"to match up with" - Svensk översättning

EN

"to match up with" på svenska

EN

to match up with {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to match up with" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe election did not match up to international standards or to our expectations.
Valet levde inte upp till internationella standarder eller till våra förväntningar.
EnglishYou are aiming to make progress here, and we will be watching to see how you match up.
Ni vill göra framsteg här och vi kommer att kontrollera hur ni lever upp till förväntningarna.
EnglishNow, however, the substance of its policies does not match up to its citizens’ expectations.
För tillfället matchar emellertid inte innehållet i EU:s politik medborgarnas förväntningar.
EnglishIt is clearly apparent from the facts that the EU's role in the world does not match up to this ambition.
Det är uppenbart att EU:s roll i världen inte lever upp till dessa ambitioner.
EnglishYour actions do not match up to 21st century leadership.
Ert agerande motsvarar inte vad man kan kräva av ett ledarskap på 2000-talet.
EnglishWe need clear rules that match up to the risk.
Det behövs tydliga bestämmelser som är relaterade till riskerna.
EnglishNow, however, the substance of its policies does not match up to its citizens’ expectations.
Vi anser därför att det är viktigt att förklara att unionen måste prioritera Lissabonstrategin under de kommande fem åren.
EnglishWe must establish cooperation and pre-accession structures that match up to these countries' European vocation.
Vi måste utveckla samarbets- och föranslutningsstrukturer i enlighet med dessa länders europeiska uppdrag.
EnglishWe must establish cooperation and pre-accession structures that match up to these countries ' European vocation.
Vi måste utveckla samarbets- och föranslutningsstrukturer i enlighet med dessa länders europeiska uppdrag.
EnglishThe substance of those agreements, regrettably, does not match up to the high-flown rhetoric which the Council President employs.
Innehållet i dessa avtal överensstämmer tyvärr inte med rådsordförandens högstämda retorik.
EnglishThe Rio Agenda, the Convention on Climate and various others have yet to match up to what was promised.
Dokumentet från Riomötet, Klimatkonventionen och många andra väntar ännu på att i praktiken bevisa att de betyder något.
EnglishThe issues are expressed well in the document and it is clearly only the budget which does not match up.
Det här dokumentet beskriver väl vad som står på spel, och det är oavgjort så att totalanslaget inte kan motsvara detta.
EnglishIn other words, it does not match up to the requirements of the developing transatlantic partnership in the future.
Med andra ord så motsvarar det inte kraven som kommer att ställas i framtiden i samband med ett växande transatlantiskt partnerskap.
EnglishWe need a European policy, along with commitments, resources, initiatives and measures that match up to what we are dealing with.
Vi behöver en europeisk politik vid sidan av åtaganden, resurser, initiativ och åtgärder som svarar mot det som vi har att göra med.
EnglishNor does this report, which, without being bad, does not match up to the issues at stake, seem very lucid or ambitious.
Klarsyn och ambition tycks för övrigt vara vad man lider brist på i detta betänkande som, utan att vara dåligt, inte är i nivå med vad som står på spel.
EnglishSecondly, regarding the Structural and Cohesion Funds, I noted that we did not match up to some of your expectations.
För det andra, vad struktur- och sammanhållningsfonderna beträffar: Jag har noterat att vissa av önskemålen beträffande beloppen inte har blivit tillgodosedda.
EnglishThe response of the majority in this House today does not match up to its commitments to its own voters or to the expectations of public opinion.
Dagens gensvar från majoriteten i kammaren motsvarar varken dess förpliktelser gentemot de egna väljarna eller allmänhetens förväntningar.
EnglishI fully concur with Mr Bullmann, when he talks of targets, but we are constantly experiencing just how little targets match up with concrete actions.
Jag håller helt och hållet med Bullman, som talar om mål - men vi upplever just i dagarna hur lite mål och konkret handling stämmer överens.

Liknande översättningar för "to match up with" på svenska

with preposition
Swedish
up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
match substantiv
to come up with verb