"meet-up" - Svensk översättning

EN

"meet-up" på svenska

volume_up
meet-up {substantiv}
SV
EN

meet-up {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "meet-up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe informal motto almost seemed to be: we will meet up, and no one will notice.
Det verkar nästan som om det informella mottot var: vi ska träffas och ingen kommer att märka det.
EnglishTherefore, we shall meet up here once more at the end of the year.
Låt oss alltså vid årsskiftet träffas kring den här frågan.
EnglishSchool menus are drawn up to meet Islamic dietary requirements.
Skolmenyer utformas för att uppfylla islamiska dietkrav.
EnglishIn the words of an Irish blessing, 'may the road rise up to meet you'.
Uttryckt med en irländsk välsignelse, (”may the road rise up to meet you” [”må vägen resa sig för att möta er”]).
EnglishFinally, may I echo the words that my colleague Mr Watson used and say 'may the road rise up to meet you' – '.
Får jag slutligen upprepa min kollega Graham Watsons ord och säga ”må vägen resa sig för att möta er” – .
EnglishI am sure we will have the chance to meet up again.
Jag är säker på att vi får tillfälle att råkas igen.
EnglishFinally, may I echo the words that my colleague Mr Watson used and say 'may the road rise up to meet you ' – '.
Får jag slutligen upprepa min kollega Graham Watsons ord och säga ” må vägen resa sig för att möta er ” –.
EnglishOh, I'm going to meet up with him... you know... later.
Jag ska möta honom där... du vet... senare.
EnglishIs it in the best interests of a family to have two full-time career-chasing parents who rarely meet up at the family dinner?
Ligger det i familjens intresse att ha två heltidskarriärister som knappt dyker upp till familjemiddagen?
EnglishIn reality, of course, most vehicles on our roads are not equipped to meet the most up-to-date regulations on exhaust gases.
Situationen är naturligtvis den att de flesta fordon på våra vägar inte klarar de senaste utsläppsbestämmelserna.
EnglishThis IGC, however, opens up a narrow historical window enabling what is essential to meet up with what is possible.
Regeringskonferensen öppnar trots allt upp en liten historisk möjlighet, som tillåter det nödvändiga att förenas med det möjliga.
EnglishEnergy efficiency and the use of renewable sources of energy must be stepped up to meet at least the ambitious targets of the Union.
Save- och Altener-programmen som nyligen genomgått en översyn är hörnstenar i en hållbar och miljövänlig energipolitik.
EnglishWe have come to realise, rather belatedly, that enlargement must be balanced against the need to meet the challenges thrown up by the South.
Sent omsider blev det emellertid uppenbart att vi parallellt med utvidgningen också måste ta itu med problemen i söder.
EnglishEnergy efficiency and the use of renewable sources of energy must be stepped up to meet at least the ambitious targets of the Union.
Energieffektiviteten och användandet av förnybara energikällor måste ökas för att bringas minst i nivå med unionens stolta målsättningar.
EnglishIt is our political duty to present specific results by 2010, in other words when we meet up again for the Third EU-Africa Summit.
Det är vår politiska plikt att lägga fram specifika resultat senast 2010, med andra ord när vi återigen träffas för det tredje toppmötet mellan EU och Afrika.
EnglishEuropean schools in particular were set up to meet these needs - to provide multicultural and multilingual education while also strengthening European identity.
Europaskolorna inrättades särskilt för att uppfylla dessa behov, för att ge en multikulturell och flerspråkig utbildning och samtidigt stärka den europeiska identiteten.
EnglishWe have the whole discussion about globalisation, where the European economy is the leading global actor and gives us opportunities to meet up and to contribute to globalisation.
Vi har hela diskussionen om globalisering, där den europeiska ekonomin är den ledande globala aktören, och det ger oss möjlighet att uppfylla och bidra till globalisering.
EnglishThe organization of a programme of grubbing up must meet an objective of purging the market, which is currently characterized by specific surpluses for each of the Member States.
Inrättandet av ett röjningsprogram bör vara ett svar på målsättningen att sanera marknaden, som just nu karakteriseras av specifika överskott för var och en av medlemsstaterna.

Liknande översättningar för "meet-up" på svenska

meet substantiv
up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
to pick up verb
to knock up verb
Swedish