EN master
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

master (även: champion)
As Hans Rosling, the master, my master, said, "Let the dataset change your mindset."
Som Hans Rosling, mästaren, min mästare, sa "Låt datan förändra ditt tankesätt."
Libya's leader is a master of capriciousness and unreliability.
Libyens ledare är en mästare i nyckfullhet och opålitlighet.
I know you are a master of diplomacy, but a response would be most appropriate in this case.
Jag vet att ni är en mästare i diplomati, men ett svar vore ändå rimligt.
master (även: gentleman, man, lord)
volume_up
herre {utr.}
Mr President, who would say ‘no’ to being master in their own house?
Vem skulle säga nej till att vara herre i sitt eget hus?
We are a parliament that is master of its own timetable, unlike some national parliaments.
Vi är ett parlament som är herre över sin egen tidsplan, till skillnad från en del nationella parlament.
Your master can plonk his holy ass wherever he chooses.
Er herre kan placera sitt heliga arsle precis var han vill.
master (även: owner, proprietary, proprietor, lord)
volume_up
ägare {utr.}
master (även: governor, sovereign, lord)
We, the policymakers, must to make sure that technology and globalisation are our servants, not masters.
Vi politiker måste se till att tekniken och globaliseringen blir våra tjänare, inte våra härskare.
The parliaments were represented; it is they, rather than the governments, who are the masters of the treaties, and they wanted to go a good deal further alongside us.
Parlamenten var företrädda; det är dessa, snarare än regeringarna, som är fördragens härskare.
As humans we are not masters but stewards, and this is the principle on which we should base our position on the introduction of GMOs.
Som människor är vi inga härskare, utan förvaltare. Det är utifrån den principen som vi måste ta ställning angående införande av GMO-produkter.
master
volume_up
husbonde {utr.} [gam. mod.]
Market forces are a good servant, but a bad master.
Marknadskrafterna är en bra dräng, men de är en dålig husbonde.
This would mean that our house would virtually be without a master just at a time when the crucial Agenda 2000 talks are going on, and Parliament would not have a negotiating team.
Detta skulle innebära att vi skulle ha ett hus nästan utan husbonde precis under de avgörande Agenda 2000-förhandlingarna och att parlamentet inte skulle ha någon förhandlingspart.
master
master (även: printing original)
volume_up
master {utr.}
This fall starts a new master in Nursing at Luleå University of Technology.
Till hösten startar en ny master i Omvårdnad på Luleå tekniska universitet.
ERASMUS MUNDUS MASTER Top-class research and professionally oriented modules.
International Erasmus Mundus Master Top-class research and professionally oriented modules.
Kemiteknik, inr mineralteknik och processmetallurgi, master
master
Little Hobbits do not belong in war, Master Meriadoc.
Små Hober hör inte hemma i krig Mäster Meriadoc.
Jag har kämpat i många krig, Mäster Dvärg.
Kan du sjunga mäster hob?

2. "employer"

master (även: employer)
It is not the job of the legislator to nanny its master, which, in this case, is the citizen.
Det är inte lagstiftarens uppgift att omyndigförklara sin arbetsgivare, som i det här fallet är medborgarna.
Name: Daniel Lennartsson Education: Civil Engineer, Master 7-month internship employer: NCC Gothenburg From: Trollhattan
Namn: Daniel Lennartsson Utbildning: Civilingenjör Väg- & Vattenbyggnad, Master inom Jord och Berg 7-månaderspraktik arbetsgivare: NCC Göteborg Kommer från: Trollhättan

3. "leader"

master (även: governor)

4. "teacher"

master (även: educator, preceptor, teacher)
Du är min lärare, O mästare av spöken.
By way of apology, he said, 'that was not my comment, it was made by your master Plato'.
Som ursäkt sade han: ”Det var inte min synpunkt, utan din lärare Platons.”
We will thereby create cross-border university families, which will offer Europeans masters degrees and will be open to students and lecturers from other continents.
På så sätt kommer det att skapas grupper av universitet över gränserna, där det kommer att erbjudas magisterutbildningar som är öppna för studenter och lärare från andra världsdelar.
master
Etienne Dumont and his great English master, Jeremy Bentham, were inclined to make the point that since laws are always in some measure coercive, they are always in some measure evil.
Etienne Dumont och hans store engelske läromästare, Jeremy Bentham, var av den åsikten att eftersom lagar till en viss grad alltid är tvingande, så är de alltid till en viss grad av ondo.
master

5. "original copy"

master (även: character, copy, freak, oddity)
master

6. utbildning

master (även: head teacher)
volume_up
rektor {utr.}
master
master
volume_up
rektor {utr.} (vid vissa universitetscollege)

