"meant for" - Svensk översättning

EN

"meant for" på svenska

EN

meant for {adjektiv}

volume_up
The Hague Convention is meant to do one thing, and one thing only.
Haagkonventionen är avsedd för en sak, och endast denna sak.
We are talking here about fishing with very small-meshed nets, whose catches are meant for industrial processing.
Det handlar om ett fiske som bedrivs med mycket finmaskiga nät, vars fångst är avsedd för industriändamål.
(Laughter) Or this that I found in a magazine called California Lawyer, in an article that is surely meant for the lawyers at Enron.
(skratt) Eller detta som jag fann i en tidskrift som heter California Lawyer, i en artikel som säkert är avsedd för advokaterna hos Enron.

Användningsexempel för "meant for" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLet us be honest, what Mr Severin meant was something quite different, Mr Gahler.
Låt oss vara uppriktiga, Michael Gahler. Adrian Severin menade något helt annat.
EnglishThis meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
Den innebar att de 64 ändringsförslagen ersattes av en enda, konsoliderad text.
EnglishWe have seen what this has meant for the transformation of our new Member States.
Vi har sett vad detta har betytt för transformationen i våra nya medlemsländer.
EnglishThis meant that every Member who was interested in this issue could take part.
Detta innebar att alla ledamöter som var intresserade av denna fråga kunde delta.
EnglishIt meant liberty and equality for the people and fraternity amongst all the people.
Det innebar frihet och jämlikhet för folket och broderskap mellan alla människor.
EnglishThese factors meant that all of the country's actions to control the floods failed.
Därför har insatserna i området för att få kontroll över vattnet inte räckt till.
EnglishOn 25 October we are meant to be celebrating the European Day of Civil Justice.
Den 25 oktober är det meningen att vi skall fira den europeiska dagen för civilrätt.
EnglishThis guide is meant to give you our policies for integrating AdSense for games.
Den här guiden beskriver våra policyer för integrering av AdSense for games.
EnglishOur failure on this approach has meant a further descent into renewed clashes.
Vårt misslyckande i detta sammanhang har resulterat i ytterligare konflikter.
EnglishA lack of coordination in the Interreg programmes has also meant poorer results.
Bristen på samordning i Interreg-programmen har också försvagat resultaten.
EnglishThese factors meant that all of the country' s actions to control the floods failed.
Därför har insatserna i området för att få kontroll över vattnet inte räckt till.
EnglishThe Seventh Framework Programme is meant to be the fly wheel of the Lisbon Strategy.
Det sjunde ramprogrammet är avsett att fungera som Lissabonagendans svänghjul.
EnglishWhat I have said is not meant to be controversial: it is not Parliament's fault.
Det jag har sagt är inte tänkt att vara kontroversiellt: det är inte parlamentets fel.
EnglishAll this has meant that Taiwan's net migration rate stands at just 0.15%.
Allt detta har inneburit att Taiwans nettomigration ligger på bara 0,15 procent.
EnglishThis often meant that good projects did not lead to real job opportunities.
Detta innebar ofta att goda projekt inte ledde till verkliga arbetstillfällen.
EnglishBut I got sort of curious of what he meant with liberty, and liberty for whom.
Men jag blev lite nyfiken på vad han menade med frihet, och frihet för vem.
EnglishIn my view, his comments were an excellent compliment, but they were not meant as one.
Det var en bra komplimang, tycker jag, men det var nog inte menat som en sådan.
EnglishThe rapporteur listed the areas that are meant to feature in European citizenship.
Föredraganden påminde om de områden som förväntas införlivas i unionsmedborgarskapet.
EnglishHowever, communication is not meant to contain a fully fledged action plan.
Avsikten är dock inte att meddelandet skall innehålla en fullödig åtgärdsplan.
EnglishWhen Mr Schröder recently called Mr Erdogan his friend, he meant that ...
När Gerhard Schröder nyligen kallade Recep Tayyip Erdogan sin vän menade han att…

Liknande översättningar för "meant for" på svenska

meant verb
for preposition