"to meet the demand" - Svensk översättning

EN

"to meet the demand" på svenska

EN

to meet the demand {verb}

volume_up
to meet the demand
However, there is not enough production to meet the demand, so the EU is dependent on these imports.
Men produktionen räcker inte för att möta efterfrågan, så därför är EU beroende av dessa importer.
We are not talking here about protectionism; quite the contrary, we are talking about increasing the supply by having more businesses to meet the demand.
Vi talar inte om protektionism, utan tvärtom om att öka utbudet genom att göra så att fler företag kan möta efterfrågan.
Either wages will have to go up sharply to meet the demand for more staff or the scheme will be bedevilled by labour shortages.
Antingen måste lönerna gå upp kraftigt för att möta efterfrågan på mer arbetskraft, eller så kommer systemet att trasslas till på grund av brist på arbetskraft.
As a result, France has 100 000 fewer dairy cows than it needs to fill its quota and the European Union needs one billion litres of milk to meet European demand.
Till följd av detta har Frankrike 100 000 färre mjölkkor än vad som krävs för att fylla landets kvot, och EU behöver en miljard liter mjölk för att tillgodose efterfrågan inom unionen.

Användningsexempel för "to meet the demand" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis can influence a certain sector, but there are ways to continue to meet rising demand.
Detta kan påverka en viss sektor, men det finns olika sätt att fortsätta att bemöta den växande efterfrågan.
EnglishHowever, there is not enough production to meet the demand, so the EU is dependent on these imports.
Men produktionen räcker inte för att möta efterfrågan, så därför är EU beroende av dessa importer.
EnglishEurope's farmers, food manufacturers and supermarkets should be adapting to meet that demand.
Europas jordbrukare, livsmedelstillverkare och stormarknader bör anpassa sig för att kunna möta detta krav.
EnglishUnfortunately, those that exist do not now meet the demand.
Tyvärr motsvarar befintliga centrum inte behoven.
EnglishThe indigenous supply cannot meet European demand.
Det inhemska utbudet kan inte täcka efterfrågan i Europa.
EnglishLet them have the courage to meet the demand for democracy, because Europe itself depends on democracy!
Låt oss hoppas att de har modet att tillgodose kravet på demokrati, för Europa är självt beroende av demokrati!
EnglishI am fully committed to meet this demand.
Jag är helt och hållet engagerad i att leva upp till detta krav.
EnglishThe reserves are there to meet future demand.
Det finns reserver för att möta den framtida efterfrågan.
EnglishWe are definitely keen to preserve those homeopathic medicines that meet the demand from our countries’ citizens.
Vi vill definitivt behålla de homeopatiska läkemedel som tillgodoser behoven hos medborgarna i våra länder.
EnglishGoing back to the basics of economics, countries either meet this demand or it will be met elsewhere.
Tillbaka till ekonomiska elementa: antingen uppfyller länderna dessa krav eller också kommer de att uppfyllas på annat håll.
EnglishWe need to meet unmet demand in a harmonious and well-balanced system of environmentally sustainable production.
Vi behöver täcka den efterfrågan som inte är täckt när det gäller ett balanserat system i en miljöanpassad produktion.
EnglishIt is estimated that EU production will have to rise by over 70% just to meet rising demand in the future.
Man uppskattar att produktionen inom EU kommer att behöva öka med över 70 procent bara för att kunna tillgodose den stigande efterfrågan i framtiden.
EnglishI think it is time, as I said, to bring an end to these incoherencies and meet increasing demand from patients.
Jag tror alltså att det är tid för att, som jag sade, få slut på de motsägelsefulla förhållandena och att bemöta en allt större efterfrågan från patienterna.
EnglishI hope that the agency will be active soon, because it will perhaps be the first instrument to meet the demand for such powers.
Jag hoppas att byrån snart kan inleda sin verksamhet, för den blir kanske det första instrumentet som uppfyller behovet av sådana befogenheter.
EnglishEurope must therefore opt for eco-innovation and cutting-edge technologies in order to meet a demand for high added value products that our competitors cannot satisfy.
Tack vare sina höga miljöstandarder främjar EU innovation och ökar konkurrenskraften inom EU: s industri.
EnglishWe are not talking here about protectionism; quite the contrary, we are talking about increasing the supply by having more businesses to meet the demand.
Vi talar inte om protektionism, utan tvärtom om att öka utbudet genom att göra så att fler företag kan möta efterfrågan.
EnglishOur trump card is eco-innovation and cutting-edge technologies that meet a demand for very high added-value products that our competitors are unable to satisfy.
Det är därför vi har krävt såväl ekonomisk och social som miljöinriktad konsekvensbedömning för varje lagförslag.
EnglishIt is time we grasped the opportunities provided by biotechnology to help us meet growing demand for quality food products.
Det är på tiden att vi tar vara på de möjligheter som biotekniken erbjuder som en hjälp att möta den växande efterfrågan på livsmedel av hög kvalitet.
EnglishSecondly, the timetable and weight limits were significantly modified to meet the demand for a more gradual and controlled approach.
För det andra har tidsplanen och viktgränserna ändrats betydligt för att motsvara kravet på ett mer gradvist och kontrollerat tillvägagångssätt.
EnglishThe programme content is designed to meet the demand for specialist and is aimed at people who lead Swedish builders.
Utbildningsinnehållet är utvecklat för att möta kraven på specialistkompetens och riktar sig till personer som leder svensk samhällsbyggnad, landets byggherrar.

Liknande översättningar för "to meet the demand" på svenska

the artikel
Swedish
meet substantiv
demand substantiv