EN

maximum {substantiv}

volume_up
maximum
Because a maximum is just that, and it also means that you can go for less.
För ett maximum innebär ett maximum, och det innebär även att man kan lita på det.
Therefore, I believe that a delay of four years is an absolute maximum.
Jag tror därför att tidsgränsen på fyra år är ett maximum maximorum.
We are afraid that the minimum could easily turn into a maximum.
Vi fruktar, att ett minimum lätt kan förvandlas till ett maximum.
SV

maximum {neutrum}

volume_up
maximum (även: största mojliga)
För ett maximum innebär ett maximum, och det innebär även att man kan lita på det.
Because a maximum is just that, and it also means that you can go for less.
Jag tror därför att tidsgränsen på fyra år är ett maximum maximorum.
Therefore, I believe that a delay of four years is an absolute maximum.
Vi fruktar, att ett minimum lätt kan förvandlas till ett maximum.
We are afraid that the minimum could easily turn into a maximum.

Användningsexempel för "maximum" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe minimum protection provided by the directive is gradually becoming a maximum.
Det minimiskydd som direktivet ger håller successivt på att bli ett maximiskydd.
EnglishI also want to see maximum regional flexibility permitted within the regulation.
Jag vill också att förordningen medger största möjliga regionala flexibilitet.
EnglishOtherwise, you will see an input field with the names value, minimum or maximum.
I övriga fall visas ett inmatningsfält som heter Värde, Minimum eller Maximum.
EnglishMr Lomas, now that I have explained that point, you have a maximum of 60 seconds.
Med detta svar, herr Lomas, har ni nu, med denna förklaring, högst 60 sekunder.
EnglishThus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.
År 2012 måste alltså koldioxidutsläppen ligga på maximalt 120 gram per kilometer.
EnglishRussia must cooperate with the European Union in this region of maximum interest.
Ryssland måste samarbeta med Europeiska unionen i den här mycket viktiga regionen.
EnglishIt is also necessary to enforce the directive on maximum residue limits in meat.
Direktivet om högsta tillåtna antibiotikarester i kött måste också tillämpas.
EnglishThere should be no minimum services; there should be maximum services for all.
Det borde inte finnas minimitjänster. Det borde finnas maximala tjänster för alla.
EnglishSentences must be severe and the harmonisation of maximum penalties must continue.
Straffen måste vara stränga och harmoniseringen av maximistraffen måste fortsätta.
EnglishParagraph 21 demands that full use be made of the maximum amount of 1.27 % of GDP.
Punkt 21 kräver att taket på 1,27 procent av BNP skall utnyttjas fullständigt.
EnglishIn the Commission proposal, the maximum emission was 120 g/km of CO2 in 2012.
Kommissionen föreslår en maximal utsläppsnivå på 120 g/km koldioxid till 2012.
EnglishOn top of that, Mrs Morgan has included a specific reference to maximum subsidiarity.
Därtill har Eluned Morgan tagit med en särskild passus om maximal subsidiaritet.
EnglishThis should involve abandoning maximum rates and introducing only minimum rates.
Därvid borde man avstå från maximala skattesatser och bara införa minimiskattesatser.
EnglishI therefore urge the European Commission to give this its maximum attention.
Jag uppmanar därför kommissionen att uppmärksamma detta i så hög grad som möjligt.
EnglishThat is a maximum annual figure of EUR 200 million from the Guarantee Fund.
Denna utlåning har emellertid ett tak som är definierat i avtalen mellan organen.
EnglishMr Varela wishes to speak as rapporteur and he may do so for a maximum of one minute.
Varela begär ordet i egenskap av föredragande och han har ordet i högst en minut.
EnglishThese are exceptional circumstances, since we normally have a maximum of five.
Detta är unika omständigheter, eftersom vi i regel har maximalt fem talare.
EnglishBecause a maximum is just that, and it also means that you can go for less.
För ett maximum innebär ett maximum, och det innebär även att man kan lita på det.
EnglishThe Commission is proposing an increase in the maximum rate from 10 % to 20 %.
Kommissionen föreslår en höjning av maximibeloppet från 10 till 20 procent.
EnglishIn this way, I believe, we will get the maximum impact from our investments.
På så sätt anser jag att vi kommer att få maximal avkastning på våra investeringar.

"maximum gain" på svenska

maximum gain
Swedish
  • maximal vinst
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "maximum":

maximum

Synonymer (svenska) till "maximum":

maximum
Swedish