EN

medium size {substantiv}

volume_up
medium size

Användningsexempel för "medium size" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese are difficult times for small and medium-size enterprises.
Det är svåra tider nu för små och medelstora företag.
EnglishThe intention is to reach greater harmonisation where the European rules for small and medium-size enterprises are concerned.
Syftet är att uppnå en större harmonisering av reglerna för små och medelstora företag.
EnglishSecondly, it is a cliché to say that small- and medium-size enterprises are the backbone of the European economy.
För det andra är det en kliché att säga att små och medelstora företag är ryggraden i Europas ekonomi.
EnglishThis entails the capping of high company allowances and a systematic protection of small- and medium-size businesses.
Här ingår att skära ned i stöden till storföretagen och att systematiskt skydda små och medelstora företag.
EnglishI would like to point out two problems: I think the success of small and medium-size enterprises depends on their solution.
Jag vill peka på två problem. Jag anser att framgången hos små och medelstora företag beror på deras lösning.
EnglishThe latter process is carried out mainly in medium-size plants, which would now be treated in the same way as the large ones.
Det sistnämnda produceras huvudsakligen i medelstora anläggningar, vilka nu skulle behandlas som om de var stora.
EnglishAt the same time, you fail to address the European tendering rules that are throttling the small and medium-size companies.
Samtidigt underlåter ni att ta i tu med de europeiska upphandlingsregler som kväver de små och medelstora företagen.
EnglishThe result of our vote is being awaited by the European Commission, the Council, small and medium-size enterprises and labour unions.
Vår finansminister sa nyligen att det som oroade honom mest var att det fanns så många undantag i direktivet.
EnglishSecondly, it is a cliché to say that small- and medium-size enterprises are the backbone of the European economy.
Dessutom bör kommissionen och rådet återigen sätta igång åtgärder för ett gemenskapspatent, vilket är problematiskt men nödvändigt.
EnglishThe result of our vote is being awaited by the European Commission, the Council, small and medium-size enterprises and labour unions.
Resultatet av vår omröstning inväntas av Europeiska kommissionen, rådet, små och medelstora företag och fackföreningar.
EnglishThese many discrepancies prevent particularly small and medium-size enterprises from breaking through on the various European markets.
De många skillnaderna hindrar i synnerhet små och medelstora företag att slå igenom på de olika europeiska marknaderna.
EnglishI would want a team of all the talents from right or left, big group or small group, medium-size or no group.
Jag vill ha en grupp som innefattar alla färdigheter från höger till vänster, stora grupper eller små grupper, medelstora grupper eller ingen grupp.
EnglishWhy can I say, "I'll take my steak medium rare, I need size six shoes," but I won't say, "Would you praise me this way?"
Varför kan jag säga "Jag vill ha min biff välstekt, och jag behöver storlek 40 på skorna", men jag kan inte säga, "kan du uppskatta mig för det här?"
EnglishIt is, at any rate, positive that there is a willingness to provide small- and medium-size companies a role, both and in the European Union.
Det är i varje fall positivt att det finns en vilja att tilldela små och medelstora bolag en roll, både på platsoch i Europeiska unionen.
EnglishRecently 300 Commission employees made a commitment that by 2009 they would work for at least one week in small and medium-size enterprises.
Nyligen avlade 300 anställda vid kommissionen ett löfte om att fram till 2009 ha arbetat under minst en vecka i ett litet eller medelstort företag.
EnglishMr President, Mr Torres Couto has made a good analysis of the problems and challenges for small and medium-size companies in Europe, and I would like to thank him.
Herr ordförande! Herr Torres Couto har gjort en bra analys av de europeiska små och medelstora företagens problem och utmaningar, tack för det.
EnglishIn this respect, Mrs Peijs is the mouthpiece of the citizens and illustrates the great significance for industry, not least the small- and medium-size enterprises.
Peijs uttrycker därvid medborgarnas åsikt och den stora betydelse som näringslivet fäster vid detta, inte minst de små och medelstora företagen.
EnglishThe Commission proposes so-called horizontal activities, in which it will be very difficult for small and medium-size enterprises to participate, at least at the initial stages.
Kommissionen föreslår så kallade horisontala åtgärder, i vilka de små och medelstora företagen åtminstone till en början har svårt att delta.
EnglishAccording to international oil spill statistics, the current oil spill can be considered of medium size and is not expected to be a major environmental disaster.
Enligt internationell statistik över oljeföroreningar kan det aktuella oljeutsläppet anses som medelstort, och det förväntas inte bli någon stor miljökatastrof.
EnglishThis is yet one more document among a multitude of others that should encourage entrepreneurship in Europe - starting with the expansion of small and medium-size enterprises.
Detta är ytterligare ett dokument bland många andra som ska uppmuntra företagande i EU med början i en ökning av antalet små och medelstora företag.

Synonymer (engelska) till "medium-size":

medium-size
medium-sized

Liknande översättningar för "medium size" på svenska

size substantiv
medium substantiv
medium adjektiv
font size substantiv
of medium size adjektiv
Swedish
to size verb
picture size substantiv
Swedish
image size substantiv
Swedish
frame size substantiv
Swedish