"massive" - Svensk översättning

EN

"massive" på svenska

EN

massive {adjektiv}

volume_up
massive investment in human resources in the area of health care.
kraftig investering i mänskliga resurser på hälsovårdsområdet.
There is massive interdependence between farming and its rural infrastructure.
Det finns ett kraftigt ömsesidigt beroende mellan jordbruket och dess infrastruktur på landsbygden.
I hope that it now puts massive support behind making the agreement work.
Jag hoppas att unionen agerar kraftigt för genomförandet av avtalet.
massive (även: solid)
We are seeing a massive slump in tourism, specifically from the USA and Canada.
Vi har en massiv nedgång när det gäller turismen, just från USA och Kanada.
First, the introduction of information technology on a massive scale.
För det första: En massiv introduktion av informationsteknik.
An ordinary black hole is thought to be the end state of a really massive star's life.
Ett vanligt svart hål tros vara sluttillståndet i en riktigt massiv stjärnas livscykel.

Användningsexempel för "massive" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe need to come together with a clear offer of massive international assistance.
Vi måste samlas kring ett tydligt erbjudande om massivt internationellt bistånd.
EnglishGiven the massive expulsion of the civil population, it is far too weak a measure.
Med tanke på den massiva fördrivningen av civilbefolkningen är den alltför svag.
EnglishLate payment is a massive economic problem in commercial transactions within the EU.
Sena betalningar är ett enormt ekonomiskt problem i handelsförbindelser inom EU.
EnglishI give you my promise to work closely with you in the massive task ahead of us.
Jag lovar att samarbeta nära med er i den massiva uppgift vi har framför oss.
EnglishThis amounts to a massive increase of our current environment and health funding.
Detta innebär en rejäl höjning av nuvarande bidrag till miljö- och hälsovård.
EnglishI too wish to see Parliament give massive support to the Commission' s proposal.
Också jag hoppas på ett massivt stöd från vårt parlament till kommissionens förslag.
EnglishNot only have they not been got rid of, but there is a massive proliferation.
Inte nog med att de inte har avskaffats, utan det förekommer en massiv spridning.
EnglishThere is also massive uncertainty which means that security is so important.
Det finns också en stor osäkerhet, vilket innebär att trygghet är mycket viktigt.
EnglishIt is clear that the country needs massive international support immediately.
Det står klart att landet behöver ett massivt internationellt stöd omedelbart.
EnglishWe are one of the few Member States making massive provisions for future pensions.
Vi är en av få medlemsstater som gör massiva åtgärder för framtida pensioner.
EnglishThe EU is the body whose common fisheries policy has created massive iniquities.
EU är det organ vars gemensamma fiskepolitik har skapat massiva orättvisor.
EnglishI too wish to see Parliament give massive support to the Commission's proposal.
Också jag hoppas på ett massivt stöd från vårt parlament till kommissionens förslag.
EnglishYou are using the crisis as a massive power grab to take us towards fiscal union.
Ni använder krisen som ett svepskäl för att tvinga in oss i en finanspolitisk union.
EnglishSo this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
Detta är med andra ord ett enormt problem för hela Europeiska gemenskapen.
EnglishIs massive opposition to cofinancing in the interests of the sector in the long term?
Ligger ett massivt motstånd mot samfinansiering i sektorns intresse på lång sikt?
EnglishWe are seeing a massive slump in tourism, specifically from the USA and Canada.
Vi har en massiv nedgång när det gäller turismen, just från USA och Kanada.
EnglishThe fourth point is the situation in the Far East and the massive aid given there.
Den fjärde punkten är situationen i Fjärran östern och det massiva stöd som ges där.
EnglishInvestors are ready to step in on a massive scale, but they need a clearer signal.
Investerarna står redo att kliva in i stor skala, men de behöver en tydligare signal.
EnglishThis directive is attempting to achieve a massive amount in one brave step.
Genom detta direktiv försöker man uppnå väldigt mycket i ett enda modigt steg.
EnglishBefore long, there was a massive underground potato-growing operation in Germany.
Snart fanns det en stor underjordisk rörelse för potatisodling i Tyskland.

"massive galaxy" på svenska

massive galaxy
Swedish
  • massiv galax
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"massive gathering" på svenska

massive gathering
Swedish
  • massiv samling
  • massiv insamling
Mera chevron_right

"massive glaciers" på svenska

massive glaciers
Swedish
  • massiva glaciärer
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "massive":

massive