EN

mass {substantiv}

volume_up
It seems the station's power plant is approaching critical mass.
Kejsare, det verkar som om stationens fusionsreaktorer närmar sig kritisk massa.
We have a whole mass of regulations; these need to be brought together in one document.
Vi har en massa förordningar som behöver sammanfattas i ett enda dokument.
We believe that the Commission’s views could signify this financial critical mass.
Vi anser att kommissionens ståndpunkt kan utgöra denna ekonomiska kritiska massa.
So, this is great, because remember my job is to show there is a lot of mass inside a small volume.
Så det här är fantastiskt, för kom ihåg att mitt jobb är att visa att det finns en stor mängd massa inuti detta lilla omfång.
I belong to those who were not given mass Hungarian citizenship, because this will be granted to those who lodged their application individually.
Jag är en av dem som inte fick ungerskt medborgarskap i klump, eftersom detta bara ges till dem som lämnar in sin ansökan enskilt.

Användningsexempel för "mass" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr Solana, you told us that Iraq should declare its weapons of mass destruction.
Herr höge representant! Ni sade att Irak måste anmäla sina massförstörelsevapen.
EnglishSudden, mass arrests of critics of his regime are followed by quick show trials.
På plötsliga massarresteringar av regimkritiker följer snabba skenrättegångar.
EnglishWe believe that the Commission’s views could signify this financial critical mass.
Vi anser att kommissionens ståndpunkt kan utgöra denna ekonomiska kritiska massa.
EnglishThese are, in my view, the real weapons of mass destruction in the world today.
Dessa vapen är enligt min mening de verkliga massförstörelsevapnen i dagens värld.
EnglishMass deportation and concentration camps were part of the arsenal of both regimes.
Massdeporteringar och koncentrationsläger ingick i båda dessa regimers arsenal.
EnglishMass media play an important and crucial role in informing European citizens.
Medierna spelar en viktig och avgörande roll för att informera EU:s medborgare.
EnglishThat is why we cannot allow the mass transmission of data without restrictions.
Därför kan vi inte tillåta massöverföring, dataöverföring utan restriktioner.
EnglishHow else can his secret programme of weapons of mass destruction be explained?
Hur skall man annars förklara dennes hemliga program för massförstörelsevapen?
EnglishMeasures to combat the spread of weapons of mass destruction are still important.
Åtgärder för att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen är fortfarande viktiga.
EnglishSo, we're cramming four million times the mass of the sun into that small volume.
Så vi trycker ihop fyra miljoner gånger solens massa in i den lilla volymen.
EnglishThe situation has now become hopeless, and may give rise to mass slaughter.
Därför har situationen blivit utsiktslös och det kan ge upphov till en masslakt.
EnglishSo will businesses that specialise in mass mailings and postal advertising campaigns.
Likaså företag som specialiserar sig på massutskick och reklamkampanjer via post.
EnglishThis mass of detail, with so many exceptions, is not an example of good legislation.
Denna mängd detaljer, med så många undantag, är inget exempel på god lagstiftning.
EnglishMass unemployment and persistent poverty are caused primarily by political factors.
Massarbetslöshet och ihållande fattigdom har huvudsakligen politiska orsaker.
EnglishMass refugee situations require special measures and separate budgetary allocations.
Situationer med massflykt kräver särskilda åtgärder och separat budgettilldelning.
EnglishMaking the labour market more adaptable and flexible is leading to mass poverty.
Flexibiliteten och tänjbarheten inom arbetsmarknaden är ansvariga för massfattigdomen.
EnglishBecause I want to show there is a mass inside as small a region as possible.
Därför att jag vill visa att det finns en massa i ett så litet område som möjligt.
EnglishThis policy has stifled growth and stimulated the rise in mass unemployment.
Denna politik har kvävt tillväxt och bidragit till ökningen av massarbetslösheten.
EnglishThere is no plan for disarmament or non-proliferation of weapons of mass destruction.
Det finns ingen plan för nedrustning eller icke-spridning av massförstörelsevapen.
EnglishOur cities are already groaning under the problems of mass, uncontrolled immigration.
Våra städer jämrar sig redan under problemen med okontrollerad massinvandring.

"massage gently" på svenska

massage gently
Swedish
  • massera försiktigt
  • massage försiktigt
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"mass gathering" på svenska

mass gathering
Swedish
  • massuppsamling
  • massinsamling
Mera chevron_right

"mass grave" på svenska

mass grave
Swedish
  • massgrav
Mera chevron_right