"mediaeval" - Svensk översättning

EN

"mediaeval" på svenska

volume_up
mediaeval {substantiv}
EN

mediaeval {substantiv}

volume_up
mediaeval

Användningsexempel för "mediaeval" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is one more example of the mediaeval methods used by Iran.
Detta är ännu ett exempel på de medeltida metoder Iran använder sig av.
EnglishWe can see such instruments of torture today in museums of mediaeval history.
I dag finns sådana tortyrinstrument på medeltidsmuseer.
EnglishIt is the sole theatrical representation of mediaeval origin of its kind to have survived in Europe.
Detta är den enda teaterföreställning av medeltida ursprung i sin genre som fortfarande uppförs i Europa.
EnglishMediaeval methods of execution should be consigned to history.
Medeltida avrättningsmetoder bör gå till historien.
EnglishFrom the identification marks on imperial mediaeval documents to equal status in law for digital signatures!
Från utförande av medeltida kejsarurkunder med strecketsning till rättsligt likställande av digitala signaturer!
EnglishThis is the mediaeval working environment which they are preparing, this is the policy of the European Union and its parties.
Detta är den medeltida arbetsmiljö som de skapar, detta är Europeiska unionens och dess partiers politik.
EnglishI wonder what kind of mediaeval bureaucracy is at work here preventing a Dutch channel from being transmitted by satellite.
Jag undrar vilken medeltida byråkrati det är som förhindrar att en nederländsk kanal överförs via satellit.
EnglishThis mediaeval concept of one law for me and another for you is contrary to our law and the European institutions.
Denna medeltida tanke på en lag för mig och en annan för dig är oförenlig med vår lagstiftning och EU-institutionerna.
EnglishThis way of thinking is positively mediaeval.
Detta tänkesätt härstammar från medeltiden.
EnglishThis seems to be a mediaeval situation.
EnglishThe capital, Tallinn, is one of the best-preserved mediaeval cities in Europe, and tourism accounts for 15% of Estonian GDP.
Huvudstaden Tallinn är en av de bäst bevarade medeltida städerna i Europa, och turismen står för 15 % av Estlands bruttonationalprodukt.
EnglishFirst of all, it is still typically European: on the other side of the Atlantic this instrument is seen as obscurantist and even mediaeval.
Å ena sidan är den typiskt europeisk, på andra sidan Atlanten kallas det här instrumentet för obskurantism och till och med medeltida.
EnglishI would remind him of the night of 4 August 1789, when the French Revolutionary Assembly abolished all mediaeval and feudal rights.
Jag påminner om natten till den 4 augusti 1789 då den revolutionära franska församlingen upphävde alla de medeltida och feodala rättigheterna.
EnglishIt is a mediaeval phenomenon that was used by governments that were unable to guard their prisoners and therefore killed them before they could escape.
Det är ett medeltida fenomen som tillämpades av regeringar som inte kunde vakta sina fångar och därför dödade dem innan de kunde rymma.
EnglishAnti-asylum legislation, the inhumane record numbers of asylum requests refused and mediaeval living conditions in immigration centres were not enough.
Anti-asyllagstiftning, det omänskligt rekordhöga antalet avslagna asylansökningar och medeltida levnadsförhållanden på lägren för migranter räckte inte.
EnglishIn fact, we will end up having to react as these arbitrary mediaeval tyrants must abide by the law and the ordinary procedural guarantees of our Europe.
Till sist måste vi faktiskt reagera eftersom dessa egenmäktiga medeltidstyranner måste rätta sig efter lagen och de vanliga förfarandegarantierna i vårt EU.
EnglishAnti-asylum legislation, the inhumane record numbers of asylum requests refused and mediaeval living conditions in immigration centres were not enough.
Inom ramen för ” delat ansvar ” mellan EU och tredjeland läggs ansvaret för att ha kvar invandrarna tills det formella utvisningsbeslutet kommer över på dem.
EnglishToday, unfortunately, the increased trend towards the restoration of the death penalty is all too obvious, and the reasons for this return to a mediaeval form of punishment are:
I dag observeras tyvärr en tendens till återinförande av dödsstraffet och anledningarna till denna återgång till medeltida straff är:
EnglishThe judgements of the European Court of Justice are political and deeply reactionary: big business groups impose mediaeval terms of employment to increase their profits.
EG-domstolens domar är politiska och oerhört reaktionära: de stora företagskoncernerna inför medeltida arbetsvillkor för att öka sina vinster.
EnglishWe should support the development of common democratic values in this Caucasian republic, and not allow the mediaeval Islamist forces to be given the green light.
Vi bör stödja utvecklingen av gemensamma demokratiska värderingar i denna kaukasiska republik och inte tillåta att medeltida islamistkrafter får grönt ljus.

Synonymer (engelska) till "mediaeval":

mediaeval