EN

medium-sized {adjektiv}

volume_up
In this way, a small European reform may hide a medium-sized one, and a medium-sized one may hide a large one.
På så sätt kan en liten europeisk reform dölja en medelstor, och en medelstor dölja en stor.
Its bureaucracy is the same size as that of an average medium-sized town in Europe.
Dess förvaltning har samma storlek som en medelstor stad i Europa.
Select the lower resolution for a medium-sized presentation.
Välj mediumupplösning för en medelstor visning.
The deaths alone are equivalent to virtually wiping out a medium-sized European town every single year.
Om man bara överför antalet döda på invånartalet så betyder det att en mellanstor stad i Europa varje år blir praktiskt taget utraderad.
And with that philosophy, our medium-sized group wishes to make some important comments, which are critical, but stem from our huge commitment to the building of Europe.
Och med den filosofin, från en mellanstor grupp, vill vi lämna några viktiga bidrag ur ett kritiskt perspektiv, men med stora förpliktelser för det europeiska bygget.

Användningsexempel för "medium-sized" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
Förfinansieringen är alltför komplicerad för många små- och medelstora företag.
EnglishAnything that we can do to help small and medium-sized enterprises, we must do.
Vi måste göra allt som står i vår makt för att hjälpa små och medelstora företag.
EnglishThe programme is being very well received by small and medium-sized enterprises.
Programmet röner ett mycket gott mottagande bland små och medelstora företag.
EnglishWe have increased the share of small and medium-sized enterprises accordingly.
Därför har vi utökat möjligheten för de små och medelstora företagen att delta.
EnglishIt is small and medium-sized enterprises that are very innovative and growth-driven.
Det är små och medelstora företag som är mycket innovativa och tillväxtinriktade.
EnglishIt is, far more, the small and medium-sized enterprises that create the most jobs.
Det är i stället de små och medelstora företagen som skapar flest arbetstillfällen.
EnglishIt is for this reason that small and medium-sized enterprises are not sub-companies.
Det är därför små och medelstora företag inte bör betraktas som dotterföretag.
EnglishSmall and medium-sized enterprises, in particular, need easier access to credit.
Särskilt små och medelstora företag behöver få underlättad kredittillgång.
EnglishI have also noted the stress some of you place on small and medium-sized businesses.
Jag har också noterat hur vissa av er lyfter fram de små och medelstora företagen.
EnglishThe budget is funding the extermination of small and medium-sized farming.
Den här budgeten finansierar förintelsen av små och medelstora jordbruksföretag.
EnglishHere, we can still achieve a great deal for small and medium-sized enterprises.
På detta område kan vi fortfarande uträtta en hel del för små och medelstora företag.
EnglishGeneral and business aviation mainly comprises small and medium-sized enterprises.
Allmän- och affärsflyget omfattar huvudsakligen små och medelstora företag.
EnglishNeither has the proposal been designed to support small and medium-sized enterprises.
Förslaget har heller inte utformats för att stödja små och medelstora företag.
EnglishIt is, of course, common knowledge that small and medium-sized enterprises create jobs.
Det är ju allmänt känt att arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag.
EnglishSpecial account must be taken of the position of small and medium-sized enterprises.
Särskild uppmärksamhet måste riktas mot situationen för små och medelstora företag.
EnglishGreater attention needs to be paid to the needs of small and medium-sized businesses.
Större uppmärksamhet måste läggas vid behoven hos små och medelstora företag.
EnglishThe social package should not be a burden to European small and medium-sized companies.
Det sociala paketet får inte vara en börda för EU:s små och medelstora företag.
EnglishThe report mentions a reduction in the VAT rates for small and medium-sized companies.
Betänkandet nämner en sänkning av momssatserna för små och medelstora företag.
EnglishThere needs to be a differentiation between micro, small and medium-sized businesses.
Man behöver göra åtskillnad mellan mikroföretag, småföretag och medelstora företag.
EnglishSmall and medium-sized airports are crucial for both general and business aviation.
Små och medelstora företag är avgörande för både allmän- och affärsflyget.

Synonymer (engelska) till "medium-sized":

medium-sized
medium-size

Liknande översättningar för "medium-sized" på svenska

medium substantiv
medium adjektiv
medium term adjektiv
Swedish
medium poodle substantiv