"meadows" - Svensk översättning

EN

"meadows" på svenska

volume_up
meadow {substantiv}
SV
SV
EN

meadows {pluralis}

volume_up
meadows
We must have access to woodlands, meadows, beaches and the shores of lakes.
Man måste ha tillträde till skogar och ängar, till havs- och sjöstränder.
She loves forests, meadows, getting outside.
Hon äIskar skogar, ängar, vara ute.
Rural areas characterised by fruit meadows would find themselves in a serious crisis situation if the Commission's plans were implemented.
De områden på landsbygden som präglas av ängar med vildväxande fruktträd skulle råka in i en stor kris om kommissionens planer genomförs.
meadows (även: pens)
Grazing, for example, is a serious problem in the Mediterranean countries while the Scandinavian countries allocate resources on preventing open meadows and grazing ground from becoming overgrown.
Så utgör t.ex. avbetning ett stort problem i Medelhavsområdet, medan man i de nordliga länderna anslår medel för att förhindra att öppna hagar och betesmarker växer igen.

Användningsexempel för "meadows" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLocally, we can stop covering flood plain and water meadows with concrete.
Lokalt kan vi sluta att täcka över översvämmad mark och våtmarker med betong.
EnglishWe must have access to woodlands, meadows, beaches and the shores of lakes.
Man måste ha tillträde till skogar och ängar, till havs- och sjöstränder.
EnglishDirective 92/43/EEC classifies posidonia meadows as being priority habitats.
Rådets direktiv 92/43/EEG inordnar sjögräsängarna med Posidonia Oceanica bland de prioriterade livsmiljöerna.
EnglishShe loves forests, meadows, getting outside.
EnglishUltimately, we want a CAP which increases the number of flowers in the meadows and not the number of pieces of paper on the desks.
Vi vill trots allt ha en gemensam jordbrukspolitik som ökar antalet blommor på ängarna och inte antalet papper på skrivborden.
EnglishIs it considering the option of adopting a special strategy to protect posidonia meadows in this regard?
Undersöker kommissionen någon särskild strategi för att skydda sjögräsängarna med Posidonia Oceanica inom ramen för denna strategi?
EnglishRural areas characterised by fruit meadows would find themselves in a serious crisis situation if the Commission's plans were implemented.
De områden på landsbygden som präglas av ängar med vildväxande fruktträd skulle råka in i en stor kris om kommissionens planer genomförs.
EnglishThirdly, highly intensive farming practices result in topsoil being sealed in concrete and reduce the availability of meadows and flood plains.
För det tredje leder högintensiva jordbruksmetoder till att matjord täcks med betong och till att ängar och översvämningsplan blir mer svårtillgängliga.
EnglishThe meadows will also have to be restored, including in the semi-mountainous regions with which you are very familiar, Commissioner, and to which you are very attached.
Även ängsmarkerna måste återställas, också i de lägre bergsregionerna, som ni känner väl till och är mycket förtjust i, herr kommissionär.
EnglishHowever, two-thirds of these meadows in inhabited areas have been lost through human activities that lead to eutrophication and siltation.
Globalt har emellertid två tredjedelar av dessa arealer nära bebodda områden redan gått förlorade genom mänsklig verksamhet som leder till övergödning och sedimentering.
EnglishFor example, we would have meadows instead of maize, we would have suspended intervention, all of which was proposed by the Commission and by Parliament.
Då skulle det till exempel finnas ett stöd till gräsmark i stället för majs, det skulle finnas ett uppskjutande av interventionen, något som kommissionen och parlamentet föreslog.
EnglishGrazing, for example, is a serious problem in the Mediterranean countries while the Scandinavian countries allocate resources on preventing open meadows and grazing ground from becoming overgrown.
Så utgör t.ex. avbetning ett stort problem i Medelhavsområdet, medan man i de nordliga länderna anslår medel för att förhindra att öppna hagar och betesmarker växer igen.

Synonymer (engelska) till "meadow":

meadow
English