"meaningless" - Svensk översättning

EN

"meaningless" på svenska

EN

meaningless {adjektiv}

volume_up
Also, legislation without adequate monitoring and penalties is meaningless.
Lagstiftning utan lämplig tillsyn och brottspåföljder är likaså meningslös.
This declaration to the Constitution would be rendered meaningless.
Denna förklaring till konstitutionen skulle vara meningslös.
Now we find that the whole time-consuming process was a meaningless charade.
Nu märker vi att hela denna tidsödande process var en meningslös fars.

Användningsexempel för "meaningless" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI feel it would be largely meaningless and would not be helpful to consumers.
Jag tror det skulle vara i stort sett meningslöst och inte hjälpa konsumenterna.
EnglishTherefore whatever position Parliament were to take on this point would be meaningless.
Alltså vore vilken position parlamentet än intog på denna punkt helt utan mening.
EnglishThe financing goal set by the European Commission alone would be meaningless.
Enbart finansieringsmålet som Europeiska kommissionen har fastställt vore meningslöst.
EnglishFurthermore, we reject the term 'flexicurity' as a meaningless piece of word-juggling.
Vi förkastar dessutom begreppet ”flexicurity” som en meningslös lek med ord.
EnglishAlso, legislation without adequate monitoring and penalties is meaningless.
Lagstiftning utan lämplig tillsyn och brottspåföljder är likaså meningslös.
EnglishWithout the input from women, the idea of the big European family is meaningless.
Tanken på en stor europeisk familj är otänkbar utan kvinnornas insats!
EnglishBut it is also regrettable that the Commission's report is so feeble and meaningless.
Det är dock också att beklaga att kommissionens rapport är så torftig och uttryckslös.
EnglishIn my opinion, this year's procedure has helped to make the budgetary procedure meaningless.
En tillbakagång förskansad i en vädjan utan någon som helst grund i åtstramning.
EnglishBut these quotas must be linked with sanctions, otherwise they will be meaningless.
Dessa kvoter måste dock vara kopplade till sanktioner, annars är det ingen mening med dem.
EnglishNonetheless, there are limits beyond which the Services Directive would become meaningless.
Det finns dock gränser bortom vilka tjänstedirektivet skulle bli meningslöst.
EnglishNow we find that the whole time-consuming process was a meaningless charade.
Nu märker vi att hela denna tidsödande process var en meningslös fars.
EnglishThe point is: if we do not test all animals, then the results are meaningless.
Det är så att om vi inte testar alla djur förfalskar vi resultatet.
EnglishMr Simitis, eurospeak is no different from other meaningless political speak.
När politikerjargongen är europeisk är den icke desto mindre politikerjargong, herr Simitis.
EnglishThe EU should take greater joint responsibility, otherwise the Dublin Regulation is meaningless.
EU borde ta ett större gemensamt ansvar, annars blir Dublinförordningen meningslös.
EnglishTalk of genuine democracy is meaningless unless there is also genuine equality.
Att tala om verklig demokrati är meningslöst om det inte samtidigt förekommer verklig jämställdhet.
EnglishDoes the Council not think that, for the reasons I have given, this question is meaningless?
Anser inte rådet att denna fråga är meningslös med anledning av de skäl jag just angett?
EnglishThis must not be so opaque that the provisions of Article 8 are meaningless.
Detta får inte göras på ett så pass dunkelt sätt att föreskrifterna i artikel 8 blir meningslösa.
EnglishIt highlights the fact that the rule of law is nothing but a meaningless concept in Venezuela.
Det visar att rättstatsprincipen är ett meningslöst begrepp i Venezuela.
EnglishAre you saying that those words are in fact meaningless and cannot be enforced?
Menar ni att dessa ord i själva verket saknar innebörd och att man inte kan se till att de efterlevs?
EnglishTalleyrand once said that everything which is exaggerated is meaningless.
Talleyrand sade en gång att allt som är överdrivet är oviktigt.

"meaningless gesture" på svenska

meaningless gesture
Swedish
  • meningslös gest
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "meaningless":

meaningless