EN

medicine {substantiv}

volume_up
1. allmänt
medicine
In the fields of medicine and biology, the following must be respected in particular:
    Inom medicin och biologi skall i synnerhet följande respekteras:
This aid includes food, medicine, medical equipment and health products.
Detta bistånd inkluderar livsmedel, medicin, sjukvårdsmateriel och hygienprodukter.
That is why this medicine, this Constitutional Treaty, is essential.
Därför är denna medicin, detta konstitutionsfördrag, nödvändigt.
2. medicinvetenskap
medicine (även: art of healing)
One of the things that I wanted to summarize for you then is what is a strategy that we're going for in regenerative medicine.
En av de saker som jag vill sammanfatta för er är vad en strategi är, som vi satsar på inom regenerativ läkekonst.
3. "drug", medicinvetenskap
medicine (även: medicament)
Penalties for counterfeiting medicine should be the same as for drug trafficking.
Påföljderna för att förfalska läkemedel borde vara desamma som för narkotikahandel.
Or would 'approved homeopathic medicine ' be sufficient?
Eller skulle det räcka med uttrycket " godkänt homeopatiskt läkemedel "?
We will be bringing medicine and reconstruction materials that are desperately needed.
Vi ska ta med oss läkemedel och återuppbyggnadsmaterial som man har akut behov av.

Användningsexempel för "medicine" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen people use a counterfeit medicine, they can die; it is extremely dangerous.
När människor använder ett förfalskat läkemedel kan de dö - det är oerhört farligt.
EnglishThis is undoubtedly the single biggest ethical problem facing medicine today.
Detta är otvivelaktigt det största etiska problemet som omhuldar dagens medicin.
EnglishChildren have been denied food and medicine because of the United States embargo.
Barn har förvägrats mat och mediciner till följd av Förenta staternas embargo.
EnglishPenalties for counterfeiting medicine should be the same as for drug trafficking.
Påföljderna för att förfalska läkemedel borde vara desamma som för narkotikahandel.
EnglishThere are c) trade marks that require absolute identity, in medicine for example.
Det finns c) varumärken, som kräver en absolut identitet, exempelvis inom medicinen.
EnglishA free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
En fri debatt är kanske det mest effektiva botemedlet mot extremism och våld.
EnglishWell then, I dreamt that I was a very old pensioner who needed some medicine.
Nå, jag drömde att jag var mycket gammal och pensionerad och behövde medicin.
EnglishIf I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Jag är allergisk. Om jag får en reaktion hittar ni medicin i min väska/ficka!
EnglishRegenerative medicine in Europe is beginning to lag behind the US and Asia.
Den regenerativa medicinska vetenskapen i Europa börjar släpa efter USA och Asien.
EnglishWorldwide, one antibiotic in three and one medicine in ten are counterfeit.
Ett antibiotikum av tre och ett läkemedel av tio i världen är förfalskningar.
EnglishGeneral medicine as a medical specialisation has an emphasis on meetings with patients.
Allmänmedicin som medicinsk specialitet har sin tyngdpunkt i mötet med patienten.
EnglishWe will be bringing medicine and reconstruction materials that are desperately needed.
Vi ska ta med oss läkemedel och återuppbyggnadsmaterial som man har akut behov av.
EnglishHippocrates once said that to study medicine you have to study the climate.
Hippokrates sa en gång att man måste studera klimatet för att kunna studera medicin.
EnglishWe are also funding the logistic operation of food and medicine into Chechnya.
Vi finansierar även transporter av livsmedel och medicin in i Tjetjenien.
EnglishThe placebo effect is one of the most fascinating things in the whole of medicine.
Placeboeffekten är en av de mest fascinerade sakerna inom hela medicinen.
EnglishSimply through the irresponsible use of antibiotics in veterinary medicine.
Orsaken var helt enkelt oansvarig användning av antibiotika inom veterinärmedicinen.
EnglishIn Germany, nasal drops cost 1.5-2 times less than the same medicine costs in Lithuania.
I Tyskland kostar näsdroppar 1,5-2 gånger mindre än samma läkemedel i Litauen.
EnglishBut despite the advances that medicine has made, modern diseases still inspire fear.
Men trots de framsteg som gjorts inom läkekonsten inger dagens sjukdomar ändå fruktan.
EnglishThey have no water, sanitation, energy, medicine, education or reliable shelter.
De har inget vatten, renhållning, energi, medicin, utbildning och säkert tak över huvudet.
EnglishThis aid includes food, medicine, medical equipment and health products.
Detta bistånd inkluderar livsmedel, medicin, sjukvårdsmateriel och hygienprodukter.

Synonymer (engelska) till "medicine":

medicine
medicinal
English