"mediation" - Svensk översättning

EN

"mediation" på svenska

volume_up
mediation {substantiv}
volume_up
mediator {substantiv}
volume_up
mediated {perf. part.}
SV
EN

mediation {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
However, compromise always implies mediation - and in this case concessions - of this House's aims.
Kompromisser innebär dock alltid förlikning - och i detta fall eftergifter - i fråga om detta parlaments mål.
Politics is mediation, not propaganda; it is the ability to attain the goal within the prearranged time.
Politik är förlikning, inte propaganda; det är förmågan att nå mål inom den på förhand avtalade tiden.
In view of the improvements to the text achieved through mediation, we will be voting in favour.
Med tanke på de förbättringar som har kunnat göras av texten genom förlikning kommer vi att rösta för den.
2. annat
I am convinced that international mediation is desirable and necessary.
Jag är övertygad om att internationell medling är önskvärd och nödvändig.
They should also take place within an agreed timeframe with effective mediation.
Förhandlingarna ska också äga rum inom en avtalad tidsram med effektiv medling.
Foreign attempts at mediation have been repudiated and eventually ended.
Utländska försök till medling har tillbakavisats och till slut upphört.
I also see it as very important that these rules should cover not only sales, but also their mediation and brokerage.
Jag anser också att det är mycket viktigt att dessa regler inte bara omfattar försäljning, utan även förmedling av vapen.
The institutions must now therefore communicate directly with the public and must get away from exclusive mediation by the States.
Institutionerna måste därför kommunicera direkt med allmänheten och undvika att förmedling uteslutande sker genom staternas försorg.

Användningsexempel för "mediation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey should also take place within an agreed timeframe with effective mediation.
Förhandlingarna ska också äga rum inom en avtalad tidsram med effektiv medling.
EnglishThere is also no mediation solution, for example, in the form of ex-post transparency.
Inte heller finns någon medlingslösning, exempelvis i form av insyn i efterhand.
EnglishThe Quartet can provide the careful, yet dynamic, mediation that is required.
Kvartetten kan erbjuda den noggranna, men ändå dynamiska medling som krävs.
EnglishIn addition, the Taliban continue to reject the mediation efforts of the UN and others.
Talibanerna fortsätter dessutom att avvisa FN:s och andras medlingsansträngningar.
EnglishIn addition, the Taliban continue to reject the mediation efforts of the UN and others.
Talibanerna fortsätter dessutom att avvisa FN: s och andras medlingsansträngningar.
EnglishI told him we were available - including the High Representative - for mediation work.
Jag sa att vi, även den höge representanten, stod till förfogande för medlingsarbete.
EnglishMediation service is only available for orders placed in the last 90 days.
Vi erbjuder bara medling för beställningar som har gjorts under de senaste 90 dagarna.
EnglishWe all, therefore, asked the World Trade Organisation for mediation last autumn.
Bägge parter begärde därför medling vid Världshandelsorganisationen, under hösten förra året.
EnglishI spoke at length with Desmond Tutu at the start of the crisis, during his mediation mission.
Jag talade länge med Desmond Tutu i början av krisen, under hans medlingsuppdrag.
EnglishI also say that the European Union must play its part in monitoring the mediation process.
Jag anser dessutom att EU måste spela sin roll i övervakningen av medlingsprocessen.
EnglishLast, but not least, it would increase the costs of insurance mediation.
Sist men inte minst, skulle det öka kostnaderna för försäkringsförmedling.
EnglishThe Commission fully supports the African Union and President Mbeki's mediation efforts.
Kommissionen ger Afrikanska unionen och president Mbekis medlingsförsök sitt fulla stöd.
EnglishI am convinced that international mediation is desirable and necessary.
Jag är övertygad om att internationell medling är önskvärd och nödvändig.
EnglishCentre de médiation du barreau de Luxembourg 1-7, rue Saint Ulric L-2651 Luxembourg Tel.
Centre de médiation du barreau de Luxembourg 1-7, rue Saint Ulric L-2651 Luxembourg Tel.
EnglishThis ceasefire must be achieved with the mediation of Egypt and the involvement of all players.
Vapenvilan måste uppnås med hjälp av egyptisk medling och omfatta samtliga parter.
EnglishWe trust you, because you are a man of mediation, reconciliation and therefore also of peace.
Vi litar på er eftersom ni är en man av medling, försoning och därför också av fred.
EnglishForeign attempts at mediation have been repudiated and eventually ended.
Utländska försök till medling har tillbakavisats och till slut upphört.
EnglishI see others, like a mediation cell, being created within the appropriate structures.
Jag kan se att andra verktyg, som ett medlingsinstitut, kan skapas inom lämpliga strukturer.
EnglishYet all border disputes can be resolved by mediation, with give and take on both sides.
Varje gränstvist kan lika lite lösas genom medling, med att ge och ta.
EnglishWe should also extend the mediation body you have just mentioned, Commissioner, to this field.
Även den förlikningsbyrå som ni talar om, herr kommissionär, bör gälla på detta område.

Synonymer (engelska) till "mediation":

mediation
mediator