"matrimonial" - Svensk översättning

EN

"matrimonial" på svenska

volume_up
matrimony {substantiv}
EN

matrimonial {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "matrimonial" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMatrimonial and custody disputes are both often heart-rending for all those concerned.
Både äktenskaps- och vårdnadstvister är ofta uppslitande för alla berörda.
EnglishWe must tackle the problem of the various conflicts of laws that arise in matrimonial cases.
Vi måste ta itu med problemet med de olika kolliderande rättigheterna i äktenskapliga ärenden.
EnglishHowever, matrimonial and custody questions were entirely excluded.
Äktenskaps- och vårdnadsfrågor lämnades emellertid utanför.
English. - (PT) I voted in favour of the Gebhardt report concerning applicable law in matrimonial matters.
skriftlig. - (PT) Jag röstade för Evelyne Gebhardts betänkande om tillämplig lag i äktenskapsmål.
EnglishWhen it comes to improving coherence between European rules on matrimonial matters, it is tricky getting 27 to agree on this matter.
Det är knepigt att få 27 medlemsstater att enas om enhetligare europeiska regler för äktenskapsmål.
EnglishI would also add that we are simultaneously drafting a law applicable to matrimonial systems that could be adopted in early 2010.
Jag vill också säga att vi samtidigt utarbetar en lag för äktenskapssystem som skulle kunna antas i början av 2010.
EnglishApplicable law in matrimonial matters (
EnglishSecondly, as I told you just now, we shall hold another meeting concerning the instrument on succession and on matrimonial arrangements.
För det andra ska vi, som jag sade alldeles nyss, hålla ett annat möte om instrumentet för arvs- och äktenskapsfrågor.
EnglishIn practice, the rules mean that a ruling in a matrimonial case will automatically be enforced in another Member State.
I praktiken innebär bestämmelserna att en dom i äktenskapsmål närmast med automatik kommer att bli verkställd också i en annan medlemsstat.
EnglishJudgments in matrimonial matters
EnglishOne concrete example is what is known as the Brussels II Regulation on the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters.
Ett konkret exempel är den s.k. Bryssel II-förordningen om erkännande och verkställighet av frågor som rör äktenskapsskillnad.
EnglishI think this represents a deliberate intrusion into the field, in order to undertake further work on matrimonial law and its harmonisation.
Jag anser att detta är ett avsiktligt intrång på området i syfte att arbeta vidare med äktenskapslagstiftningen och dess harmonisering.
EnglishThe Convention on jurisdiction, recognition and enforcement of judgements in matrimonial matters is an important step towards the Europe of the citizens.
Konventionen om domsrätt, verkställighet och erkännande av domar i äktenskapsmål är ett viktigt steg mot medborgarnas Europa.
EnglishThe European Parliament knows better than most the problems which rules of procedure for matrimonial disputes can cause for individual EU citizens.
Europaparlamentet känner bättre än de flesta de problem som procedurreglerna för äktenskapstvister orsakar för enskilda EU-medborgare.
EnglishFor assisting spouses the main problems lie in the fields of social protection, legal status and matrimonial, tax and company law.
De största problemen för medarbetande makar har med socialförsäkringsfrågor att göra, makarnas rättsliga ställning samt äktenskaps-, skatte- och bolagsrätt.
EnglishMr President, the European Commission maintains that this proposal is not aimed at amending matrimonial law and adoption law in the Member States.
Herr talman! Europeiska kommissionen hävdar att detta förslag inte syftar till att ändra medlemsstaternas äktenskapslagar och adoptionslagar.
English. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, I have voted in favour of the work presented by Mrs Gebhardt, on applicable law in matrimonial matters.
skriftlig. - (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag röstade för Evelyne Gebhardts betänkande om tillämplig lag i äktenskapsmål.
EnglishBilateral agreements between Member States and third countries on judgments and decisions in matrimonial matters, parental responsibility and maintenance obligations (
Bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer om domar i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om underhållsskyldighet (
English(PL) As far as I am aware, there is no provision anywhere in the treaties for matrimonial law, that is to say, family law, to be dealt with at Union level.
(PL) Såvitt jag vet finns ingen bestämmelse någonstans i fördragen om att äktenskapslagstiftningen, det vill säga familjerätten, ska hanteras på EU-nivå.
EnglishI therefore warmly welcome the report by Mr Verde i Aldea on the Convention on jurisdiction, recognition and enforcement of judgements in matrimonial matters.
Därför välkomnar jag varmt den ärade ledamoten Verde i Aldeas betänkande om konventionen om domsrätt, erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål.

Synonymer (engelska) till "matrimonial":

matrimonial
matrimony