EN

medicinal {adjektiv}

volume_up
medicinal (även: medical)
We must distinguish between makeup and cosmetics that have a medicinal purpose.
Vi måste skilja mellan makeup och kosmetiska som har ett medicinskt syfte.
No medicinal products derived from blood or plasma have received such authorization to date.
Inga medicinska produkter som framställts från blod eller blodplasma har fått någon sådan licens för närvarande.
In Ireland we add hydrofluorosylic acid to our drinking water as a so-called medicinal product in order to prevent dental decay.
På Irland tillsätter man hydrofluorsyra till dricksvattnet som en så kallad medicinsk produkt för att motverka karies.
medicinal (även: curative, remedial)

Användningsexempel för "medicinal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishArticle 1 of Directive 2001/83/EC as amended, defines a ‘medicinal product’ as:
I artikel 1 i direktiv 2001/83/EG, i dess ändrade lydelse, definieras läkemedel som
EnglishThe second point is the idea of added therapeutic value for a new medicinal product.
Den andra punkten är idén med ett terapeutiskt mervärde för ett nytt läkemedel.
EnglishDoctors must continue to be the main source of information on medicinal products.
Läkarna måste fortsätta att vara den viktigaste källan till information om läkemedel.
English1.What quantities of falsified medicinal products were seized in the EU during 2009?
1.Hur stora mängder förfalskade läkemedel beslagtogs i EU-länderna under 2009?
EnglishMr President, medicinal products are something quite ordinary and everyday.
Herr talman! Läkemedelsprodukter är något som är relativt vanligt och alldagligt.
EnglishWe must distinguish between makeup and cosmetics that have a medicinal purpose.
Vi måste skilja mellan makeup och kosmetiska som har ett medicinskt syfte.
EnglishPharmacovigilance of medicinal products (amendment of Regulation (EC) No 726/2004) (
Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) (
EnglishLike millions of other EU citizens, I am a user of herbal medicinal products.
Liksom miljontals andra EU-medborgare, använder jag växtbaserade läkemedelsprodukter.
EnglishPatients in the EU need to know how they can avoid falsified medicinal products.
Patienterna i EU måste få veta hur de ska undvika förfalskade läkemedel.
EnglishOf the medicinal products consumed in poor countries, 25% are allegedly counterfeit.
Av de läkemedel som konsumeras i fattiga länder lär 25 procent vara falska.
EnglishThe complex import procedure for cheap medicinal products needs to be simplified.
Jag kan inte finna något nödvändigt klargörande på den punkten i kommissionens dokument.
EnglishThe complex import procedure for cheap medicinal products needs to be simplified.
Det komplexa importförfarandet för billiga läkemedel behöver förenklas.
EnglishHomeopathic medicinal products represent an important alternative for many people.
Jag tillhör dem som har ett stort förtroende för dessa läkemedels terapeutiska effekter.
EnglishYet we know that the medicinal product was withdrawn in the United States in 1997.
Vi vet emellertid att läkemedlet drogs tillbaka i Förenta staterna 1997.
EnglishThe concept of 'new medicinal product' needs to be better defined, Commissioner.
Det handlar om att ge en bättre definition av begreppet ?nya läkemedel?, herr kommissionär.
EnglishThese medicinal products are patent protected and in general expensive.
De sistnämnda läkemedlen är underställda patientskydd och är i allmänhet dyra.
EnglishThe concept of 'new medicinal product ' needs to be better defined, Commissioner.
Det handlar om att ge en bättre definition av begreppet? nya läkemedel?, herr kommissionär.
EnglishThe great majority of these orphan medicinal products contain new innovative ingredients.
De allra flesta av dessa särläkemedel innehåller nya innovativa ingredienser.
EnglishThis is why dishonest people, devoid of moral principles, counterfeit medicinal products.
Därför förfalskar oärliga människor som saknar moraliska principer läkemedel.
EnglishVariations to the terms of marketing authorisations for medicinal products (
Ändringar av villkoren för godkännanden för försäljning av läkemedel (

Synonymer (engelska) till "medicinal":

medicinal
English
medicine