"member country" - Svensk översättning

EN

"member country" på svenska

EN

member country {substantiv}

volume_up
member country (även: member state)
For these reasons, each member country has its obligations.
Därför har varje medlemsland sina skyldigheter.
Moreover, the alignment of registration documents will facilitate reregistration of a motor vehicle from one member country to another.
Dessutom förenklar harmoniseringen av registreringsbevisen omregistreringen av ett fordon från ett medlemsland till annat.
I said that if the authorities of a member country, in this case Sweden, had a suspicion, in this instance, they could set up controls.
Jag sade att om myndigheterna i ett medlemsland, t.ex. Sverige, fattar misstankar i detta fall kan de utföra kontroller.

Användningsexempel för "member country" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll nationals of an European Union member country are automatically citizens of the EU.
Alla som är medborgare i något av EU:s medlemsländer är automatiskt EU-medborgare.
EnglishAs the honourable member knows, each country follows its own procedures and practices.
Som ledamoten vet har varje parlament sin egen procedur och sitt eget tillvägagångssätt.
EnglishAs a NATO member and EU candidate country, Turkey must nail its colours to the mast.
Som Nato-medlem och kandidatland till EU måste Turkiet stå fast.
EnglishHowever, no non-member country has made use of this facility to date.
Men hittills har inget tredje land använt denna möjlighet.
EnglishNo member country of the Alliance is being forced to take part: all the NATO partners share the responsibility.
Inget land inom förbundet har blivit tvingat till detta: Alla Natopartner är ansvariga.
EnglishAny member country of the World Trade Organisation can stand as candidate to organise the ministerial conference.
Det föll sig så att det var Qatar som erbjöd sig att hysa den fjärde ministerkonferensen.
EnglishOur research has shown that undeclared work in the Member States differs from country to country.
Våra undersökningar har visat att odeklarerat arbete i medlemsstaterna skiljer sig åt från land till land.
EnglishIn which Member State or third country were the offences/acts of grave professional misconduct committed?
I vilken medlemsstat eller i vilket tredjeland begicks brotten/de allvarliga felen i yrkesutövningen?
EnglishEvery member country has a vote in the decision procedure.
Frankrike, Spanien och några andra europeiska länder.
EnglishMoreover, animal transportation must be properly monitored in each EU Member State and candidate country.
Dessutom måste övervakningen av transporterna fås i skick i alla EU:s medlemsstater och i kandidatländerna.
EnglishMoreover, animal transportation must be properly monitored in each EU Member State and candidate country.
Dessutom måste övervakningen av transporterna fås i skick i alla EU: s medlemsstater och i kandidatländerna.
EnglishFor these reasons, each member country has its obligations.
Därför har varje medlemsland sina skyldigheter.
EnglishHow is it possible that this situation affects 20-25% of the population of a member country of the European Union?
Hur är det möjligt att denna situation berör 20-25 procent av befolkningen i ett av EU:s medlemsländer?
EnglishThe efforts being made by Slovakia in the economic sphere in order to become a member country of the European Union are to be welcomed.
De ekonomiska åtgärder som Slovakien vidtagit för att bli medlem i Europeiska unionen är glädjande.
EnglishI ask for a report to be brought forward to show the state of law in each member country and the state of legal practice.
Jag vill se ett betänkande om frågan, vilket skall visa det rättsliga läget i varje medlemsstat och rättspraxisen.
EnglishAs 'guardian of the Treaties', the Commission checks that each member country is applying EU law properly.
Kommissionen brukar kallas fördragens väktare, och kontrollerar alltså att alla medlemsländer tillämpar EU-lagstiftningen korrekt.
EnglishAn act of terrorism in a member country of the European Union is an attack on the entire European Union, on every single one of us.
Ett terrordåd i en av Europeiska unionens medlemsstater är ett angrepp mot hela EU, mot var och en av oss.
EnglishFurthermore, a member country can ask for a check to see whether the majority represents minimum 62% of the total population.
Ett enskilt land kan dessutom begära en kontroll av om majoriteten motsvarar minst 62 procent av EU:s befolkning.
EnglishNor can it be right that although the CAP cake has to be shared between 25 Member States, one country gets a gigantic 23.4 per cent slice.
Folket i Frankrike och Nederländerna visade oss att vi har förlorat kontakten med våra egna väljare.
EnglishWe have our doubts about the proposal in Amendment No 5 for a further allowance to cover travel in a Member's home country.
Vi är dock tveksamma till förslaget i ändringsförslag 5 om att införa ytterligare en ersättning för resor i hemlandet.

Liknande översättningar för "member country" på svenska

member substantiv
country substantiv
country adjektiv
back country substantiv
third world country substantiv