"martial law" - Svensk översättning

EN

"martial law" på svenska

EN

martial law {substantiv}

volume_up
1. juridik
martial law
I say these words exactly 24 years after martial law was imposed in my home country, Poland.
Jag säger dessa ord exakt 24 år efter det att krigslagar infördes i mitt hemland Polen.
I would like to propose that we say that he has replaced them 'by the state of emergency, de facto martial law'.
Jag vill föreslå att vi säger att han har ersatt dem ”med undantagstillstånd, i praktiken krigslagar”.
(PL) Mr President, I am speaking today in the European Parliament on the 25th anniversary of the introduction of martial law in my country, Poland.
I dag är det 25 år sedan krigslagar infördes i mitt land Polen.
In the 1980s, during the period of martial law in Poland, transparency served to protect against the most drastic forms of repression.
På 1980-talet, under perioden av militärt undantagstillstånd i Polen, skyddade öppenheten mot de kraftigaste formerna av förtryck.
Particular recognition is due to those who continued to pursue independent activity after the introduction of martial law in Poland.
Ett särskilt erkännande bör ges till dem som fortsatte kampen med självständiga aktioner efter införandet av militärt undantagstillstånd i Polen.
The slogan that inspired millions of members of this trade union in 1980 and 1981 and also during the period of martial law was ‘ There can be no freedom without Solidarity’.
De slagord som inspirerade miljoner medlemmar i denna fackförening 1980 och 1981 samt under den tid då det rådde militärt undantagstillstånd var ” Ingen frihet utan Solidaritet ”.
2. militärt
(PL) Mr President, 25 years ago, on the night of 12 December, martial law was imposed in Poland.
För 25 år sedan, natten till den 13 december, infördes undantagstillstånd i Polen.
I would like to propose that we say that he has replaced them 'by the state of emergency, de facto martial law'.
Jag vill föreslå att vi säger att han har ersatt dem ”med undantagstillstånd, i praktiken krigslagar”.
The government gradually reasserts its power and imposes martial law in December 1981, ending Poland’s brief encounter with people power.
Regeringen tar emellertid gradvis tillbaka sitt inflytande och i december 1981 införs undantagstillstånd.

Användningsexempel för "martial law" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMartial law brought with it violence, arrests and imprisonment for thousands of people.
Krigslagarna ledde till våld och arresteringar, och tusentals människor fängslades.
EnglishI say these words exactly 24 years after martial law was imposed in my home country, Poland.
Jag säger dessa ord exakt 24 år efter det att krigslagar infördes i mitt hemland Polen.
EnglishAll P-Fleet personnel are under arrest under Earth martial law.
Härmed förklarar jag soldaterna i P-unionen arresterade enligt krigslagens§62.
EnglishYesterday, it was 28 years since the imposition of martial law in Poland by the then Communist authorities.
I går var det 28 år sedan kommunistregeringen införde undantagslagarna i Polen.
English(PL) Mr President, 25 years ago, on the night of 12 December, martial law was imposed in Poland.
(PL) Herr talman! För 25 år sedan, natten till den 13 december, infördes undantagstillstånd i Polen.
EnglishThis condemnation was not sufficient, as martial law has just been extended for six months.
Att fördömandet var otillräckligt visas av att det militära undantagstillståndet precis har förlängts med sex månader.
EnglishI would like to propose that we say that he has replaced them 'by the state of emergency, de facto martial law'.
Jag vill föreslå att vi säger att han har ersatt dem ”med undantagstillstånd, i praktiken krigslagar”.
EnglishThat means lifting martial law and involving all democratic forces in the steps that are now being taken.
Det innebär att upphäva undantagstillståndet och engagera alla demokratiska krafter i de åtgärder som nu vidtas.
English(PL) Mr President, I am speaking today in the European Parliament on the 25th anniversary of the introduction of martial law in my country, Poland.
(PL) Herr talman! I dag är det 25 år sedan krigslagar infördes i mitt land Polen.
English(PL) Mr President, 25 years ago, on 13 December 1981, martial law was imposed in Poland.
(PL) Herr talman! För 25 år sedan, den 13 december 1981, infördes undantagstillstånd i Polen, vilket ledde till att fackföreningen Solidaritet förbjöds.
EnglishThe government gradually reasserts its power and imposes martial law in December 1981, ending Poland’s brief encounter with people power.
Regeringen tar emellertid gradvis tillbaka sitt inflytande och i december 1981 införs undantagstillstånd.
EnglishIn Syria, a state of emergency has been in existence for 41 years, thus enabling martial law to be applied by means of military courts.
Vi kan inte tillåta att kampen mot terrorismen får inta andra platsen efter kampen mot dem som bekämpar terrorismen.
EnglishIn Syria, a state of emergency has been in existence for 41 years, thus enabling martial law to be applied by means of military courts.
I Syrien har undantagstillståndet varat i 41 år, vilket gör det möjligt att tillämpa krigslagar genom militärdomstolar.
EnglishIn the 1980s, during the period of martial law in Poland, transparency served to protect against the most drastic forms of repression.
På 1980-talet, under perioden av militärt undantagstillstånd i Polen, skyddade öppenheten mot de kraftigaste formerna av förtryck.
EnglishI have the fortune to be speaking in this house today, on the twenty-fifth anniversary of the shameful declaration of martial law in Poland.
Jag har förmånen att få tala i detta parlament i dag, på 25-årsdagen av den skamliga deklarationen av undantagstillstånd i Polen.
EnglishParticular recognition is due to those who continued to pursue independent activity after the introduction of martial law in Poland.
Ett särskilt erkännande bör ges till dem som fortsatte kampen med självständiga aktioner efter införandet av militärt undantagstillstånd i Polen.
EnglishUnder martial law, when Poland was ruled by General Jaruzelski, violations of human, civil and political rights were commonplace.
Under denna period, då Polen styrdes av general Wojciech Jaruzelski, var kränkningar av de mänskliga, medborgerliga och politiska rättigheterna vanliga.
EnglishUnfortunately, the talks failed, which resulted in the Indonesian president imposing martial law and launching a widespread military operation.
Olyckligtvis strandade diskussionerna med följden att Indonesiens president utlyste krigstillstånd och inledde en mycket omfattande militär aktion.
EnglishThe imposition of martial law led this House to adopt, in June, an initial resolution, in which we denounced the lack of freedom for the people and of freedom of the press.
Att fördömandet var otillräckligt visas av att det militära undantagstillståndet precis har förlängts med sex månader.
EnglishThe imposition of martial law in the guise of emergency rule is an underhand attempt to destabilise Pakistan for the personal ambition of one man.
Införandet av krigslagar förklädda till undantagstillstånd är ett slugt försök att destabilisera Pakistan på grund av en mans personliga ambitioner.

Liknande översättningar för "martial law" på svenska

martial adjektiv
law substantiv
civil law substantiv
common law substantiv
natural law substantiv
Swedish
the body of EU law substantiv
action at law substantiv
contract law substantiv
family law substantiv
property law substantiv