"melting pot" - Svensk översättning

EN

"melting pot" på svenska

EN

melting pot {substantiv}

volume_up
melting pot
The whole place is a highly unstable melting pot and could easily explode.
Hela denna plats är en oerhört instabil smältdegel som lätt kan explodera.
The attacks on London in particular showed that the idea of the ‘melting-pot society’ has failed.
Särskilt attackerna i London visade att tanken på samhället som ”smältdegel” har misslyckats.
All these causes combine to form a melting pot where lives are shattered by the greed of some parties and the deviance of others.
Alla dessa orsaker är en smältdegel för liv som krossas av någras lystenhet och andras avvikande beteende.

Användningsexempel för "melting pot" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is the big difference between Europe and that melting pot, the United States.
Det är den stora skillnaden jämfört med den melting pot Förenta staterna är.
EnglishThe whole place is a highly unstable melting pot and could easily explode.
Hela denna plats är en oerhört instabil smältdegel som lätt kan explodera.
EnglishThe whole place is a highly unstable melting pot and could easily explode.
Det är i sak felaktigt att beskriva detta som något som endast islamiska fundamentalister ligger bakom.
EnglishThe attacks on London in particular showed that the idea of the ‘melting-pot society’ has failed.
Särskilt attackerna i London visade att tanken på samhället som ”smältdegel” har misslyckats.
EnglishToday, the two peoples are dissolving in the American melting pot.
I dag löses de två folken upp i den amerikanska smältdegeln.
EnglishEverything and more has been chucked into one big melting pot and our citizens are expected to digest this gunge.
Allt och mer därtill har slängts i en stor gryta, och medborgarna förväntas smälta denna sörja.
EnglishAll these causes combine to form a melting pot where lives are shattered by the greed of some parties and the deviance of others.
Alla dessa orsaker är en smältdegel för liv som krossas av någras lystenhet och andras avvikande beteende.
EnglishThe attacks on London in particular showed that the idea of the ‘ melting-pot society’ has failed.
Därför måste medlemsstaterna och EU som helhet svara på detta hot, inte bara med lagstiftning utan med hela brottsbekämpningsmaskineriet.
EnglishOur Europe, that melting pot of cultures, languages and people, is possible thanks to free movement and study programmes.
Vårt EU, som är en blandning av kulturer, språk och personer, främjar vi tack vare fri rörlighet och studieprogram.
EnglishI will end with ISPA, which would appear to be the reason my report has been slipped into the enlargement melting pot.
Jag skall avsluta med ISPA, som tydligen måste vara skälet till att mitt betänkande har buntats ihop med betänkanden om utvidgningen.
EnglishThe acquis is a melting-pot of guidelines, measures and decisions through which few people can find their way, let alone their rights.
Regelverket är en melting pot av handböcker, åtgärder och beslut där få lyckas finna någon rätsida, för att inte tala om en gällande rätt.
EnglishThe farmers' contributions go into the general melting pot of the EU budget on the revenue side, and if export refunds are cut then these contributions will decline too.
Jordbrukarnas avgifter redovisas helt allmänt på intäktssidan i EU:s budget, och även dessa avgifter reduceras, när exportbidragen skärs ned.
EnglishThe farmers ' contributions go into the general melting pot of the EU budget on the revenue side, and if export refunds are cut then these contributions will decline too.
Jordbrukarnas avgifter redovisas helt allmänt på intäktssidan i EU: s budget, och även dessa avgifter reduceras, när exportbidragen skärs ned.
EnglishFor many years, Europe has promoted itself as a melting pot of many different cultures, whose constant intermeshing has had an impact throughout the world.
. – I många år har vi i Europa framhållit oss själva som en smältdegel för många olika kulturer, vilkas ständiga sammanvävning har haft inflytande i hela världen.
EnglishIn the past the European Union has been criticized on the grounds that it is going to be a great melting pot in which small communities and minorities will all be lost.
I det förgångna har Europeiska unionen kritiserats för att den skulle komma att bli en stor smältdegel i vilken små samhällen och minoriteter försvinner.
EnglishFor many years, Europe has promoted itself as a melting pot of many different cultures, whose constant intermeshing has had an impact throughout the world.
   .– I många år har vi i Europa framhållit oss själva som en smältdegel för många olika kulturer, vilkas ständiga sammanvävning har haft inflytande i hela världen.
EnglishI have personally come to realise that where the United States might be a melting pot, the European Union is a very rich, colourful and beautiful mosaic of diversity.
Medan Förenta staterna kanske är en smältdegel så har jag personligen insett att Europeiska unionen är en väldigt rik, färgstark och vacker mosaik av mångfald.
EnglishThe different backgrounds of the staff members will make the EEAS a melting pot of corporate cultures, and it will gradually have to establish a culture of its own.
Personalens olika bakgrunder kommer att göra den europeiska avdelningen för yttre åtgärder till en smältdegel för olika företagskulturer och den måste gradvis upprätta en egen sådan.

Synonymer (engelska) till "melting pot":

melting pot
English

Liknande översättningar för "melting pot" på svenska

melting adjektiv
pot substantiv