EN

medical {adjektiv}

volume_up
medical (även: medicinal)
The idea was to combined a degree in Nursing and Medical Science.
Tanken var en kombinerad magisterexamen i Omvårdnad och Medicinsk vetenskap.
There are two main possibilities of obtaining medical care outside the state of residence.
Det finns två huvudmöjligheter att få medicinsk vård utanför hemlandet.
General medicine as a medical specialisation has an emphasis on meetings with patients.
Allmänmedicin som medicinsk specialitet har sin tyngdpunkt i mötet med patienten.
medical
In Sweden, framework agreements concerning, for example, architectural, medical, auditing, banking and consultancy services are quite usual.
I Sverige är det mycket vanligt med ramavtal avseende t.ex. arkitekt-, läkar-, revisions-, bank- och konsulttjänster.
Is it not a necessity for the new AIDCO organisation that the Commission has created, which we welcome, to build up the capacity of the medical and educational professions?
Är det inte en nödvändighet för den nya Aidco-organisationen som kommissionen har inrättat - och som vi välkomnar - att bygga upp läkar- och lärarkårernas kapacitet?

Användningsexempel för "medical" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe rules are different if you travel abroad specifically for medical treatment.
Tänk på att om du reser utomlands i syfte att få vård, så gäller andra regler.
EnglishThe World Health Organisation (WHO) recognises obesity as a medical condition.
Obesitas (fetma) har erkänts vara en sjukdom av Världshälsoorganisationen (WHO).
EnglishAmendment No 28 conflicts with the medical advice the Commission has received.
Ändringsförslag 28 strider mot de medicinska råd som kommissionen har tagit emot.
EnglishMany women died as a result of illegal abortions, performed without medical help.
Många kvinnor dog till följd av olagliga aborter som utfördes utan medicinsk hjälp.
EnglishWhen I was 10 years old, a cousin of mine took me on a tour of his medical school.
När jag var 10 år, så tog en av mina kusiner mig på en visning av hans läkarskola.
EnglishAddiction, medical problems, social misery, abuse, all these things are well known.
Missbruk, medicinska problem, social misär, misshandel, allt detta är välkänt.
EnglishI should like to confine myself to a few of the medical aspects of the directive.
Jag skulle vilja begränsa mig till några av direktivets medicinska aspekter.
EnglishIn my country nicotine replacement therapy is only available by medical prescription.
I mitt hemland finns nikotinersättningsprodukter bara tillgängliga genom recept.
EnglishWe need to expand health care and medical services, particularly for older people.
Vi behöver bygga ut hälso- och sjukvården, framför allt för de allra äldsta.
EnglishIt is a fact, the policy on medical products is now defined at European level.
Det är ett faktum att läkemedelspolitiken numera beslutas på europeisk nivå.
EnglishCancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.
Cancer är fortfarande ett globalt problem, trots de medicinska framstegen.
EnglishSome are global leaders such as Sectra with its medical image management systems.
Vissa är världsledande, till exempel Sectra med sina medicinska bildbehandlingssystem.
EnglishAnd medical technology and genetic engineering significance for human health.
Och medicinska teknikens utveckling och genteknikens betydelse för människors hälsa.
EnglishThat such a ban endangers the availability of medical drugs, I beg to doubt.
Att ett sådant förbud skulle äventyra tillgängligheten för mediciner betvivlar jag.
EnglishThey are still being held in inhuman conditions and deprived of access to medical care.
De hålls fortfarande under omänskliga förhållanden utan tillgång till sjukvård.
EnglishGeneral medicine as a medical specialisation has an emphasis on meetings with patients.
Allmänmedicin som medicinsk specialitet har sin tyngdpunkt i mötet med patienten.
EnglishIt is also clear that medical scientists are very divided on this issue.
Det är också tydligt att läkemedelsforskarna är mycket splittrade i denna fråga.
EnglishHe had no medical symptoms... nothing to suggest any kind of disease or infection.
Han hade inga symptom, inget som talade för någon sjukdom eller infektion.
EnglishThis guarantees a comparably high standard of medical training within the Community.
Detta garanterar en jämförbart anspråksfull nivå på läkarutbildningen i gemenskapen.
EnglishIn order to prevent this, it is necessary to follow medical instructions.
För att förhindra detta är det nödvändigt att följa medicineringsanvisningarna.

"medical geneticist" på svenska

medical geneticist
Swedish
  • medicinsk genetiker
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"medical genetics" på svenska

medical genetics
Swedish
  • medicinsk genetik
Mera chevron_right

"medical graduates" på svenska

medical graduates
Swedish
  • medicinska akademiker
  • läkarexamen
Mera chevron_right