"to meddle" - Svensk översättning

EN

"to meddle" på svenska

EN

to meddle [meddled|meddled] {verb}

volume_up
It is not for Europe to meddle in the internal affairs of any nation.
Europa skall inte lägga sig i någon nations interna angelägenheter.
The EU has also guaranteed that it will not meddle with taxes in Ireland, and this thanks to Dublin.
EU har också lovat att inte lägga sig i skatterna i Irland, tack vare Dublin.
Openness is difficult, people have a tendency to meddle, but we are better off with it than without it.
Det är besvärligt med öppenhet, folk har en tendens till att lägga sig i, men det är bättre med än utan.
The EU should not meddle with the economic instruments of the Member States.
EU skall inte blanda sig i hur medlemsstaterna använder sina ekonomiska instrument.
   Mr President, first of all, Europe should not meddle in the Member States’ internal educational matters.
Till att börja med bör EU inte blanda sig i medlemsstaternas egna utbildningsangelägenheter.
The EU should not be meddling in military matters.
EU bör inte blanda sig i militära frågor.
to meddle
to meddle (även: to twiddle)

Användningsexempel för "to meddle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe EU should not meddle with the economic instruments of the Member States.
EU skall inte blanda sig i hur medlemsstaterna använder sina ekonomiska instrument.
EnglishAnd so it proved to be that meddle time - happily - was at a premium.
Och det visade sig också att det – lyckligtvis – inte fanns någon tid för inblandning.
EnglishOf course we cannot meddle with the content of the Hague Convention in this report by Mrs Hermange.
Skulle Europeiska unionen kunna verka för en ratificering av Haagkonventionen?
EnglishWe have consistently counselled against amendments that simply allow Parliament to meddle.
Vi har konsekvent motarbetat ändringar där parlamentet bara får vara med och nosa på frågan.
EnglishThe EU has also guaranteed that it will not meddle with taxes in Ireland, and this thanks to Dublin.
EU har också lovat att inte lägga sig i skatterna i Irland, tack vare Dublin.
EnglishIt is not for Europe to meddle in the internal affairs of any nation.
Europa skall inte lägga sig i någon nations interna angelägenheter.
EnglishOf course we cannot meddle with the content of the Hague Convention in this report by Mrs Hermange.
I detta betänkande av Hermange kan vi självklart inte lägga oss i Haagkonventionens innehåll.
EnglishTo put it simply, it was not necessary to meddle with the workings of the European legal framework.
Enkelt uttryckt var det inte nödvändigt att lägga sig i arbetet med den rättsliga ramen för Europa.
EnglishOpenness is difficult, people have a tendency to meddle, but we are better off with it than without it.
Det är besvärligt med öppenhet, folk har en tendens till att lägga sig i, men det är bättre med än utan.
English   Mr President, first of all, Europe should not meddle in the Member States’ internal educational matters.
   – Herr talman! Till att börja med bör EU inte blanda sig i medlemsstaternas egna utbildningsangelägenheter.
EnglishSo we must not meddle with the quality of the rules.
Så vi får inte blanda oss i reglernas kvalitet.
EnglishIn any event, if it does not have that seat, Parliament has no reason to meddle in this matter.
Om kommissionen inte blir representerad vid mötet har i vilket fall som helst parlamentet ingen anledning att blanda sig i denna fråga.
EnglishDo not meddle with these hard-won gains.
Fingra inte på dessa svårt vunna framgångar.
EnglishWe should never meddle with the gods.
EnglishThe way the negotiations have gone so far makes me think that, unfortunately, we shall have to meddle with the 2004 text again.
Det sätt som förhandlingarna har framskridit på hittills gör att jag tyvärr tror att vi kommer att behöva gräva i 2004 års text igen.
EnglishThis report is a manifestation of the EU's anti-family agenda and seeks to meddle in the social competences of the Member States.
Detta betänkande är ett tecken på EU:s familjefientliga hållning och genom det försöker man inkräkta på medlemsstaternas behörighet på det sociala området.
EnglishSometimes, the talk is more of how the decision-making processes are to be organised than of what we are to cooperate on and what the EU must not meddle in.
Ibland talas det mer om hur beslutsprocesserna skall organiseras än om vad vi skall samarbeta om och vad EU inte skall lägga sig i.
EnglishThe Conservative Party, in the form of Mr Chichester, is yet again inviting the European Union to meddle further and deeper in Britain’ s affairs.
Det konservativa partiet, i form av Giles Chichester, inbjuder Europeiska unionen ännu en gång att lägga sig i Storbritanniens affärer ännu mer.
EnglishHowever, in that respect I have to admit that the judges at the Luxembourg Court have resisted the temptation to meddle in the Union’ s economic policy.
I det avseendet måste jag dock medge att domarna i domstolen i Luxemburg har motstått frestelsen att blanda sig i unionens ekonomiska politik.
EnglishThe European Union and the United States often meddle in Macedonian politics, we expect and demand many unpopular measures from the Macedonian leadership.
Europeiska unionen och USA medlar ofta i den makedoniska politiken, och vi förväntar oss och kräver många impopulära åtgärder från det makedoniska ledarskapet.