"math" - Svensk översättning

EN

"math" på svenska

volume_up
math {substantiv}
EN

math {substantiv}

volume_up
You know, math was never my best subject, either.
Matematik var inte heller mitt bästa ämne.
What that means is, I combine my loves of math and magic to do something I call "mathemagics."
Det innebär att jag kombinerar min kärlek till matematik och magi och gör något som jag kallar "matemagi".
In maths the pupils were given the same problems as in the classroom, but as group work.
I matematik fick eleverna samma uppgifter som i klassrummet, men som gruppuppgifter.
math
volume_up
matte {utr.} [vard.]
As the name suggests, it is all about math and physics.
Som utbildningsnamnet antyder är det mycket matte och fysik på programmet.
And -- basic math! (Laughter) Anyway.
Och -- grundlägande matte! ~~~ (Skratt) I alla fall.
There’s been a lot of talk about Swedish children being poor at math.
Det pratas en hel del om att svenska barn är dåliga på matte.

Användningsexempel för "math" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI was endlessly getting busted in math class doodling behind the textbook.
Jag åkte ständigt dit på mattelektionerna för att jag klottrade bakom läroboken.
EnglishAnd I want to make it clear, we don't view this as the complete math education.
Och jag vill poängtera att vi inte betraktar det här som en komplett matteutbildning.
English(Laughter) That's why little girls don't do math. ~~~ It's too depressing.
(skratt) Därför gillar inte små flickor matte. ~~~ Det är för deprimerande.
EnglishFour student teachers have developed math lessons for the Air Force Museum.
Fyra lärarstudenter har utvecklat mattelektioner för Flygvapenmuseet.
EnglishThey're doing Khan Academy, they're doing that software, for roughly half of their math class.
De använder Khan Academy, de jobbar med programmet, under ungefär halva lektionen.
EnglishDuring the autumn semester, fourteen math student teachers will offer their services as a math coach.
Fjorton mattelärarstudenter ställer nu upp som coacher till höstterminen.
EnglishThere’s been a lot of talk about Swedish children being poor at math.
Det pratas en hel del om att svenska barn är dåliga på matte.
EnglishAs the name suggests, it is all about math and physics.
Som utbildningsnamnet antyder är det mycket matte och fysik på programmet.
EnglishLike if a kid loves racecars, let's use racecars for math.
Om ett barn älskar sportbilar så bör man försöka använda det i matten.
EnglishAll sorts of students contact the math students, with a preponderance of the really talented.
Alla kategorier av elever hör av sig till mattestudenterna, med någon övervikt för de riktigt duktiga.
EnglishWhat that means is, I combine my loves of math and magic to do something I call "mathemagics."
Det innebär att jag kombinerar min kärlek till matematik och magi och gör något som jag kallar "matemagi".
EnglishStudents struggling with math can get help from student teachers.
Elever i matteknipa kan få hjälp av lärarstudenter.
English(Laughter) And I suppose it's a contradiction that I talk about science when I don't know math.
(skratt) Och jag antar att det är en motsägelse att jag pratar om vetenskap när jag inte vet något om matematik.
EnglishBut identifying the actual losses to the economy is almost impossible to do unless we use copyright math.
Men att identifiera de faktiska förlusterna för ekonomin är nästan omöjligt utan upphovsrättsmatematik.
EnglishAnd you can see how the little math processor is working up here in his brain and is lighting up the whole brain.
Man kan se hur den lilla matteprocessorn jobbar här uppe i hans hjärna och lyser upp hela hjärnan.
EnglishI think math is very important, but so is dance.
Jag tycker matte är väldigt viktigt, men det är dans också.
EnglishBut unlike in high school we tie the math and physics together and can apply that knowledge in real life.
Men till skillnad från på gymnasiet binder vi ihop matten med fysiken och får tillämpa kunskaperna i verkligheten.
EnglishSandra Lindqvist suspects that the math and the physics, might scare off a few students, particularly girls.
Sandra Lindqvist misstänker att just matten och fysiken skrämmer bort en och annan student, i synnerhet tjejer.
EnglishSo our model is learn math the way you'd learn anything, like the way you would learn a bicycle.
Och det beror ofta på att de har kunskapsluckor - likt en schweizisk ost - där luckorna fortsatt urholka deras grundförståelse.
EnglishHere are the types of thinking: photo-realistic visual thinkers, like me; pattern thinkers, music and math minds.
Dessa är de olika tankesätten: fotorealistiska bildliga tänkare, som jag Mönstertänkare, musik- och mattesinnen.

"mathematical genius" på svenska

mathematical genius
Swedish
  • matematiskt geni
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"mathematics graduate" på svenska

mathematics graduate
Swedish
  • matematik examen
Mera chevron_right

"math genius" på svenska

math genius
Swedish
  • matematik geni
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "math":

math