EN

markings {substantiv}

volume_up
markings (även: marking)

Användningsexempel för "markings" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishStatutory markings for two- or three-wheel motor vehicles (codified version) (
Föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) (
EnglishI would not mind that if the markings were better, but in my opinion they are not.
Det skulle jag inte ha några invändningar mot om märkningarna skulle bli bättre.
EnglishOur products are often the victims of counterfeiting and misleading markings.
Våra produkter utsätts ofta för varumärkesförfalskning och vilseledande märkning.
EnglishWe fought not only to achieve origin markings but also for traceability.
Vi kämpade inte bara för att uppnå ursprungsmärkning utan också för spårbarhet.
EnglishThe compromise replaces the reference to 'national markings' with 'other markings'.
Genom kompromissen ersätts hänvisningen till ”nationella märkningar” med ”andra märkningar”.
EnglishThen the question of trademark protection versus origin markings arises.
Därefter kommer frågan om varumärkesskydd kontra ursprungsmärkning.
EnglishIf in the Selection area you only mark the Format, field the other markings are undone.
Markera bara fältet Format i området Urval, avmarkera de andra.
EnglishEasily visible signs and markings everywhere will also be characteristic of the building.
Väl synliga skyltar och markeringar överallt kommer också att bli karakteristiskt för byggnaden.
EnglishYou are able to read off the measurements of a selected object by consulting the markings on the rulers.
Du kan läsa av måtten för ett markerat objekt direkt på markeringarna på linjalerna.
EnglishUntil we have a uniform system of this kind, I see no point in harmonising markings.
Så länge det inte finns något enhetligt sådant system så tycker jag att en harmonisering av märkningen är onödig.
EnglishIt requires clearly defined marking, and not least it requires information as to what the markings mean.
Det kräver vissa tydliga märkningar, och inte minst kräver det information om vad märkningen går ut på.
EnglishThe communication will also address the issue of the relationship between the CE marking and voluntary markings.
I meddelandet kommer man också att ta upp förhållandet mellan CE-märkning och frivilligmärkning.
EnglishI say this because the EU needs to adopt legislation on origin markings for certain goods from third countries.
Jag säger detta eftersom EU måste anta lagstiftning om ursprungsmärkning för vissa varor från tredjeländer.
EnglishAnd those white markings are not natural markings.
Och de vita märkerna är inte naturliga sådana.
EnglishCan the Commission estimate how many stun weapon manufacturers are using the CE markings on their products?
Har kommissionen några siffror på hur många tillverkare av bedövningsvapen som använder EG-märkningen på sina produkter?
EnglishI know that everything is connected, and the scar that runs the length of my torso is the markings of the earthquake.
Jag vet att allting är sammankopplat, och att ärret som löper nedför min bröstkorg är märken efter jordbävningen.
EnglishThey must know and respect the traffic rules, respect the markings, and cyclists must wear protective equipment.
De måste känna till och respektera trafikreglerna, de måste respektera vägmärkena och cyklisterna måste bära skyddsutrustning.
EnglishSubsequently, I hope that we can introduce these markings on a voluntary basis, as the market will enforce it.
Jag hoppas således att vi kan införa dessa märkningar på frivillig basis, eftersom marknaden kommer att se till att de genomförs.
EnglishYou can choose to view individual versions of a document, or you can display the differences between versions with color markings.
Du kan välja att visa de enskilda versionerna eller visa skillnaderna mellan versionerna med färgmarkeringar.
EnglishWe need to combat its exploitation, too, including such deliberate confusion with other markings such as China Export.
Vi måste även bekämpa missbruket, bland annat den avsiktliga förväxlingen med andra märkningar, till exempel China Export.

Synonymer (engelska) till "marked":

marked
English
marking