EN meet
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

This is a meaningful and necessary meeting-place between North and South in the world.
Detta är en meningsfull och nödvändig mötesplats mellan nord och syd i världen.
Welcome to a meeting between students, researchers and business representatives.
Välkommen till en mötesplats mellan studenter, forskare och representanter från näringslivet.
This conference is a meeting place for researchers in the field.
Den här konferensen är en mötesplats för forskare inom området.
The first meeting of the Conference on 12 March was a historic gathering.
Konferensens första sammanträde den 12 mars var en historisk samling.
The Quartet is scheduled to meet on 20 September in order to relaunch the road map.
Detta är ett positivt scenario, men det bygger på en särskild samling omständigheter, och möjligheten kan gå förlorad.
I hope that 21 November will become a great European meeting.
Jag hoppas att det kommer att bli en stor europeisk samling den 21 november.
meet

2. "hunting"

meet
volume_up
möte {neut.} (jakt)
So one meeting tends to lead to another meeting and tends to lead to another meeting.
Så ett möte brukar leda till ett annat möte som brukar leda till ett annat möte.
The whole of this meeting was public, as was an informal industrial meeting.
Hela detta möte var offentligt, liksom också ett informellt möte med industrin.
Does it include when we meet in the corridor or on the bus or somewhere else?
Räknas ett möte i korridoren eller på bussen eller någon annanstans?

Användningsexempel för "meet" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn that way, we will meet the prime objective, which is the future of fisheries.
På så sätt uppnår vi det viktigaste målet, nämligen att trygga fiskets framtid.
EnglishThe instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
Det verktyg som utvecklades var ineffektivt och tillgodosåg inte aktuella behov.
EnglishA failure to meet requirements does not, in my view, represent discrimination.
Att inte leva upp till krav innebär enligt min mening inte någon diskriminering.
EnglishThe Union must meet new challenges and exploit new opportunities that lie ahead.
Unionen måste anta de nya utmaningarna och utforska de nya möjligheter som öppnas.
EnglishThis is a further reason why we should try to set targets that are easier to meet.
Det är ännu ett skäl till att vi borde försöka sätta upp mål som är enkla att nå.
EnglishI believe that these statements also largely meet with the consent of my group.
Jag tror också att min grupp i stor utsträckning instämmer i dessa uttalanden.
EnglishThey have asked us to do this and there is no reason not to meet their request.
De har begärt det och det finns ingen anledning att inte göra dem till viljes.
EnglishOn several occasions, the EU has called on other donors to meet these commitments.
EU har vid flera tillfällen uppmanat andra givare att fullgöra dessa åtaganden.
EnglishHowever, the resolution has come a little late and does not meet all expectations.
Resolutionen har dock tagits fram lite sent och uppfyller inte alla förväntningar.
EnglishThis means that they meet all the conditions of the rules of origin protocol ’.
Det betyder att de uppfyller alla villkor i protokollet om ursprungsregler ”.
EnglishWe need to find answers within our own society in order to meet these challenges.
För att klara av dessa utmaningar måste vi finna svaren på detta i samhället.
EnglishThe Council of Justice and Home Affairs Ministers will meet on 20 September.
Ministerrådet (rättsliga och inrikes frågor) skall sammanträda den 20 september.
EnglishMr President-in-Office, when it discusses Turkey, your Council will meet in secret.
Herr rådsordförande! När rådet diskuterar Turkiet är era sammanträden hemliga.
EnglishHowever, if we look at it in essence, it does not meet European specifications.
Om vi emellertid betraktar dess innebörd finner vi att det inte motsvarar EU:s krav.
EnglishIf they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
Om de uppfyller kriterierna kan de absolut underlätta den tillfälliga nödsituationen.
EnglishAnd people do not understand why their poor country should have to meet that cost.
Folket förstår inte heller varför deras fattiga land måste stå för dessa kostnader.
EnglishIt is very clear that the first directive has failed to meet that objective.
Det är alldeles uppenbart att det första direktivet inte har lyckats uppnå målet.
EnglishSecondly, the solutions proposed in this directive meet these requirements.
För det andra uppfyller de lösningar som föreslås i detta direktiv de här kraven.
EnglishThis means that they meet all the conditions of the rules of origin protocol’.
Det betyder att de uppfyller alla villkor i protokollet om ursprungsregler”.
EnglishIt's the number of times we zero out our bank account each year to make ends meet.
Det är antalet gånger vi balanserat vårat konto varje år för att få det att gå ihop.