"me too" - Svensk översättning

EN

"me too" på svenska

EN

me too [exempel]

volume_up
"Ser man på, det är jag med!
It is based purely on envy of the Americans and 'me too' politics.
Den bygger helt på att vi är avundsjuka på amerikanerna och på ”jag också”-politik.
Jag också, men varje ställe är likadant.
Om jag var du, skulle jag också vara arg på mig.

Användningsexempel för "me too" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor me, too, it may be too much, even though my time is six minutes, not ten.
Det kan bli för mycket för mig också, även om min tid är sex minuter, inte tio.
EnglishTherefore, do not criticise me for placing too much emphasis on economic matters!
Kritisera mig därför inte för att jag lägger alltför stor vikt vid ekonomiska frågor!
EnglishThat, too, strikes me as inconsistent and not a smart policy for Europe to adopt.
Även detta tycker jag är inkonsekvent och inte någon smart politik för EU.
EnglishMy son is very important to me too... and I do think you owe him an apology.
Min son är mycket viktig för mig... och jag tror att du är skyldig honom en ursäkt.
EnglishLastly, it seems to me that they are too statist and focused on central government.
Avslutningsvis anser jag att målen är för statiska och inriktade på central styrning.
EnglishIt is based purely on envy of the Americans and 'me too' politics.
Den bygger helt på att vi är avundsjuka på amerikanerna och på ”jag också”-politik.
EnglishAllow me too, however, to express my disappointment at some sort of criticism which was voiced.
Låt mig emellertid också få uttrycka min besvikelse över den kritik som framförts.
EnglishTo conclude, paragraphs 35 and 36 seem to me to go too far, and I did not support them.
Punkterna 35 och 36 till sist tycker jag går för långt, och därför har jag inte stött dem.
EnglishWhen I was 6 and three quarters...... catching was hard for me too.
När jag var sex år och nio månader...... var det svårt att ta emot bollen.
EnglishEven maintaining the current status quo strikes me as going too far.
Till och med att bibehålla nuvarande status quo anser jag går för långt.
EnglishBut the monitoring of the whole scheme seems to me to have been too theoretically conceived.
Men kontrollen av helheten tycks mig dock i alltför hög grad vara teoretiskt konstruerad.
EnglishIt saddens me that far too much nationalism still creeps into discussions in Serbia.
Jag beklagar att en alltför stor nationalism fortfarande smyger sig in i diskussionerna i Serbien.
EnglishMr President, let me too begin by saying that I sometimes find the voting goes too fast.
Herr ordförande tillåt mig först säga att jag ibland tycker att omröstningarna går för snabbt.
English. - (EL) Madam President, allow me too to express my regret about this incident.
författare. - (EL) Fru talman! Låt mig beklaga det inträffade.
EnglishFor me, too, this is the last week in which I will be allowed to chair the plenary part-sessions.
För mig är detta också min sista vecka som talman för parlamentets sammanträdesperioder.
EnglishSome of the draconian punishments, though, appear to me to be too strict and too unproductive.
Många av de synnerligen stränga straffen tycks mig hur som helst vara för hårda och negativa.
EnglishThe time available does not allow me to say too much, Prime Minister.
På den tid jag har på mig hinner jag inte säga särskilt mycket.
EnglishMr President, the performance of the Council of Economic and Finance Ministers causes me great concern too.
Ett säkert resultat av detta skulle bli en ökning av budgetens totala utgifter.
EnglishHe will grant me that too, which means that I can add one more point.
Det kommer han att göra för mig också, vilket betyder att jag kan lägga till ytterligare en punkt.
EnglishNow, you don't need me to give you too many examples of people synthesizing happiness, I suspect.
Jag behöver inte ger er speciellt många exempel på hur folk tillverkar lycka, misstänker jag.

Liknande översättningar för "me too" på svenska

me pronomen
Swedish
too adverb
you too
Swedish
me neither interjektion
to eat the cake and have it too