"medium term" - Svensk översättning

EN

"medium term" på svenska

EN

medium term {adjektiv}

volume_up
medium term
This is the background to the distinction made between the short and medium term.
Det är bakgrunden till den skillnad som har gjorts mellan kort och medellång sikt.
At the same time, the financing of Community policy is guaranteed in the medium term.
Samtidigt säkras finansieringen av gemenskapens politik på medellång sikt.
You are perfectly correct: it is not something to be left for the medium term.
Ni har helt rätt: Det är inget som bör lämnas på medellång sikt.

Användningsexempel för "medium term" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is the background to the distinction made between the short and medium term.
Det är bakgrunden till den skillnad som har gjorts mellan kort och medellång sikt.
EnglishIt remains to be seen whether its medium- and long-term measures will be any better.
Det återstår att se om dess medel- och långsiktiga åtgärder kommer att vara bättre.
EnglishThe prospect of EU membership must be extended to Ukraine in the medium or long term.
Möjligheten till EU-medlemskap måste erbjudas Ukraina på medellång eller lång sikt.
EnglishOtherwise the country would be able to meet the criteria in the medium term.
Vad det övriga beträffar skulle landet på medellång sikt kunna uppfylla kriterierna.
EnglishWe also call for a new and realistic programme to be defined for the medium term.
Vi begär även att ett nytt och realistiskt program skall fastställas på medellång sikt.
EnglishI support increasing the limit on medium-term assistance to EUR 25 billion.
Jag stöder en ökning av gränsen för stödet på medellång sikt till 25 miljarder euro.
EnglishThe programme spells out the medium-term budgetary strategy until 2013.
I programmet redogörs för budgetstrategin på medellång sikt till och med 2013.
EnglishAt the same time, the financing of Community policy is guaranteed in the medium term.
Samtidigt säkras finansieringen av gemenskapens politik på medellång sikt.
EnglishSpecifically, a medium-term objective of gross domestic product growth (GDP) is introduced.
Ett mål på medellång sikt för ökad bruttonationalprodukt (BNP) införs specifikt.
EnglishThe policy of cohesion must continue to be a medium-term budgetary policy of the EU.
Sammanhållningspolitiken måste fortsätta vara en budgetpolitik för EU på medellång sikt.
EnglishIn my view, the weakest link is our short- to medium-term energy policy.
Som jag ser det är den svagaste länken vår energipolitik på kort och medellång sikt.
EnglishThe Strategic Energy Technology plan sets out a medium term strategy for all sectors.
Den strategiska planen för energiteknik är en plan på medellång sikt för alla sektorer.
EnglishSecondly, we now have a medium-term time frame and that is important.
För det andra har vi numera en medellångsiktig tidsram, vilket är av betydelse.
EnglishThe Bank's task is to monitor price stability in the medium term, not overnight.
Bankens mål är att bevaka prisernas stabilitet på medellång sikt och inte på helt kort sikt.
EnglishThe stability programmes include the public finance strategies for the medium term.
I stabilitetsprogrammen ingår strategier på medellång sikt på området offentliga finanser.
EnglishThese are issues which you will have to get right both in the short, medium and long term.
Det är frågor som man borde ha med såväl på kort som på medellång som på lång sikt.
EnglishThe Bank' s task is to monitor price stability in the medium term, not overnight.
Bankens mål är att bevaka prisernas stabilitet på medellång sikt och inte på helt kort sikt.
EnglishThat is the only way in which we will be able to balance our budget again in the medium term.
Det är det enda sättet för oss att balansera vår budget igen på medellång sikt.
EnglishThe outlook for price stability over the medium term remains subject to upside risks.
Utsikterna för prisstabiliteten på medellång sikt är fortfarande föremål för uppåtrisker.
EnglishShort-, medium- and long-term measures are required if we are to rectify this situation.
Sedan bidrar förslaget till raka motsatsen till vad som avses officiellt.

Liknande översättningar för "medium term" på svenska

medium substantiv
medium adjektiv
term substantiv
to term verb
Swedish