samförståndsavtalet från juni?
EnglishWe are not obliged to make our Memorandum to the Irish Government open to the public.
Vi har ingen skyldighet att offentliggöra vårt samförståndsavtal med den irländska regeringen.
EnglishHow do people envisage the further implementation of June’ s memorandum of understanding?
Hur ska människor planera för det fortsatta genomförandet av samförståndsavtalet från juni?
EnglishEU-US Memorandum of Cooperation in civil aviation research and development (
Samarbetsmemorandum EU/Förenta staterna om forskning och utveckling inom den civila luftfarten (
EnglishFirstly, I signed a memorandum of understanding with the European Data Protection Supervisor (EDPS).
För det första ingick jag ett samförståndsavtal med Europeiska datatillsynsmannen.
EnglishI also drew up a financing memorandum by regional economic community.
Jag utarbetade också en finansieringsöverenskommelse för varje regional ekonomisk gemenskap.
EnglishThe agreements in force as laid down in the Memorandum of Understanding must be observed in full.
De gällande avtal som angivits i avsiktsförklaringen skall efterlevas utan kompromisser.
EnglishIn conclusion, I would like to support those Member States that have already concluded a memorandum.
Avslutningsvis stöder jag de medlemsstater som redan har ingått ett samförståndsavtal.

Synonymer (engelska) till "memorandum":

memorandum