"meagre" - Svensk översättning

EN

"meagre" på svenska

EN

meagre {adjektiv}

volume_up
Despite all of this, the funding is still meagre.
Finansieringen är trots allt detta fortfarande knapp.
And it was no meagre majority; it was 54:20.
Och det var ingen knapp majoritet, det var 54 mot 20.
Currently, only a meagre 52 % of consumers feel that they are well informed.
För närvarande anser bara knappt 52 procent av konsumenterna att de är väl informerade om sina rättigheter.
We cannot have more Europe with a meagre budget that is clearly inadequate.
Vi kan inte få mer EU med en mager budget som är uppenbart otillräcklig.
Regional funding is not a gift from Brussels, but meagre remuneration from the billions the UK pays in.
Den regionala finansieringen är inte en gåva från Bryssel, utan en mager avkastning på de miljarder pund som Storbritannien betalar in.
In the light of the ambitions at stake, the meagre budget allocated to this project by the Commission may be cause for surprise.
Mot bakgrund av ambitionerna med projektet kan det betraktas som något förvånande att kommissionen anslagit en så mager budget.
We cannot have more Europe with a meagre budget that is clearly inadequate.
Vi kan inte få mer EU med en mager budget som är uppenbart otillräcklig.
The Services Directive was, in itself, a very meagre compromise and less than the bare minimum needed to bring about a true internal market.
Tjänstedirektivet var i sig en mycket klen kompromiss och inte på långt när tillräckligt för att skapa en verklig inre marknad.
Regarding another priority, eradicating poverty, Mr President, the results of the Monterrey Summit were meagre.
När det gäller ett annat prioriterat ämne, herr talman, utrotningen av fattigdomen, så gav toppmötet i Monterrey ett klent resultat.
However, do you really believe that we can prepare for enlargement with the meagre appropriations available in the financial framework, trimming Europe and the current budgets?
Men, herr ordförande, tror ni att vi kan förbereda denna utvidgning med de ynkliga krediter som vi förfogar över inom den finansiella ramen genom att minska Europa och den nuvarande budgeten?
meagre (även: barren, lenten, poor, scanty)
Mr President, our agenda this week, and today particularly, has been thin, meagre and truncated.
Föredragningslistan den här veckan, och särskilt i dag har varit tunn, torftig och rumphuggen.

Användningsexempel för "meagre" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt makes this financial instrument for the environment look very meagre indeed.
Då är det här väl ändå ett finansiellt instrument för miljön som är mycket magert.
EnglishAlthough the sums are huge, they are nevertheless meagre compared to the problems.
Även om resurserna är stora är de ändå väldigt knappa i förhållande till problemen.
EnglishWe will not put up with a meagre little recommendation on financial regulations '!
Ett magert yttrande om de finansiella bestämmelserna nöjer vi oss inte med! "
EnglishWe will not put up with a meagre little recommendation on financial regulations' !
Ett magert yttrande om de finansiella bestämmelserna nöjer vi oss inte med!"
EnglishDespite the meagre resources at its disposal it does an exceptionally excellent job.
Trots de magra resurserna till deras förfogande gör den ett utomordentligt arbete.
EnglishLiberalisation alone will not help us reach our pretty meagre Kyoto targets.
Enbart en avreglering kommer inte att hjälpa oss att nå våra ganska påvra Kyoto-mål.
EnglishConsidering the meagre results, one might wonder what an unsuccessful summit looks like.
Med tanke på det magra resultatet kan man undra hur ett misslyckat toppmöte ser ut.
EnglishFrom this meagre outcome, we now need to move on towards a proper climate agreement.
Från det magra resultatet behöver vi nu gå mot ett verkligt klimatavtal.
EnglishIn 2003, the Commission did not even manage to spend these meagre funds.
Under 2003 lyckades kommissionen inte ens göra slut på dessa små tillgångar.
EnglishWe cannot have more Europe with a meagre budget that is clearly inadequate.
Vi kan inte få mer EU med en mager budget som är uppenbart otillräcklig.
EnglishYet the research results from 1990 onwards were meagre, to say the least.
Från 1990 kunde resultatet från undersökningen verkligen kallas magert.
EnglishDespite this, the outcome was meagre, which is very disappointing.
Trots det har resultaten i hög grad uteblivit, och det är en stor besvikelse.
EnglishIt is appropriate that the EU should make use of the current, albeit meagre, opportunities.
Det är lämpligt att EU utnyttjar dessa aktuella, om än små, möjligheter.
EnglishThe impact on employment can so far only be described as extremely meagre.
De hittillsvarande effekterna på sysselsättningen kan snarast betecknas som ytterst torftiga.
EnglishOtherwise, the statistical basis will be fairly meagre and not serve any larger purpose.
Annars är underlaget ganska tunt och tjänar inte något större syfte.
EnglishProposals for initiatives within the EU have therefore been of correspondingly meagre proportions.
Lika torftiga har också resultaten blivit av förslagen till initiativ inom EU.
EnglishHowever, the message coming from them is that their facilities for this cooperation are too meagre.
Vad de säger är dock att deras möjligheter att delta i detta samarbete är för små.
EnglishThe intentions are good but intentions with meagre funding do not correspond to serious initiatives.
Avsikterna är goda, men avsikter med påvra medel är inte ett seriöst initiativ.
EnglishThe costs to their national budgets, which are meagre anyway, are enormous.
Kostnaderna för budgeten, som redan är så liten, är jättelika.
EnglishThis meagre support for the unemployed is only being given now, belatedly.
Det magra stödet till de arbetslösa kommer först nu, för sent.

Synonymer (engelska) till "meagre":

meagre