EN

matter {substantiv}

volume_up
1. allmänt
It will be a matter for the court, the Court of Arbitration, to judge who is right.
Det är domstolens sak, skiljedomstolens sak, att avgöra vem som har rätt.
Multilateral cooperation in international waters would be another matter altogether.
En annan sak vore multilateralt samarbete på internationella vatten.
It is a matter for the Conference of Presidents, and they will decide on it tomorrow.
Det är en sak som ordförandekonferensen beslutar om och den kommer att fatta beslut i morgon.
I insist this matter be referred to Parliament's plenary for debate there.
Jag kräver att detta ärende hänskjuts till parlamentets plenarsammanträde.
I ask you to refer this matter to President Prodi as a matter of urgency.
Jag begär att ni hänvisar den här frågan till ordförande Prodi som ett brådskande ärende.
Therefore, there is a very simple solution to the matter under consideration.
Därför har det ärende som undersöks ett mycket enkelt svar.
That is most certainly not a matter for comment by the Commission.
Det är definitivt inte ett ämne som kommissionen bör kommentera.
This is not the time for a debate on a matter which is not on the agenda.
Detta är inte rätt tidpunkt för en debatt om ett ämne som inte finns på föredragningslistan.
I shall make the same reply as before: this matter is still being discussed.
Jag skall lämna samma svar som tidigare: det är det ämne som just diskuteras.
The recent creation of a European School of Administration increases the importance of this matter.
Inrättandet av en europeisk förvaltningsskola nyligen ökar denna frågas betydelse.
That is why this matter is of exceptional political importance this week.
Detta är skälet till varför denna fråga har en oerhört stor politisk betydelse denna vecka.
Does our purpose matter in the end, if the deed is the same?
Har syftet i praktiken någon betydelse när handlingen är densamma?
There is of course no question of us holding a debate on this matter now.
Det finns naturligtvis ingen anledning att debattera denna fråga nu.
The conclusion is clear: there is no room for complacency in the matter.
Det finns ingen anledning till självbelåtenhet i denna fråga.
For that reason, the matter requires due political consideration.
Av denna anledning kräver detta en lämplig politisk avvägning.
I therefore believe that this is not the time for a resolution on the matter.
Jag anser därför att detta är fel tidpunkt för en resolution om denna fråga.
But it would be wrong to take that to mean that we are merely killing time on a trivial matter.
Men att därav dra slutsatsen att vi sysslar med oväsentligheter skulle vara fel.
But we also have to demonstrate this by rectifying matters where mistakes have been made.
Men det måste vi också bevisa genom att rätta till de fel som finns.
Is it just a matter of groundless European protectionism or are there serious reasons?
Är det enbart en ogrundad europeisk protektionism eller finns det övertänkta skäl?
For all of these reasons I am persuaded to vote in favour on this matter.
Av alla dessa skäl ser jag mig föranledd att uttrycka min röst för detta betänkande.
There are good reasons to approve such macro-financial aid as a matter of urgency.
Det finns goda skäl att godkänna ett sådant makroekonomiskt stöd som en brådskande fråga.
matter
volume_up
vikt {utr.} [bild.]
It is a matter of extreme urgency that this matter is resolved as quickly as possible.
Det är av yttersta vikt att denna fråga löses så fort som möjligt.
The Presidency attaches great importance to ensuring impetus in this matter.
Ordförandeskapet lägger stor vikt vid att garantera framgång i denna fråga.
We find the involvement of the European Parliament a matter of the greatest importance.
Vi anser att Europaparlamentets inblandning är av yttersta vikt.
How can this be an internal matter, when the case in Italy is not an internal matter?
Hur kan det vara en inhemsk angelägenhet när fallet i Italien inte är en inhemsk angelägenhet?
The Commissioner seemed to indicate that this was an internal Chinese matter.
Kommissionsledamoten verkade mena att detta var en intern kinesisk angelägenhet.
The problem with the management plans must be resolved as a matter of urgency.
Problemet med förvaltningsplanerna måste lösas som en brådskande angelägenhet.
matter (även: copy, material, stuff)
Subject matter: Materials Mechanics Time and place: Friday, June 10, 2011, at.
Ämnesområde: Materialmekanik/Material Mechanics Tid och plats: Fredag den 10 juni 2011, kl.
We are not approving new materials as such, but saying how matters should proceed.
Vi godkänner inte nya material som sådana, utan säger hur det skall gå till.
It is a water-borne virus and is transmitted via organic substances such as blood, faecal matter, mucus, etc.
