EN

matter of fact {substantiv}

volume_up
matter of fact (även: actuality, circumstance, fact)
As a matter of fact, I am going to have another such meeting tomorrow morning.
Faktum är att jag kommer att ha ytterligare ett sådant möte i morgon bitti.
As a matter of fact, for you and your government, that strike never happened.
Faktum är att för er och er regering inträffade aldrig denna strejk.
As a matter of fact, our long-term rates are at their lowest level for 100 years.
Faktum är att våra långa räntor ligger på sin lägsta nivå på hundra år.

Användningsexempel för "matter of fact" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs a matter of fact, I am going to have another such meeting tomorrow morning.
Faktum är att jag kommer att ha ytterligare ett sådant möte i morgon bitti.
EnglishAs a matter of fact, our long-term rates are at their lowest level for 100 years.
Faktum är att våra långa räntor ligger på sin lägsta nivå på hundra år.
EnglishAs a matter of fact, the EP has given many moral commitments to Angola.
Parlamentet har för övrigt ingått många moraliska överenskommelser med Angola.
EnglishAs a matter of fact, they have, for the first time ever, produced a report.
De har i själva verket, för första gången någonsin, utarbetat en rapport.
EnglishAs a matter of fact, although cities are all different, they face common challenges.
Alla städer är unika, men brottas ändå med vissa gemensamma utmaningar.
EnglishAs a matter of fact, for you and your government, that strike never happened.
Faktum är att för er och er regering inträffade aldrig denna strejk.
EnglishFew societies as a matter of fact are, but it has been fairly obvious.
Få samhällen är i själva verket det, men det har varit ganska uppenbart.
EnglishLooked at in a matter-of-fact way, that is also what our many common interests require.
Om man ser på det realistiskt är det också detta som våra många gemensamma intressen kräver.
EnglishThis is something which rating agencies, or even IMF delegations, do as a matter of fact.
Detta är något som kreditvärderingsinstitut och till och med IMF-delegationer självklart gör.
EnglishAs a matter of fact, the resolution is just as one-sided as the Goldstone report itself.
Faktum är att resolutionen är lika partisk som Goldstonerapporten.
EnglishThe impact of Sellafield on public health and the environment is now a matter of fact.
Sellafields påverkan på folkhälsan och miljön är nu säkerställd.
EnglishHealth inequalities within the European Union are a matter of fact and must be overcome.
Ojämlikhet i hälsa inom EU är ett faktum som vi måste få bukt med.
EnglishThat does not mean more regulation; as a matter of fact it means less.
Detta innebär inte mer reglering, utan det betyder faktiskt mindre.
EnglishTold me a few things, matter of fact, but he didn't mention having a brother.
Han berättade faktiskt en del men han sa inget om någon bror
EnglishAs a matter of fact, I am of the opinion that we should not aggravate the situation by supplying arms.
Jag tycker förresten inte att vi får göra den ännu tyngre genom att leverera vapen.
EnglishThis, as a matter of fact, is precisely what the European Parliament had asked for on previous occasions.
Detta är faktiskt exakt vad Europaparlamentet har bett om vid tidigare tillfällen.
EnglishAs a matter of fact, it is the third most lucrative illicit trade in the world.
I fråga om lönsamhet ligger människohandeln faktiskt på tredje plats bland olagliga verksamheter i världen.
EnglishAs a matter of fact, the process of economic recovery is not over yet.
Den ekonomiska återhämtningen är i själva verket inte över än.
EnglishThe European Union should give a positive and matter-of-fact response to Georgians' ambitions.
EU bör ge ett positivt och sakligt svar på georgiernas ambitioner.
EnglishMy impression is that we know very little about this as a matter of fact.
Mitt intryck är att vi faktiskt vet väldigt lite om detta.

Synonymer (engelska) till "matter of fact":

matter of fact
matter-of-fact
as a matter of fact

Liknande översättningar för "matter of fact" på svenska

fact substantiv
of preposition
matter substantiv
Swedish