EN

matrix {substantiv}

volume_up
1. teknik
matrix
Matrix is the reference to a cell area whose total number of columns is to be found.
matris är referensen till ett cellområde vars kolumnantal ska uträknas.
The results of a matrix formula is also a matrix.
Resultatet av en matrisformel blir alltså i sin tur en matris.
Matrix is the reference, which is to comprise at least two columns.
matris är referensen som ska bestå av minst två kolumner.

Användningsexempel för "matrix" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA search matrix can be a single row or column, or part of a single row or column.
Vid sökmatrisen kan det röra sig om en enskild rad eller kolumn eller en del därav.
EnglishA DDE link is inserted as a matrix formula and can only be modified as a whole.
En DDE-länk infogas som matrisformel och kan således bara ändras som helhet.
EnglishIndex is the number of the column in the matrix that contains the value to be returned.
index är numret på den kolumn inom matrisen i vilken det returnerade värdet står.
EnglishThe function returns the position of the value found in the search matrix as a number.
Funktionen returnerar det påträffade värdets position i sökmatrisen i form av ett tal.
EnglishMatrix is the reference to a cell area whose total number of columns is to be found.
matris är referensen till ett cellområde vars kolumnantal ska uträknas.
EnglishA linked range of cells on a spreadsheet containing values is described as a matrix.
I tabellberäkning är en matris ett sammanhängande område med celler som innehåller värden.
EnglishThis function verifies if the first row of a matrix contains a certain value.
Den här funktionen kontrollerar om det står ett visst värde på den första raden i en matris.
EnglishNot only can a matrix formula process several values, but it can also return several values.
En matrisformel bearbetar inte bara flera värden utan kan även returnera flera värden.
EnglishThis function checks if a specific value is contained in the first column of a matrix.
Den här funktionen kontrollerar om det står ett visst värde i den första kolumnen i en matris.
EnglishSearch Criterion is the value searched for in the first column of the matrix.
sökkriterium är värdet som ska sökas i matrisens första kolumn.
EnglishPull up a range in the table, start this function, select the Matrix field and click End.
Dra upp ett område i tabellen, välj den här funktionen, markera fältet matris och klicka på OK.
EnglishSearch Criterion is the value which is to be searched for in the single-row or single-column matrix.
sökkriterium är det värde som Du vill söka efter i enrads - eller enkolumnsmatrisen.
EnglishA formula in which the individual values in a cell range are evaluated referred to as a matrix formula.
En formel, som utvärderar de enskilda värdena i ett cellområde, kallas matrisformel.
EnglishIn addition to multiplication, you can also use other operators on the reference range (a matrix).
Förutom multiplikation kan även andra operatorer användas för en områdesreferens (matris).
EnglishIf an argument entered as a matrix contains text or empty cells, these will be ignored.
Om ett argument som är angivet som en matris innehåller text eller tomma celler, ignoreras dessa värden.
EnglishDefine the relative spacing for the elements in a matrix.
Här definierar Du de avstånd som element i matriser har till varandra.
EnglishThe function then returns the value to the same line of a specific matrix column named by index.
Funktionen returnerar då värdet för en viss kolumn i matrisen på samma rad som namngetts med index.
EnglishWe need a presence inside the Matrix to await contact from the Oracle.
Någon måste vara inne i Matrix när oraklet tar kontakt.
EnglishThe function returns then the value in a row of the matrix, named in the Index, in the same column.
Funktionen returnerar då värdet för en viss rad i matrisen på samma rad som namngetts med index.
EnglishMatrix is the reference, which is to comprise at least two columns.
matris är referensen som ska bestå av minst två kolumner.

Synonymer (engelska) till "matrix":

matrix