EN

mature {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
mature
Secondly, it concentrates resources on a small number of mature projects.
För det andra koncentreras resurserna till ett litet antal mogna projekt.
I do not think that the various political bodies or their organisation are mature enough for this yet.
Jag tror inte att de olika politiska områdena och organiseringen av dem är mogna för detta.
Many mature industries are failing today, which means we need new ones.
Många mogna branscher sviktar i dag. Då behövs det nya.
2. näringsliv
mature (även: due, overdue)

Användningsexempel för "mature" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNevertheless, the lifelong learning programmes should also focus on mature people.
Samtidigt bör programmen för livslångt lärande också fokusera på vuxna människor.
EnglishI think that this mature attitude will also find expression in tomorrow's vote.
Jag tror att denna mognad kommer att komma till uttryck i morgondagens omröstning.
EnglishNon-alignment with respect to NATO is the modern alternative for a mature state.
Alliansfrihet i fråga om Nato är det moderna alternativet för en mogen stat.
EnglishDealing with the issue in a mature way means adopting an in-depth approach.
För att hantera den här frågan på ett moget sätt krävs en genomgripande strategi.
EnglishWe should not have to reward Serbia for behaving like a mature European democracy.
Vi ska inte belöna Serbien för att landet beter sig som en mogen, europeisk demokrati.
EnglishAnd sure enough, Nanotyrannus has juvenile bone and the bigger one has more mature bone.
Och mycket riktigt, nanotyrannus har ungdomliga ben och den större har mognare ben.
EnglishIn a truly mature relationship with Latin America these topics too must be discussed.
En riktigt vuxen relation med Latinamerika kräver att också dessa områden uppmärksammas.
EnglishIt was there that the initial impetus was given to a mature treatment of the subject.
Där sker den första ansatsen till en vuxen behandling av det här temat.
EnglishSecondly, it concentrates resources on a small number of mature projects.
För det andra koncentreras resurserna till ett litet antal mogna projekt.
EnglishPolitically mature citizens want to decide for themselves what to eat.
Den myndige medborgaren vill - han skall - själv avgöra vad han skall äta.
EnglishWe must reach a mature position, for the sake of European integration.
Vi måste ha en mogen inställning, för den europeiska integrationens skull.
EnglishWe consider that the mature consumer should be allowed to make his own choice.
Vi försvarar att beslutet ligger kvar hos den myndige konsumenten.
EnglishIn the late 1980s political commitment for Europe began to mature in Sweden.
Under det sena 80-talet börjar vårt politiska engagemang i Sverige för Europa att mogna fram.
EnglishOnly institutions that preserve the collective experience can mature.'
Endast institutioner som bevarar den kollektiva erfarenheten kan mogna.”
EnglishThe new technologies are far from mature, and the repercussions are unforeseeable.
De nya teknikerna är långt ifrån färdigutvecklade och deras återverkningar går inte att förutse.
EnglishWe must deal with this in a mature fashion; in other words, act independently and responsibly.
Det är nödvändigt att unionen växer upp och blir självständig och ansvarig.
EnglishWhen the physical body dies, the mature spirit enrich by it's life on Earth returns to Gaya.
När deras fysiska kropp dör, återvänder anden, berikad av sitt liv på jorden, till Gaya.
EnglishThe first is that we need a mature dialogue between the Council and the European Parliament.
Den första handlar om att vi behöver ett moget samtal mellan rådet och Europaparlamentet.
EnglishEurope must deal with Latin America as a fully-fledged mature partner.
Europa måste gå det nya Latinamerika till mötes som en vuxen partner.
EnglishProblems were not addressed and were left to mature ‘ naturally’.
Man tog inte itu med problemen, och de lämnades att mogna ” naturligt ”.

Synonymer (engelska) till "mature":

mature
matured
maturity