"means of production" - Svensk översättning

EN

"means of production" på svenska

EN

means of production {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
means of production
I believe it is far more important to provide the farmers with the means of production.
Jag tror att det är mycket viktigare att förse jordbrukarna med produktionsmedel.
The great variety of means of production in the European Union can be taken into account.
Hänsyn får tas till de stora skillnaderna mellan olika produktionsmedel i Europeiska unionen.
Indeed, the agricultural sector must move resolutely towards means of production that are more respectful of the environment and more sustainable.
Jordbrukssektorn måste övergå till produktionsmedel som är mer miljövänliga och hållbara.

Användningsexempel för "means of production" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSpecial attention is also required for the costs of the means of production.
Det krävs också särskild uppmärksamhet för kostnaderna för produktionsmedlen.
EnglishI believe it is far more important to provide the farmers with the means of production.
Jag tror att det är mycket viktigare att förse jordbrukarna med produktionsmedel.
EnglishUkraine sorely needs all her energy supplies, whatever the means of production.
Ukraina är i trängande behov av all den energi landet kan producera.
EnglishThe great variety of means of production in the European Union can be taken into account.
Hänsyn får tas till de stora skillnaderna mellan olika produktionsmedel i Europeiska unionen.
EnglishWe want food safety, which means safe production from beginning to end of the food chain.
Vi vill ha en livsmedelssäkerhet och därmed en säker produktion från näringskedjans början till näringskedjans slut.
EnglishThere is no concern about the method or the means of production; production is rewarded according to quantity.
Metoden spelar ingen roll, produktionssättet spelar ingen roll, produktionen ersätts efter mängd.
EnglishThe great variety of means of production in the European Union can be taken into account.
Att den behöriga myndigheten får göra en riskbedömning på den punkten var enligt min mening ett klokt tillvägagångssätt.
EnglishThat means industrial production is falling.
EnglishIndeed, the agricultural sector must move resolutely towards means of production that are more respectful of the environment and more sustainable.
Jordbrukssektorn måste övergå till produktionsmedel som är mer miljövänliga och hållbara.
EnglishWorkers have lost their jobs and found themselves in debt after being deprived of their means of production and their markets.
Arbetstagarna har förlorat sina jobb och råkat i skuld sedan de har berövats sina produktionsmedel och marknader.
EnglishManufacturing capacities were rationalised at the same time as these cuts were made, which means that production is now efficient and competitive.
Om kvoterna skall minskas är det de gamla medlemsstaternas tur att ta stöten av minskningarna.
EnglishIt is simple common sense to enforce measures for energy efficiency in order to gain the optimal use of means of production.
Det är vanligt sunt förnuft att vidta energieffektiviseringsåtgärder för att utnyttja produktionsmedlen på bästa sätt.
EnglishIn fact, in this area, competition does not reduce prices because these are determined by the costs of the means of production.
På detta område sänker inte konkurrensen priserna eftersom de redan fastställts av kostnaderna för produktionsmedlen.
EnglishIn connection with this report, there was a wish to discuss nuclear power, and how appropriate a means of production it will be in the future.
På samma gång måste vi emellertid erkänna, att kraven på unionens energipolitik delvis är motstridiga.
EnglishThe delocalization of economic activities, in whatever sector, is dependent from the very beginning on how attractive the means of production are.
Utlokaliseringen av de förekommande ekonomiska verksamheterna kommer hur som helst att bestämmas av produktionsmedlens värde.
EnglishWe should instead oppose drugs - always and in every case and by all means - from production, to trafficking, to illegal distribution.
Vi bör i stället bekämpa narkotikan - alltid, överallt och med alla till buds stående medel - från produktion till handel och olaglig spridning.
EnglishIn connection with this report, there was a wish to discuss nuclear power, and how appropriate a means of production it will be in the future.
I samband med detta betänkande har målet varit att föra en diskussion om kärnkraften och dess ändamålsenlighet som en produktionsform även i framtiden.
EnglishManufacturing capacities were rationalised at the same time as these cuts were made, which means that production is now efficient and competitive.
Tillverkningskapaciteten rationaliserades samtidigt som nedskärningarna skedde vilket har lett till en effektivare och mer konkurrenskraftig produktion.
EnglishNonetheless, we must try to reconcile the status of animals as a means of production - we have to accept this, it is a fact - and animal welfare concerns.
Ändå måste vi finna samklang mellan vår syn på djuren som produktionsmedel - det kommer vi inte ifrån, det är så - och frågor som rör djurskyddet.
EnglishNevertheless, Mr Diouf's objective was to develop tools and means of production, in order to ensure food security in a sustainable way in developing countries.
Men Jacques Dioufs målsättning var ändå att utarbeta verktyg och produktionsmedel för att på ett hållbart vis garantera livsmedelstrygghet i utvecklingsländerna.

Liknande översättningar för "means of production" på svenska

production substantiv
means substantiv
means verb
Swedish
of preposition