Den överförs i vatten genom organiskt material, såsom blod, exkrementer och slem.
For this reason, it is good that we are today dealing with this matter in an urgent procedure.
Av denna orsak är det bra att vi befattar oss med denna fråga i en aktualitetsdebatt i dag.
Det handlar om orsak och verkan.
So, please, let us not confuse cause and effect, and let us not make party political capital out of these matters.
Låt oss idag dock inte blanda ihop orsak och verkan och låt oss inte bli ett partipolitiskt instrument.
I am also deeply concerned about the snail's pace at which OLAF worked in investigating this whole sorry matter.
Jag är också djupt oroad över den snigelfart som OLAF arbetade i under sin undersökning av hela denna tråkiga affär.
Secondly, as it is mostly a question of state aid, my services must also be notified of this type of matter.
Eftersom det under större delen av tiden kan handla om offentligt stöd skall detta slag av affär också anmälas till mina enheter.
In this respect, I wish to remind you that innovation is above all a matter of business, and those who work in businesses.
I det sammanhanget vill jag erinra om att innovationen framförallt är en affär för företagen och de människor som arbetar där.
matter (även: material)
Going way out, dark matter conforms to the same mycelial archetype.
Fritt tänkt, överenstämmer mörk materia, till samma myceliala arketyp.
Say this blanket represents all the matter and energy in the universe, okay?
Säg att den härfilten representerar all materia och energi i universum, okej?
So, in quantum mechanics, of course, you have dark energy and dark matter.
I kvantmekaniken finns mörk energi och mörk materia.
One wonders what is political about this debate: this is a matter of substance.
Man undrar vad som är politiskt i denna debatt: här handlar det om substans.
In this kind of matter, where chemical substances are in the dock, debate is always tricky.
I detta slag av ärenden där kemiska substanser placeras på de anklagades bänk är debatten alltid känslig.
There is another aspect which affects the substance of the matter we are discussing, and that is the question of marker genes.
Det är en annan sak, som i högre grad rör substansen i det vi har diskuterat, och det är frågan om markörgenerna.
2. "content"
As things stand, combating illegal content is a matter for Member States.
I dag är bekämpandet av straffbart innehåll medlemsstaternas ansvar.
The subject matter of the agreement also raises a lot of questions.
Avtalets innehåll väcker också många frågor.
The report calls for a regulation to be drafted and points out the subject-matter that should be included.
I betänkandet efterlyses en förordning, och det innehåll som bör ingå anges.
matter (även: copy)
3. "of"
matter
The matter was discussed at length in the Conference of Presidents.
Denna fråga har varit föremål för långa diskussioner inom talmanskonferensen.
This can now be a matter for examination in the International Criminal Court.
Detta kan nu bli föremål för granskning i den internationella brottmålsdomstolen.
It is a matter that has been of significant concern to the Industry Committee.
Det är en fråga som varit föremål för betydande oro från utskottet för industrifrågor.
4. "question"
That, however, is a national matter; it is not a matter for European legislation.
Detta är dock en nationell fråga; det är inte en fråga som omfattas av EU:s lagstiftning.
Some governments are turning this into a state issue, but that is another matter.
En annan fråga är att några regeringar gör detta till en fråga för staten.
Criminal law is a national matter, however, not an EU matter.
Straffrätten är dock en nationell fråga, inte en EU-fråga.
matter (även: issue)
Issues relating to organisational matters and to the disposal of these pollutants are further problems.
Frågor som gäller organisatoriska spörsmål och att göra sig av med dessa föroreningar är andra problem.
My question is of a fundamental nature, quite apart from these other serious matters, namely: why are we doing this?
Min fråga är mer grundläggande, och helt åtskild från dessa andra allvarliga spörsmål, nämligen varför vi gör detta?
During this past six months, we have been able to clarify a number of matters concerning enlargement and also to take it further.
Vi har under det senaste halvåret kunnat klargöra ett antal spörsmål i fråga om utvidgningen och även gå vidare med den.
SV

mattor {pluralis}

volume_up
mattor
Gårdarna hade desinfektionsbad och -mattor vid alla ingångar.
Farms had disinfectant baths and carpets at all entrances.
Å andra sidan äter människor, så vitt jag vet, inte mattor, och därför kan denna risk undvikas.
Furthermore, as far as I know, people do not normally tend to eat carpets, and therefore this level of risk could be avoided.
You do sell carpets?

