EN

measured {adjektiv}

volume_up
measured
This report includes measured concentrations in seafood off the Welsh coast and Bristol Channel near Cardiff.
Denna rapport omfattar uppmätta koncentrationer i skaldjur utanför den walesiska kusten och i Bristolkanalen nära Cardiff.
Coupled with automatic detection of areas of visible fines, and volumetric estimation of fines a cumulative sieve-size distribution can be estimated directly from the measured data.
Tillsammans med automatisk detektering av områden med synliga böter, och volymetrisk skattning av böter en kumulativ sikt-storleksfördelning kan uppskattas direkt från uppmätta data.

Användningsexempel för "measured" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA measured policy is, in our opinion, the best way to achieve these objectives.
En övervägd politik är det lämpligaste sättet att uppnå de mål vi eftersträvar.
EnglishSo why does this phenomenon arise, which the Commissioner says cannot be measured?
Så varför uppstår det här fenomenet, som enligt kommissionen inte går att mäta?
EnglishHis comments are measured and are a positive contribution to the EBRD's future.
Hans kommentarer är genomtänkta och utgör ett positivt bidrag till EBRD:s framtid.
EnglishBecause it does make some progress when measured against the current regime.
Därför att det uppnås en del framsteg om man jämför med den nuvarande ordningen.
EnglishHis comments are measured and are a positive contribution to the EBRD's future.
Hans kommentarer är genomtänkta och utgör ett positivt bidrag till EBRD: s framtid.
EnglishThe precise nature of the reform should be achieved in a balanced and measured way.
Reformens exakta beskaffenhet bör uppnås på ett balanserat och väl avvägt sätt.
EnglishEconomic and social cohesion cannot only be measured in terms of financial resources.
Ekonomisk och social sammanhållning låter inte bara mäta sig i ekonomiska medel.
EnglishCompetitiveness is not measured exclusively in terms of production costs and prices.
Konkurrenskraft mäts inte uteslutande i termer av produktionskostnader och priser.
EnglishIn the area of employment policy, it must be measured against what happened before.
På det sysselsättningspolitiska området måste man jämföra med vad som hänt tidigare.
EnglishCitizens accept scientific risk to some extent, but only if it can be measured.
Medborgarna godtar en viss vetenskaplig risk, men endast om den kan mätas.
EnglishI would like to thank the Commissioner for his measured statement this afternoon.
Jag skulle vilja tacka kommissionären för hans väl avvägda uttalande denna eftermiddag.
EnglishThe new government should, in any event, be measured against its moral claims.
Den nya regeringen bör under alla omständigheter bedömas utifrån sina moraliska anspråk.
EnglishAnd I believe that we, too, in this House will also have to be measured against it.
Jag tror också, att vi i parlamentet måste låta värdera oss mot densamma.
EnglishIn Portugal and the Czech Republic, citizens' income, measured by GDP, is roughly the same.
I Portugal och Tjeckien är medborgarnas inkomst, mätt som BNP, ungefär densamma.
EnglishParliament has also asked for slightly lower noise levels, to be measured.
Parlamentet krävde att även de något mindre höga ljudnivåerna skulle mätas.
EnglishThat is indeed not something which is so easily measured or benchmarked.
Det är minsann inte något som så lätt låter sig mätas eller " benchmarkas" .
EnglishThat is indeed not something which is so easily measured or benchmarked.
Det är minsann inte något som så lätt låter sig mätas eller " benchmarkas ".
EnglishAnd if nitrate is measured, how is it determined that it originates from animal manure alone?
Om nitratet mäts, hur kan man fastställa att det endast kommer från naturgödsel?
EnglishResearch generates know-how and values, and this process must be measured and evaluated.
Forskning genererar know-how och värden, och denna process måste mätas och utvärderas.
EnglishI believe that the Commission's response and the Council's response is measured and right.
Jag anser att kommissionen och rådets reaktioner är genomtänkta och riktiga.

Synonymer (engelska) till "measured":

measured
measurable
English