EN

mean {substantiv}

volume_up
1. allmänt
mean (även: media, medium, psychic)
I mean, I hope in this digital medium that we do justice to their artwork and represent it properly online.
Jag menar, jag hoppas att med detta digital medium kan vi göra deras verk rättvisa och företräda dem ordentligt online.
Mr President, Commissioner, books are an important instrument by means of which culture is passed on, and modern publishing techniques contribute to this.
Böcker är ett viktigt medium för att förmedla kultur, och modern utgivningsteknik bidrar till det.
We need to find a golden mean, so that we can have our cake and eat it.
Vi måste hitta en gyllene medelväg så att vi både kan äta upp kakan och ha den kvar.
We have to find the golden mean via which the cohesion policies can in themselves contribute to the fostering of sustainability.
Det gäller att finna den gyllene medelväg som skall tillåta sammanhållningspolitiken att bidra till att främja hållbarheten.
We are also pleased that the Dalai Lama remains committed to the middle-way approach and to dialogue as the only means for achieving a mutually acceptable and lasting solution.
Det gläder oss också att Dalai Lama står fast vid sin ståndpunkt om en medelväg och om dialog som det enda sättet att nå en ömsesidigt godtagbar och varaktig lösning.
2. matematik
Returns the average of the absolute deviations of data points from their mean.
Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde.
Returns the sum of squares of deviations based on a sample mean.
Beräknar summan av den kvadratiska avvikelsen hos datapunkter från ett stickprovs medelvärde.
Returns the mean of an interior of a data set.
Beräknar en datagrupps medelvärde, utan att ta hänsyn till värdena vid kanterna.

Användningsexempel för "mean" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat does it mean? 99% of all businesses are now affected by this ambitious plan.
Vad innebär det? 99 procent av alla företag påverkas nu av denna ambitiösa plan.
EnglishRepression and hunger mean that tens of thousands of people have fled to China.
Förtrycket och hungern har gjort att tiotusentals människor har flytt till Kina.
EnglishThe European Union has, in fact, always been mean in the budgets for education.
Europeiska unionen har egentligen alltid varit snål med budgeten för utbildning.
EnglishI mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
Jag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt så verkar de ganska meningslösa.
EnglishThis would, however, mean maintaining differences between national legislations.
Det skulle emellertid innebära att skillnaderna mellan nationella lagar består.
EnglishDo those two 'nos' mean that we must turn our back on technological innovation?
Betyder dessa två ”nej” att vi måste vända ryggen åt den tekniska utvecklingen?
EnglishThat will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
Detta kommer att göra det möjligt att tillverka kärnvapen i industriell skala.
EnglishThis will mean real kilometres of roads, modernised railway lines and airports.
Detta innebär reella kilometer av vägar, moderniserade järnvägar och flygplatser.
EnglishThat does not mean, however, that we want a purely accountancy-based approach.
Det betyder emellertid inte att vi vill se ett rent redovisningsmässigt synsätt.
EnglishThese factors impede competition and mean that people receive poorer services.
Dessa faktorer hämmar konkurrensen och innebär att människor får sämre tjänster.
EnglishHowever, what does it mean for authors, creative people, artists and publishers?
Men vad innebär det för författare, kreativa människor, konstnärer och förläggare?
EnglishI mean, why not start -- who's sitting in the back seat anyway except for kids?
Jag menar, varför inte börja -- vem sitter i baksätet egentligen, förutom barn?
EnglishI mean here a positive decision about the presidency of the European central bank.
Jag avser ett klart beslut angående ordförandeskapet i Europeiska centralbanken.
EnglishI mean, there's so much work to be done, and he can't afford to lose that time.
Jag menar, det är så mycket att göra, och han har inte råd att förlora något tid.
EnglishWhen I say ‘ we’, I mean all of us – the Commission, Parliament and the Council.
När jag säger ” vi ” menar jag oss alla – kommissionen, parlamentet och rådet.
EnglishA coordinated economic policy in the Union cannot mean the same economic policy.
En samordnad ekonomisk politik i unionen kan inte betyda samma ekonomiska politik.
EnglishJust because it was invented in the United States does not mean it is all bad.
Bara för att det kommer från USA innebär det inte att det är helt igenom dåligt.
EnglishHowever, this does not mean that we have not noticed the document's weak points.
Det betyder emellertid inte att vi inte har lagt märke till dokumentets svagheter.
EnglishThis would mean an end to broadcasting in Hungarian, Ruthenian and Ukrainian.
Detta skulle innebära slutet för sändningar på ungerska, rutenska och ukrainska.
EnglishThe tools listed are worth supporting, but do not mean a real turn for the better.
De verktyg som nämnts bör stödjas men ger ingen verklig vändning till det bättre.

"mean grade of" på svenska

mean grade of
Swedish
  • genomsnittlig grad av
  • medelvärdet av
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"mean great" på svenska

mean great
Swedish
  • betyda stor
  • menar stor
Mera chevron_right

"meaningful glances" på svenska

meaningful glances
Swedish
  • meningsfulla blickar
Mera chevron_right