"maybe" - Svensk översättning

EN

"maybe" på svenska

EN

maybe {adverb}

volume_up
Then maybe - just maybe - the people will start listening to the politicians.
kanske - bara kanske - folket kommer att börja lyssna till politikerna.
Maybe, just maybe, there is at last some movement in the right direction.
Kanske, men bara kanske, kommer det så småningom att gå i rätt riktning.
Maybe, however, there is a deeper legal meaning to it and maybe it will prove to be helpful.
Men det har kanske en djupare rättslig innebörd och det kommer kanske att visa sig användbart.
It did tell me that this route maybe missing sidewalks or pedestrian paths, though.
Den sa till mig att den här vägen eventuellt saknar trottoarer eller gångvägar dock.
Prime Minister, you warn of the danger in maybe building a wall against Turkey.
Ni varnar för faran med att eventuellt bygga en mur mot Turkiet.
If you have some other statistics, then maybe things are different.
Om ni har några andra statistiska uppgifter, blir situationen eventuellt annorlunda.
Maybe some parts of the world don't, but we have enough.
Möjligen har inte vissa delar av världen det, men vi har nog.
Maybe we can live with this, as I myself can live with it, but it is however Europe’s consumers who have lost.
Det kan vi möjligen leva med, jag kan leva med det, men däremot har Europas konsumenter förlorat.
Möjligen hundhalsband.
Apparently, they have fewer cars in these countries, so maybe that percentage is lower.
De har till synes färre bilar i dessa länder, så kanhända är procentsatsen lägre.

Användningsexempel för "maybe" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMaybe it will give Mr Crowley a few minutes to arrive if Mr Dell'Alba is with us.
Kanske det ger Crowley några extra minuter att ta sig hit om Dell'Alba är med oss.
EnglishMaybe we should allocate a little less for infrastructure and these other items.
Vi kanske borde anslå lite mindre pengar till infrastrukturen och de andra frågorna.
EnglishMaybe we're the ones who have taken this natural advantage we had and we spoiled it.
Kanske vi är dom som har tagit den naturliga fördelen vi hade och förstörde den.
EnglishMaybe we should revisit the underlying logic, but this is impossible, of course.
Vi måste kanske diskutera logiken igen men det här är naturligtvis omöjligt.
EnglishPrime Minister, you warn of the danger in maybe building a wall against Turkey.
Herr statsminister! Ni varnar för faran med att eventuellt bygga en mur mot Turkiet.
EnglishMaybe it will give Mr Crowley a few minutes to arrive if Mr Dell'Alba is with us.
Kanske det ger Crowley några extra minuter att ta sig hit om Dell ' Alba är med oss.
EnglishMaybe following the Employment Summit a few things can still be done on this front.
Kanske kan som resultat av sysselsättningstoppmötet något ändå göras åt detta.
EnglishHowever, it also means that the being energy maybe too strong injuring the Earth.
Men...... det betyder också att strålens energi kanske är så stark att Jorden skadas.
EnglishMaybe the GDR I created for my mother, was the one I would have liked to have.
Kanske att det DDR som jag skapade för min mor, var det jag skulle viljat ha
EnglishOthers countries move somewhat slower - maybe Ukraine is an example of that.
För andra länder går det långsammare - Ukraina är kanske ett exempel på detta.
EnglishMaybe a visit to the Committee on International Trade would prove appropriate.
Kanske ett besök i utskottet för internationell handel kunde vara lämpligt.
EnglishMaybe I am somewhat optimistic about that point, but we all need to have some dreams!
Jag kanske är lite för optimistisk på denna punkt, men vi behöver alla ha drömmar!
EnglishMaybe we should change this in future, but for now we must observe the rules.
Kanske vi bör ändra detta i framtiden, men just nu måste vi hålla oss till reglerna.
EnglishI hope others can learn from our experiences and maybe our mistakes as well.
Jag hoppas att andra kan lära av våra erfarenheter och kanske även av våra misstag.
EnglishIt did tell me that this route maybe missing sidewalks or pedestrian paths, though.
Den sa till mig att den här vägen eventuellt saknar trottoarer eller gångvägar dock.
EnglishAnd maybe this is just a San Francisco thing -- I don't know, I don't want to judge.
Det kanske bara är en San Francisco-grej -- jag vet inte, jag vill inte döma.
EnglishMaybe 'charter ' is a better word than 'treaty ', and certainly more achievable.
Kanske är " stadga " ett bättre ord än " fördrag ", och säkert lättare att förverkliga.
EnglishSo think about a portfolio of brands or maybe new brands for new ventures.
Så tänk dig en samling av varumärken eller kanske nya varumärken för nya företag.
EnglishMaybe I am too cynical and too liberal, but why do we need to have rules?
Kanske är jag för cynisk eller för liberal, men varför måste vi ha bestämmelser?
EnglishApparently, they have fewer cars in these countries, so maybe that percentage is lower.
De har till synes färre bilar i dessa länder, så kanhända är procentsatsen lägre.

Synonymer (engelska) till "maybe":

maybe