EN

medium {substantiv}

volume_up
medium (även: mean, media, psychic)
So, that primal medium, which your brain is exquisitely wired for ... that just went global.
Så detta ursprungliga medium som din hjärna skapades för har just blivit ett globalt medium.
They're made of information, and can be carried in any physical medium.
De består av information och kan lagras i vilket fysiskt medium som helst.
We might dare to say that the Internet protects this freedom better than any other medium.
Vi vågar säga att Internet skyddar denna frihet bättre än något annat medium.
medium (även: funding, means)
After all, small- and medium-sized companies do not have the means to pay for expensive legal procedures.
De små och medelstora företagen har ju inga medel för att föra dyra rättsprocesser.
It remains to be seen whether its medium- and long-term measures will be any better.
Det återstår att se om dess medel- och långsiktiga åtgärder kommer att vara bättre.
Small and medium-sized enterprises do not have the funds for sophisticated research.
Små och medelstora företag har inte medel till sofistikerad forskning.
There is a happy medium and a balance between both, which must be maintained.
Det finns en gyllene medelväg och en balans mellan båda, vilken måste bibehållas.
Could we try and find a happy medium, please.
Jag ber er att försöka hitta en medelväg.
I do not know how one can call the proposals a happy medium or compromise, as Mr Langen did a moment ago.
Jag förstår inte hur man kan kalla detta för en gyllene medelväg eller en kompromiss, som Langen uttryckte det för en kort stund sedan.
Of course, this support documentation only needs to be placed in the library, or made available in the form of some technical medium that can be copied easily.
Denna stöddokumentation skulle förstås bara behöva deponeras i biblioteket eller utformas med ett tekniskt hjälpmedel som tillät ett enkelt återgivande.
It must be up-to-date, i. e. it must take account of the new means of communications which can also be used as media for the expression of racist views.
Den måste vara modern, dvs. ta hänsyn till de nya kommunikationsmedel som också fungerar som massmedium för rasistiska uttryck.
It must be up-to-date, i.e. it must take account of the new means of communications which can also be used as media for the expression of racist views.
Den måste vara modern, dvs. ta hänsyn till de nya kommunikationsmedel som också fungerar som massmedium för rasistiska uttryck.
medium (även: spiritualist)
SV

medium {neutrum}

volume_up
Så detta ursprungliga medium som din hjärna skapades för har just blivit ett globalt medium.
So, that primal medium, which your brain is exquisitely wired for ... that just went global.
De består av information och kan lagras i vilket fysiskt medium som helst.
They're made of information, and can be carried in any physical medium.
Vi vågar säga att Internet skyddar denna frihet bättre än något annat medium.
We might dare to say that the Internet protects this freedom better than any other medium.
medium (även: medelväg)
volume_up
mean {substantiv}
Jag menar, jag hoppas att med detta digital medium kan vi göra deras verk rättvisa och företräda dem ordentligt online.
I mean, I hope in this digital medium that we do justice to their artwork and represent it properly online.
Böcker är ett viktigt medium för att förmedla kultur, och modern utgivningsteknik bidrar till det.
Mr President, Commissioner, books are an important instrument by means of which culture is passed on, and modern publishing techniques contribute to this.
medium (även: massmedia)
volume_up
media {substantiv}
Förklaringen måste finnas till hands, den måste vara tydlig och den måste överbringas av ett villigt medium.
The explanation must be available, it must be clear and it must be transmitted by a willing media.
Förr i tiden kunde partipolitiska medier, som t.ex. dagstidningar, endast utöva sin politiska censur inom sitt eget medium.
Previously, party political media such as newspapers were only able to exercise political criticism within their own medium.
medium
Ett professionellt medium som talar med de döda, och hon kan inte nå mig?
A professional psychic who speaks to dead people, she can't reach me?
De påstår att de är medium, eller känsliga, vad än de kan.
They claim to be psychics, or sensitives, whatever they can.
Sylvia Browne är ett undantag då hon är det ända professionella mediumet i hela världen som har accepterat vår utmaning.
Sylvia Browne is an exception in that she's the only professional psychic in the whole world that has accepted our challenge.

Användningsexempel för "medium" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
Förfinansieringen är alltför komplicerad för många små- och medelstora företag.
EnglishVictorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Viktorianerna trodde att vågorna måste vara vågor i ett fysiskt medium - etern.
EnglishAnything that we can do to help small and medium-sized enterprises, we must do.
Vi måste göra allt som står i vår makt för att hjälpa små och medelstora företag.
EnglishThe programme is being very well received by small and medium-sized enterprises.
Programmet röner ett mycket gott mottagande bland små och medelstora företag.
EnglishWe have increased the share of small and medium-sized enterprises accordingly.
Därför har vi utökat möjligheten för de små och medelstora företagen att delta.
EnglishThis is the background to the distinction made between the short and medium term.
Det är bakgrunden till den skillnad som har gjorts mellan kort och medellång sikt.
EnglishThis is how we drive train travellers away to air travel for medium-long distances.
Det är så vi driver bort tågresenärerna till flygresor för medellånga sträckor.
EnglishThere is a happy medium and a balance between both, which must be maintained.
Det finns en gyllene medelväg och en balans mellan båda, vilken måste bibehållas.
EnglishThis is particularly relevant for citizens and small, and medium businesses.
Detta är särskilt betydelsefullt för medborgarna och för de medelstora företagen.
EnglishIt is small and medium-sized enterprises that are very innovative and growth-driven.
Det är små och medelstora företag som är mycket innovativa och tillväxtinriktade.
EnglishIt is, far more, the small and medium-sized enterprises that create the most jobs.
Det är i stället de små och medelstora företagen som skapar flest arbetstillfällen.
EnglishIt is for this reason that small and medium-sized enterprises are not sub-companies.
Det är därför små och medelstora företag inte bör betraktas som dotterföretag.
EnglishSmall and medium-sized enterprises, in particular, need easier access to credit.
Särskilt små och medelstora företag behöver få underlättad kredittillgång.
EnglishI have also noted the stress some of you place on small and medium-sized businesses.
Jag har också noterat hur vissa av er lyfter fram de små och medelstora företagen.
EnglishBut the medium is lossy -- it's subject to a lot of noise and interference.
Men mediet innebär bortfall - det är utsatt för massor av oljud och störningar.
EnglishIn the case of a newsletter source, examples of medium include "email" and "print".
Om det gäller källan nyhetsbrev inkluderar exempel på media "e-post" och "utskrift"
EnglishThe budget is funding the extermination of small and medium-sized farming.
Den här budgeten finansierar förintelsen av små och medelstora jordbruksföretag.
EnglishHere, we can still achieve a great deal for small and medium-sized enterprises.
På detta område kan vi fortfarande uträtta en hel del för små och medelstora företag.
EnglishGeneral and business aviation mainly comprises small and medium-sized enterprises.
Allmän- och affärsflyget omfattar huvudsakligen små och medelstora företag.
EnglishNeither has the proposal been designed to support small and medium-sized enterprises.
Förslaget har heller inte utformats för att stödja små och medelstora företag.

Synonymer (engelska) till "medium":

medium
culture medium
English

Synonymer (svenska) till "medium":

medium