7. sjöfart

master
Mr President, I listened with great interest to the long and sustained shipping metaphor of the Commissioner, who can now lay claim to be a master mariner of sorts.
Jag lyssnade med stort intresse på kommissionärens långa och utdragna fartygsmetafor, och han kan nu göra anspråk på att kallas sjökapten av något slag.
master
Secondly, it is essential to remind masters and owners of their obligation to send statements of their catches to the Cape Verdean authorities within the proper time.
För det andra är det väsentligt att påminna gemenskapens skeppare och redare om skyldigheten att i tid lämna in fångsdeklarationer till de kapverdianska myndigheterna.
master
volume_up
befälhavare {utr.} (på skepp)
I believe, therefore, that a system whereby the master of a fishing vessel has to keep a record of catch and location is feasible and fair.
Jag anser därför att ett system som gör fiskefartygets befälhavare skyldig att föra bok över fångster och fångstplatser är genomförbart och rättvist.
Ambiguity is evident in the cobbled-together text as to whether masters, as well as ordinary seafarers, are included in watch-keeping regulations.
Den ihoplappade texten är uppenbart motsägelsefull vad gäller huruvida befälhavare såväl som vanligt manskap omfattas av vakthållningsbestämmelserna.
I have heard it said, and you have just said so yourself, Mrs Wortmann-Kool, that we wanted to turn masters and crews into criminals.
Jag har hört det sägas, och ni har själv sagt det, fru Wortmann-Kool, att vi ville förvandla befälhavare och besättningar till brottslingar.

8. konst

master
volume_up
stor konstnär {utr.} [ex.]

9. zoologi

master
volume_up
husse {utr.}

Användningsexempel för "master" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAll indexes are created directly in the master document, i.e., in the *.sxg file.
Alla förteckningar skapar du direkt i samlingsdokumentet, d.v.s. i *.sxg-filen.
EnglishThe master document automatically receives the extension.sxg (e.g. " Master.sxg ").
Samlingsdokumentet får automatiskt filnamnstillägget.sxg (t.ex. "Samling.sxg").
EnglishCathrine Reineholm - Master in public health and a bachelor in social science.
Cathrine Reineholm - Magister i folkhälsovetenskap samt kandidatexamen i pedagogik.
EnglishEurope urgently needs a new master plan with projects focused on the citizen.
Europa är i brådskande behov av en ny generalplan som inriktas på medborgarna.
EnglishThey must prevent the Committee from echoing " his master's voice ' too much.
De måste förhindra att kommittén allt för mycket är ett eko till his masterʼs voice.
EnglishIn master documents, you can also reference from one sub-document to another.
I samlingsdokument kan Du även hänvisa från ett deldokument till ett annat.
EnglishTickets are free and may be ordered through a list provided by the Master of Ceremonies.
Biljetterna är gratis och beställs på lista som du kan få genom ceremonimästaren.
EnglishSwitch to the master view using the icon in the lower left-hand corner of the work area.
Aktivera bakgrundsvyn med ikonen med samma namn i arbetsområdet nere till vänster.
EnglishMaster in Business Administration with specialization in Supply Chain Management (one year)
Magister i företagsekonomi med specialisering i Supply Chain Management (ett år)
EnglishWe also offer a two year Master Programme in Wood Technology, 120 credits.
Vi erbjuder även en 2-årig masterutbildning i Träteknik, 120 högskolepoäng.
EnglishClick this icon to switch between the Master View and the normal view.
Med den här ikonen växlar du mellan samlingsläge och normalläge för Navigator.
EnglishLTU offers Bachelor and Master Programme in Wood Technology, start autumn 2012.
LTU Skellefteå erbjuder HT2012 Högskoleingenjörsutbildning och Masterutbildning i Träteknik.
EnglishThe objects that you insert in the Master View cannot be modified in the normal Slide View.
Objekten, som du infogar i bakgrundsvyn, är skyddade mot ändringar i normal sidvy.
EnglishIn this dialog you define a master password for access to a password file.
I den här dialogrutan definierar du ett huvudlösenord för åtkomst till en lösenordsfil.
EnglishHere, too, it is true that it is in restraint that the master is revealed; the European master.
Även här är det sant att i nöden prövas vännen, och i detta fall gäller det EU.
EnglishSee Future ceremonies or contact Master of Ceremonies Karin Lohm.
Se under Kommande akademiska högtider eller hör med ceremonimästare Karin Lohm.
EnglishTo be admitted to this one must have a master's degree in physical therapy.
För att antas till denna måste man ha magisterexamen i sjukgymnastik.
EnglishFiles can also be inserted into the master document via Drag&Drop.
Du kan också infoga filer i samlingsdokumentet genom att dra och släppa dem med musen.
EnglishIn the tough evaluation was LTU's bachelor's and master's degree graded with high quality.
I den tuffa utvärderingen fick LTU:s kandidat- och magisterexamen betyget hög kvalitet.
EnglishClick this icon to insert an index or an existing document into the master document.
Klicka här om du vill infoga en förteckning, ett dokument eller en text i samlingsdokumentet.