EN

melting {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
We are all aware that the ice melting in the Arctic is a dramatic threat for the survival of this species.
Vi är alla medvetna om att den smältande isen i Arktis är ett dramatiskt hot mot artens överlevnad.
We are experiencing more and more frequent droughts, floods, desertification, and the melting of glaciers.
Vi ser allt fler och allt oftare återkommande fall av torka, översvämningar, ökenspridning och smältande glaciärer.
Permafrost and ice caps are melting, sea-levels and temperatures rising, largely due to human activity.
Tjäle och smältande istäcken, höjning av havsnivåer och temperaturhöjningar beror till stor del på mänsklig verksamhet.
2. "voice"
melting

Användningsexempel för "melting" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, the melting of the Arctic ice cap has numerous, drastic consequences.
Att det arktiska istäcket smälter får dock ett flertal drastiska konsekvenser.
English(CS) All of us wish to breathe clean air and halt the melting of the glaciers.
(CS) Vi vill alla kunna andas frisk luft och förhindra att glaciärerna smälter bort.
EnglishThat is the big difference between Europe and that melting pot, the United States.
Det är den stora skillnaden jämfört med den melting pot Förenta staterna är.
EnglishAt the same time, the melting of the ice has caused unforeseen changes in sea currents.
Samtidigt har issmältningen orsakat oförutsedda förändringar av havsströmmarna.
EnglishThe core competence is in the exploration, mining, melting and recycling.
Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning.
EnglishThe whole place is a highly unstable melting pot and could easily explode.
Hela denna plats är en oerhört instabil smältdegel som lätt kan explodera.
EnglishA few centuries ago the polar icecaps were melting at a far faster rate than they are today.
Glaciärisarna var för några århundraden sedan mycket mindre än vad de är i dag.
EnglishIn any event, contrary to what the IPCC announced, they are not melting in the Himalayas.
Under alla omständigheter och i motsats till vad IPCC uppger smälter de inte i Himalaya.
EnglishIce caps are melting, sea levels are rising and we will soon reach the point of no return.
Istäckena smälter, havsnivåerna stiger och snart kommer vi att nå en punkt utan återvändo.
EnglishAnd west Antarctica cropped up on top some under-sea islands, is particularly rapid in its melting.
Västra Antarktis, som ligger på några öar under vattnet, smälter särskilt snabbt.
EnglishThis glacier is now melting and it is moving at two metres an hour - two metres an hour!
Denna glaciär smälter nu, och den förflyttar sig med två meter per timme - två meter per timme!
English40 percent of all the people in the world get half of their drinking water from that melting flow.
40 procent av alla människor i världen får hälften av sitt dricksvatten från smältfloden.
EnglishThat would eventually be detrimental and lead to popular support for Europe melting away.
Det skulle vara förödande i slutänden och leda till att det folkliga stödet för EU vittrar sönder.
EnglishWe note that in the Alps, the glaciers have been melting since 1820.
Vi kan konstatera att i Alperna minskar glaciärerna sedan 1820.
EnglishThe whole place is a highly unstable melting pot and could easily explode.
Det är i sak felaktigt att beskriva detta som något som endast islamiska fundamentalister ligger bakom.
EnglishThe attacks on London in particular showed that the idea of the ‘melting-pot society’ has failed.
Särskilt attackerna i London visade att tanken på samhället som ”smältdegel” har misslyckats.
EnglishThe amount of a moderate-to-severe snow melting of an area equivalent to the size of California.
Mängden av måttlig till allvarlig snösmältning i ett område med samma storlek som Kalifornien.
EnglishIf you want to know how sea level rises from land-base ice melting this is where it reaches the sea.
Vill du veta hur havsnivån stiger på grund av att inlandsis smälter? ~~~ Här når den havet.
EnglishThese are huge demographic melting pots of often very different cultures and social groups.
Detta är enorma demografiska smältdeglar där mycket olikartade kulturer och socialgrupper ofta samsas.
EnglishThe ice is melting, so 'the scramble for resources will intensify'.
Isen smälter, så ”kivet om tillgångarna kommer att tillta”.

"melting glacier" på svenska

melting glacier
Swedish
  • smältande glaciär
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"melting glaciers" på svenska

melting glaciers
Swedish
  • smältande glaciärer
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "melting":

melting
melting pot
English