"measurable" - Svensk översättning

EN

"measurable" på svenska

SV
EN

measurable {adjektiv}

volume_up
measurable
It has an amount of impact on the planet that's measurable.
Det har en effekt på planeten som är mätbar.
Lastly, improvements in the field will also need to be measurable.
Slutligen, herr talman, måste förbättringarna också vara mätbara ute på fältet.
That means we need clear, precise and measurable goals from the Commission.
Det betyder att vi behöver tydliga, exakta och mätbara mål från kommissionen.

Användningsexempel för "measurable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English   – Mr President, the quantitative accession criteria are simple and measurable.
   – Herr talman! De kvantitativa anslutningskriterierna är enkla och mätbara.
EnglishThis is a long-term task that requires close monitoring and measurable progress.
Detta är ett långsiktigt projekt som kräver övervakning och mätbara framsteg.
EnglishFor me, however, the issues of transparency and measurable results remain doubtful.
Själv är jag dock fortfarande tveksam till frågorna om insyn och mätbara resultat.
EnglishIn my country alone, assets measurable in billions are dependent on this approach.
Redan i mitt land är förmögenhetsvärden i miljardklassen beroende av det förfarandet.
EnglishThat means we need clear, precise and measurable goals from the Commission.
Det betyder att vi behöver tydliga, exakta och mätbara mål från kommissionen.
EnglishMany have criticised the PEACE programme, accusing it of having non-measurable outcomes.
Många har kritiserat Peaceprogrammet och sagt att dess resultat inte går att mäta.
EnglishThese benchmarks therefore need to be realistic and objectively measurable.
Dessa riktmärken måste alltså vara realistiska och gå att mäta objektivt.
EnglishWe know that the human body contains measurable quantities of 350 chemicals.
Vi vet att människokroppen innehåller mätbara halter av 350 kemikalier.
EnglishThe benefits for the Union and for Europe seem to be significant and measurable.
Fördelarna för unionen och Europa förefaller tydliga och mätbara.
EnglishFinally, our tasks have multiplied, which also has a measurable impact on the budget.
Slutligen har våra uppgifter blivit fler, vilket också har en påtaglig effekt på budgeten.
EnglishLastly, improvements in the field will also need to be measurable.
Slutligen, herr talman, måste förbättringarna också vara mätbara ute på fältet.
EnglishThey are focused, measurable and tailored to each country's most pressing challenges.
De är koncentrerade, mätbara och anpassade efter varje lands mest överhängande utmaningar.
EnglishMany mistakes have been made, and there is a lack of measurable indicators.
Många fel har gjorts och det finns en brist på mätbara indikatorer.
EnglishIt is also important that measurable objectives be required for each country and for each sector.
Det är också viktigt att det krävs mätbara mål för varje land och för varje sektor.
EnglishI'm talking about ground-base, nitty-gritty, measurable physical differences.
Jag talar om de basala, faktiska mätbara fysiska skillnaderna.
EnglishWhen it comes to violence against women, the failure is measurable in all Member States of the Union.
I frågan våld mot kvinnor är misslyckandet betydande i alla EU: s medlemsstater.
EnglishWhen it comes to violence against women, the failure is measurable in all Member States of the Union.
I frågan våld mot kvinnor är misslyckandet betydande i alla EU:s medlemsstater.
EnglishI am strongly convinced that measurable results could be worked out only with systematic work.
Jag är starkt övertygad om man kan nå betydande resultat endast genom systematiskt arbete.
EnglishRather, they bring clear, measurable benefits for citizens.
Snarare är de något som innebär tydliga och mätbara fördelar för medborgarna.
EnglishI am strongly convinced that measurable results could be worked out only with systematic work.
Ett viktigt budskap för det inledande arbetet är att en årsrapport ska presenteras årligen.

"measurable goals" på svenska

measurable goals
Swedish
  • mätbara mål
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "measurable":

measurable
English
measured
measurement