"maternity leave" - Svensk översättning

EN

"maternity leave" på svenska

EN

maternity leave {substantiv}

volume_up
maternity leave
By demanding 20 weeks of maternity leave, we are discrediting the European Parliament.
Genom att kräva 20 veckors mammaledighet misskrediterar vi Europaparlamentet.
Better maternity leave is an investment in the future good health of our society.
Bättre mammaledighet är en investering i en framtida god hälsa i vårt samhälle.
That is the problem of the United Kingdom, not our proposals regarding maternity leave.
Det är Storbritanniens problem, inte våra förslag om mammaledighet.
maternity leave
Furthermore, maternity leave must be guaranteed for all women.
Vidare måste alla kvinnor garanteras rätt till barnledighet.
(RO) I must refer again to the Maternity Leave Directive.
(RO) Jag vill återigen hänvisa till direktivet om barnledighet.
Among other things, there is confusion between the terms barnledighet (parental leave) and mammaledighet (maternity leave).
Bland annat blandar man ihop barnledighet och mammaledighet.
maternity leave (även: pregnancy leave)
By demanding 20 weeks of maternity leave, we are discrediting the European Parliament.
Genom att kräva 20 veckors mammaledighet misskrediterar vi Europaparlamentet.
Better maternity leave is an investment in the future good health of our society.
Bättre mammaledighet är en investering i en framtida god hälsa i vårt samhälle.
That is the problem of the United Kingdom, not our proposals regarding maternity leave.
Det är Storbritanniens problem, inte våra förslag om mammaledighet.
maternity leave (även: pregnancy leave)
In any case, maternity leave and financial aid ought to be given priority in the individual countries.
Under alla omständigheter är graviditetsledighet och ekonomiskt stöd en prioritering som bör göras i de enskilda länderna.

Användningsexempel för "maternity leave" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBetter maternity leave is an investment in the future good health of our society.
Bättre mammaledighet är en investering i en framtida god hälsa i vårt samhälle.
EnglishMaternity leave after the birth of the child should be at least eight weeks.
Ledigheten för återhämtningen efter födseln bör uppgå till minst åtta veckor.
EnglishI am opposed to the project of extending maternity leave to 20 weeks with full pay.
Jag är emot förslaget att förlänga mammaledigheten till 20 veckor med full betalning.
EnglishWe are now ensuring that all European women have the right to maternity leave.
Vi ser nu till att alla kvinnor i EU har rätt att ta ut föräldraledighet.
EnglishBy demanding 20 weeks of maternity leave, we are discrediting the European Parliament.
Genom att kräva 20 veckors mammaledighet misskrediterar vi Europaparlamentet.
EnglishThey are often forced into jobs without pensions and without sick pay or maternity leave.
De tvingas ofta till arbeten utan pension och sjukersättning eller mammaledighet.
EnglishThere are many good reasons for us to have new legislation on maternity leave in Europe.
Det finns många goda skäl för oss att ha en ny lagstiftning om mammaledighet i EU.
EnglishWe therefore need a maternity leave law that motivates families to have children.
Vi behöver därför ha en lag om mammaledighet som motiverar familjer till att skaffa barn.
EnglishIn Portugal, too, maternity leave is already paid at 100% of earnings for 120 days.
Även i Portugal betalas mammaledigheten redan med 100 procent av inkomsten i 120 dagar.
EnglishOf course, fully paid and longer maternity leave is not enough on its own.
Det räcker naturligtvis inte med enbart en förlängd mammaledighet och full ersättning.
EnglishBoth the length of, and the financial support for, maternity leave vary.
Såväl längden på mammaledigheten som omfattningen av det ekonomiska stödet varierar.
EnglishCompanies will employ fewer women, as men do not take maternity leave.
Företagen kommer att anställa färre kvinnor eftersom män inte tar mammaledigt.
EnglishI believe that longer periods of maternity leave are important for children's development.
Jag anser att det för barnets utveckling är viktigt med längre mammaledighet.
EnglishWe cannot afford not to ensure that we have new, modern maternity leave legislation.
Vi har inte råd att underlåta att upprätta en ny och modern lagstiftning om mammaledighet.
EnglishWomen return to work after giving birth, and do not take maternity leave.
Kvinnor återvänder till arbetet efter förlossningen och tar inte ut någon mammaledighet.
EnglishThe report adopted proposes maternity leave of 20 weeks without any loss of earnings.
I det antagna betänkandet föreslås 20 veckors föräldraledighet utan något inkomstbortfall.
EnglishThis would result in the cost of maternity leave in the UK doubling.
Detta skulle innebära att kostnaden för mammaledigheten i Storbritannien fördubblas.
EnglishMaternity leave should be provided at full pay and not at the minimum level.
Kvinnor bör få full lön under mammaledigheten och inte miniminivån.
EnglishSome have called increasing maternity leave to 14 weeks progress, and indeed it is.
Vissa har kallat den ökade föräldraledigheten till 14 veckor en framgång, och visst är det så.
EnglishA second and equally important initiative, however, is full pay during maternity leave.
Ett andra och lika viktigt initiativ är dock att ge full ersättning under mammaledigheten.

Liknande översättningar för "maternity leave" på svenska

maternity substantiv
Swedish
leave substantiv
leave adverb
Swedish
to leave verb