"measures" - Svensk översättning

EN

"measures" på svenska

volume_up
measures {substantiv}
SV
SV
EN

measures {substantiv}

volume_up
measures (även: move)

Användningsexempel för "measures" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
Det innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
EnglishInformation provision and promotion measures for agricultural products (debate)
Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter (debatt)
EnglishThis initiative must be reflected in specific measures and integrated guidelines.
Detta initiativ måste avspeglas i särskilda åtgärder och integrerade riktlinjer.
EnglishWe are therefore always prepared to take the necessary measures to protect them.
Därför är vi ständigt beredda att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda den.
EnglishThe United States calculated that these measures were worth 97.2 million dollars.
Förenta staterna beräknar att dessa åtgärder skulle kosta 97, 2 miljoner dollar.
EnglishI do think, however, that we must introduce measures to increase food production.
Jag anser dock att vi måste införa åtgärder för att öka livsmedelsproduktionen.
EnglishIt is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.
Det vidtar alla tänkbara åtgärder, men de räcker inte för att hejda denna ström.
EnglishLast year, our priority was the package of measures on climate change and energy.
Förra året prioriterade vi paketet med åtgärder om klimatförändringar och energi.
EnglishThe issue of funding for these security measures has not been mentioned, however.
Frågan om hur dessa säkerhetsåtgärder ska finansieras har emellertid inte nämnts.
EnglishGreece has to take the measures which are necessary, but not with bilateral loans.
Grekland måste vidta de åtgärder som är nödvändiga, men inte med bilaterala lån.
EnglishFurther measures to stimulate the economy also contributed to the level of debt.
Ytterligare åtgärder för att stimulera ekonomin bidrog också till skuldbördan.
EnglishAs we all know, preventing this requires a combination of a great many measures.
Att förhindra detta kräver som vi alla vet en kombination av många olika åtgärder.
EnglishCoherence can only be achieved if strategies and measures are brought into line.
Samstämmighet kan bara uppnås om strategier och åtgärder avstäms mot varandra.
EnglishLastly, in the event of a real risk, we must take urgent preventative measures.
Och i händelse av en verklig risk måste vi snarast vidta förebyggande åtgärder.
EnglishLet me now turn to the question raised about proposals for implementing measures.
Låt mig nu övergå till frågan som ställts om förslag till genomförandeåtgärder.
EnglishWhat measures has the Commission taken to protect public health in the Community?
Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit för att skydda folkhälsan i gemenskapen?
EnglishHowever, I think that other measures belong more at the national or local level.
Däremot anser jag att andra åtgärder bäst hör hemma på nationell eller lokal nivå.
EnglishWe must, in other words, improve the overall package with accompanying measures.
Det vill säga att vi förbättrar ramvillkoren med hjälp av kompletterande åtgärder.
EnglishThis situation definitely requires attention and measures at the highest level.
Denna situation kräver onekligen att uppmärksammas och åtgärdas på högsta nivå.
EnglishThey apply to statistics on active or passive measures for labour market policy.
Det gäller statistik över aktiva och passiva åtgärder för arbetsmarknadspolitiken.

Synonymer (engelska) till "measurable":

measurable
English
measured