"measurement" - Svensk översättning

EN

"measurement" på svenska

SV
EN

measurement {substantiv}

volume_up
measurement (även: survey)
Automated, online, calibration-free particle size distribution measurement on conveyor
Automatiserad, online, kalibrering utan partikelstorleksfördelning mätning på transportband
Andreas Johansson, Construction with orientation measurement 2011.
Andreas Johansson, Bygg o anläggning inriktning mätning 2011, nu på Luleå kommun.
This will introduce substantial Europeanisation into the important field of measurement.
Detta kommer att medföra en betydande europeisering på det viktiga området mätning.
To encourage high-quality ads, Google uses a measurement called Quality Score.
I syfte att uppmuntra annonser med hög kvalitet använder Google ett mått som kallas kvalitetsresultat.
You can also enter various measurement units, which are automatically converted.
Här kan du även ange olika måttenheter, och måtten räknas då automatiskt om.
They are not going to pull their drill up thousands of feet just to check a measurement - no way!
De kommer inte att dra upp borren tusentals fot bara för att kontrollera ett mått - aldrig!

Användningsexempel för "measurement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishDefine the grid points spacing in the desired unit of measurement on the X-axis.
Här definierar du avståndet mellan rasterpunkter på X-axeln i önskad måttenhet.
EnglishYou can also enter various measurement units, which are automatically converted.
Här kan du även ange olika måttenheter, och måtten räknas då automatiskt om.
EnglishThe Council did agree to harmonising the measurement and calculation of noise.
Rådet har instämt med harmoniseringen av mätningen och beräkningen av buller.
EnglishNow the research team plan to develop a 3D camera that can do a full 3D measurement.
Nu vill forskarteamet utveckla en 3D-kamera som kan göra en fullständig 3D-mätning.
EnglishI would like to point out that we do not have transparent measurement figures.
Jag vill framhålla att vi inte har några allmänt tillgängliga siffror som indikatorer.
EnglishAutomated online measurement of particle size distribution using 3D range data
Automatiserad nätet mätning av partikelstorleksfördelning med hjälp av 3D avståndsdata
English2.What steps will the Commission take to improve these measurement tools?
2.Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att förbättra dessa mätinstrument?
EnglishThe actual measurement for the stability of a currency is the rate of inflation.
Den egentliga indikatorn för en valutas stabilitet är inflationstakten.
EnglishThis will introduce substantial Europeanisation into the important field of measurement.
Detta kommer att medföra en betydande europeisering på det viktiga området mätning.
EnglishI have already talked at length about the measurement of tonnage and power.
Vad beträffar mätningen av tonnage och motorstyrka har jag redan berört dessa områden.
EnglishThe Member States must complete the re-measurement of their fleets as soon as possible.
Medlemsstaterna måste så snabbt som möjligt avsluta den nya mätningen av sina flottor.
EnglishCheck this box to adjust all measurement indications relative to the line width.
Om du markerar den här kryssrutan gäller alla måttangivelser i förhållande till linjebredden.
EnglishRock mechanical testing Geotechnical testing Measurement of field Analyses and investigations
Bergmekanisk provning Geotekniska tester Fältmätningar Analyser och utredningar
EnglishAndreas Johansson, Construction with orientation measurement 2011.
Andreas Johansson, Bygg o anläggning inriktning mätning 2011, nu på Luleå kommun.
EnglishMr Linkohr will be very anxious to have that kind of measurement achieved.
Linkohr kommer att vara mycket angelägen att sådana siffror åstadkomms.
EnglishAutomated, online, calibration-free particle size distribution measurement on conveyor
Automatiserad, online, kalibrering utan partikelstorleksfördelning mätning på transportband
EnglishAutomated online measurement of limestone particle size distributions using 3D range data
Automatiserad nätet mätning av kalksten partikelstorleksfördelningar med 3D avståndsdata
EnglishFragblast 10 (2012) Workshop on Fragmentation Measurement Using Imaging
Fragblast 10 (2012) Workshop on Fragmentation Measurement Using Imaging
EnglishApproximation of the laws of the Member States relating to units of measurement (
Tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter (
EnglishAccess LTU materials laboratory (SEM, TEM, optical microscopy, hardness measurement, etc.)
Tillgång till LTUs materiallaboratorium (SEM, TEM, optisk mikroskopi, hårdhetsmätning mm)

Synonymer (engelska) till "measurement":

measurement
measurable
English
measured