Användningsexempel för "matter" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
Men det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
EnglishHow they will be applied is primarily a matter for each individual Member State.
Men hur de ska tillämpas är i första hand en sak för varje enskild medlemsstat.
EnglishThe European Council also worked on this matter, and now keeps coming back to it.
Europeiska rådet arbetade också på frågan och återvänder nu ständigt till ämnet.
EnglishIt does not matter whether the bibliography was created in the document or not.
Det sker oberoende av om litteraturförteckningen skapades i dokumentet eller ej.
EnglishThere are presidents of the political groups here, who could take up the matter.
Här finns ordförande för de politiska grupperna vilka skulle kunna be om ordet.
EnglishI hope that the matter will be brought to a close under this British Presidency.
Jag hoppas att man når en överenskommelse under det brittiska ordförandeskapet.
EnglishI am grateful that on this tricky matter, they have adopted the right position.
Jag är tacksam för att de i denna invecklade fråga har intagit rätt ståndpunkt.
EnglishThis is not a matter of subsidiarity, which we are extremely careful to respect.
Detta handlar inte om subsidiaritet, som vi är mycket noga med att respektera.
EnglishNor was the matter raised at all during the open session at the summit meeting.
Frågan togs över huvud taget inte upp under det öppna sammanträdet vid toppmötet.
EnglishUnfortunately, the US is complicit in this matter with the European Central Bank.
Tyvärr är både Förenta staterna och Europeiska centralbanken delaktiga i detta.
EnglishMany Members have raised the matter of hedge funds and new financial regulation.
Många ledamöter har tagit upp frågan om hedgefonder och en ny finansreglering.
EnglishI now come to the most sensitive and problematic aspect of the matter: financing.
Jag kommer nu till den känsligaste och svåraste punkten, nämligen finansieringen.
EnglishAnd, as a matter of legal conformity, they do not explain any article of the text.
Och i fråga om rättslig överensstämmelse klargör de inte någon artikel i texten.
EnglishI myself hope that this matter will be put to rights by new Treaty amendments.
Jag hoppas också själv, att detta rättas till i de nya ändringarna av fördraget.
EnglishI accept, as you said, that the role of Member States in this matter is crucial.
Jag accepterar, som ni sade, att medlemsstaternas roll i denna fråga är avgörande.
EnglishGiven the subject under discussion, it should be a matter of urgency this week.
Med tanke på temat för det så skulle det ha varit absolut nödvändigt denna vecka.
EnglishI would, however, like to raise a matter that President Prodi mentioned today.
Jag vill dock ta upp en fråga som kommissionens ordförande Prodi framförde idag.
EnglishBefore I finish, I should like to comment briefly on a matter which was raised.
Innan jag slutar, skulle jag vilja säga några ord om ett ämne som har tagits upp.
EnglishI will get back to you on the detail when I have had a chance to study the matter.
– Jag återkommer till er om detta när jag har haft tillfälle att studera frågan.
EnglishIn practice, Parliament has been unable to play much of a role in this matter.
I praktiken har parlamentet inte kunnat spela någon stor roll i det här ärendet.

"matter greatly" på svenska

matter greatly
Swedish
  • materia kraftigt
  • frågan i hög grad
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"matter of geography" på svenska

matter of geography
Swedish
  • fråga om geografi
  • frågan om geografi
Mera chevron_right

"matter of guesswork" på svenska

matter of guesswork
Swedish
  • frågan om gissningar
  • fråga om gissningar
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "matter":

matter

Synonymer (svenska) till "matthet":

matthet
mattas
Swedish