"media" - Svensk översättning

EN

"media" på svenska

volume_up
media {substantiv}
SV

"media" på engelska

EN
EN

media {substantiv}

volume_up
media (även: mass media)
Furthermore, I think that a " media code of conduct " is impractical.
Dessutom anser jag att en uppförandekod för massmedia inte är möjlig att förverkliga.
The mass media are also in a position to contribute to improving the health status of the population.
Även massmedia kan bidra till att förbättra befolkningens hälsostatus.
A free and independent media is also a vital prerequisite of civil society.
Fria och oberoende massmedia är också ett nödvändigt livsvillkor för ett medborgarsamhälle.
media (även: mean, medium, psychic)
The explanation must be available, it must be clear and it must be transmitted by a willing media.
Förklaringen måste finnas till hands, den måste vara tydlig och den måste överbringas av ett villigt medium.
Previously, party political media such as newspapers were only able to exercise political criticism within their own medium.
Förr i tiden kunde partipolitiska medier, som t.ex. dagstidningar, endast utöva sin politiska censur inom sitt eget medium.
SV

media {adjektiv}

volume_up
media (även: medial)

Användningsexempel för "media" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLocal media have also reported on the danger of contamination with heavy metals.
Lokala medier har också rapporterat om risker för föroreningar från tungmetaller.
EnglishIn our region there seems to be an obvious link between the media and democracy.
Pressens roll i samband med demokrati verkar i vår region vara en självklarhet.
EnglishVietnam enforces preventive censorship, and all media are under party control.
Vietnam tillämpar preventiv censur och alla medier står under partiets kontroll.
EnglishThe audiovisual media continue to be the exclusive domain of the Member States.
Det audiovisuella området är och förblir medlemsstaternas exklusiva befogenhet.
EnglishIt noted, however, certain positive moves with regard to elections and the media.
Rådet lade dock märke till vissa positiva händelser i val- och massmediefrågor.
EnglishAt that time, the left-liberal media said that Jobbik was an extremist party.
Vid den tiden kallade de vänsterliberala medierna Jobbik för ett extremistparti.
EnglishUkraine has developed a dynamic and diverse civil society and media environment.
Ukraina har utvecklat ett dynamiskt civilsamhälle och ett medieklimat med mångfald.
EnglishThe Government also needs to reopen access for opposition parties to the media.
Regeringen måste också på nytt ge oppositionspartierna tillgång till medierna.
EnglishThe international community learned their story recently thanks to the media.
Det internationella samfundet fick nyligen höra talas om dem tack vare medierna.
EnglishHow shall digital storage media be managed and cared for to assure preservation?
Hur ska de digitala lagringsmedierna hanteras och vårdas för att trygga bevarandet?
EnglishI hope that foreign media will be able to do their work without restrictions.
Jag hoppas att utländska media ska kunna utföra sitt arbete utan restriktioner.
EnglishIt involves freedom for the media, freedom of expression and economic freedom.
Det innebär att det ska råda mediefrihet, yttrandefrihet och ekonomisk frihet.
EnglishMass media play an important and crucial role in informing European citizens.
Medierna spelar en viktig och avgörande roll för att informera EU:s medborgare.
EnglishCensorship needs to end and freedom of the media and expression need to be restored.
Censuren måste upphöra och pressfriheten och yttrandefriheten måste återinföras.
EnglishAs you know, media freedom is one of the foundations of a democratic society.
Som ni vet är frihet för medierna en av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle.
EnglishA good media strategy is certainly needed in order to raise awareness of SOLVIT.
En bra mediestrategi behövs sannerligen för att öka medvetenheten om Solvit.
EnglishThe EU is not doing enough to eliminate sexism and discrimination in the media.
EU gör inte tillräckligt för att befria media från sexism och diskriminering.
EnglishIt is by chance that the United States has a stranglehold over the world's media.
Det är en slump att internationella medier är i händerna på Förenta staterna.
EnglishIf we attack their media with this, we will eliminate the phantoms at their source.
Om vi attackerar deras meteor med den eliminerar vi skuggvarelserna vid källan.
EnglishThe media should also be asked to exercise restraint and avoid creating panic.
Medierna bör också ombedjas att lägga band på sig och undvika att skapa panik.

"media gatekeepers" på svenska

media gatekeepers
Swedish
  • media grindvakter
  • media gatekeepers
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"media glare" på svenska

media glare
Swedish
  • mediebländning
  • media bländning
Mera chevron_right

"media gossip" på svenska

media gossip
Swedish
  • media skvaller
Mera chevron_right