"master's" - Svensk översättning

EN

"master's" på svenska

volume_up
master's {substantiv}
EN

master's {substantiv}

volume_up
1. "master's degree", utbildning

Användningsexempel för "master's" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll indexes are created directly in the master document, i.e., in the *.sxg file.
Alla förteckningar skapar du direkt i samlingsdokumentet, d.v.s. i *.sxg-filen.
EnglishAs Hans Rosling, the master, my master, said, "Let the dataset change your mindset."
Som Hans Rosling, mästaren, min mästare, sa "Låt datan förändra ditt tankesätt."
EnglishThe master document automatically receives the extension.sxg (e.g. " Master.sxg ").
Samlingsdokumentet får automatiskt filnamnstillägget.sxg (t.ex. "Samling.sxg").
EnglishCathrine Reineholm - Master in public health and a bachelor in social science.
Cathrine Reineholm - Magister i folkhälsovetenskap samt kandidatexamen i pedagogik.
EnglishEurope urgently needs a new master plan with projects focused on the citizen.
Europa är i brådskande behov av en ny generalplan som inriktas på medborgarna.
EnglishThey must prevent the Committee from echoing " his master's voice ' too much.
De måste förhindra att kommittén allt för mycket är ett eko till his masterʼs voice.
EnglishIn master documents, you can also reference from one sub-document to another.
I samlingsdokument kan Du även hänvisa från ett deldokument till ett annat.
EnglishTickets are free and may be ordered through a list provided by the Master of Ceremonies.
Biljetterna är gratis och beställs på lista som du kan få genom ceremonimästaren.
EnglishMaster thieves who practice the long con live separate lives as civilians.
Mästar tjuvar som praktiserar långa planer, lever ett separat liv som civila.
EnglishThis fall starts a new master in Nursing at Luleå University of Technology.
Till hösten startar en ny master i Omvårdnad på Luleå tekniska universitet.
EnglishSwitch to the master view using the icon in the lower left-hand corner of the work area.
Aktivera bakgrundsvyn med ikonen med samma namn i arbetsområdet nere till vänster.
EnglishMr President, who would say ‘no’ to being master in their own house?
   . – Herr talman! Vem skulle säga nej till att vara herre i sitt eget hus?
EnglishMaster in Business Administration with specialization in Supply Chain Management (one year)
Magister i företagsekonomi med specialisering i Supply Chain Management (ett år)
EnglishWe also offer a two year Master Programme in Wood Technology, 120 credits.
Vi erbjuder även en 2-årig masterutbildning i Träteknik, 120 högskolepoäng.
EnglishClick this icon to switch between the Master View and the normal view.
Med den här ikonen växlar du mellan samlingsläge och normalläge för Navigator.
EnglishLTU offers Bachelor and Master Programme in Wood Technology, start autumn 2012.
LTU Skellefteå erbjuder HT2012 Högskoleingenjörsutbildning och Masterutbildning i Träteknik.
EnglishThe objects that you insert in the Master View cannot be modified in the normal Slide View.
Objekten, som du infogar i bakgrundsvyn, är skyddade mot ändringar i normal sidvy.
EnglishIn this dialog you define a master password for access to a password file.
I den här dialogrutan definierar du ett huvudlösenord för åtkomst till en lösenordsfil.
EnglishDUCARD To manipulate the fears in others...... you must first master your own.
För att manipulera andra människors rädsla....... så måste ni först vara herre över er egen.
EnglishYou have to lead a team of Commissioners and you have to master details of administration.
Ni måste leda en grupp kommissionärer och ni måste behärska administrativa detaljer.