"marking system" - Svensk översättning

EN

"marking system" på svenska

EN

marking system {substantiv}

volume_up
1. utbildning
marking system (även: grading system)

Användningsexempel för "marking system" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA compulsory marking system will be more effective than a voluntary one.
Ett obligatoriskt märkningssystem är effektivare än ett frivilligt.
EnglishWe must also amend and strengthen the CE marking system.
Vi måste också förändra och förstärka CE-märkningen.
EnglishAs Mrs Schaldemose said, the CE marking system is not the solution to all our safety problems on the internal market.
Som min kollega Schaldemose sade är inte CE-märkningen lösningen på alla våra problem med säkerheten på den inre marknaden.
EnglishTo avoid cases of fraud, however, an efficient marking and registration system ought to be operative for that reason, too.
I syfte att undvika fusk måste dock även av den anledningen ett effektivt system för märkning och registrering användas.
EnglishThe European Commission is currently working on a new approach to the CE marking system and the future strategy for that system.
Kommissionen arbetar för närvarande med ett nytt tillvägagångssätt i fråga om CE-märkningen och dess framtida inriktning.
EnglishThe first step towards better origin safeguards requires the creation of a reliable marking and registration system.
Första steget mot att bättre kunna garantera djurens ursprung kräver att man skapar ett tillförlitligt märknings- och registreringssystem.
EnglishIt is our responsibility to ensure that the marking system is strengthened and that market surveillance really works in all the Member States.
Det är vårt ansvar att se till att märkningen stärks och att marknadskontrollen verkligen fungerar i alla medlemsländer.
English- How will the Commission monitor and control the implementation of the new origin marking system and avoid circumvention?
- Hur ämnar kommissionen övervaka och kontrollera genomförandet av det nya systemet för ursprungsmärkning och förhindra bedrägerier?
EnglishIn relation to the CE marking system, we are satisfied with the distinction between the provisions of the regulation and those of the decision.
När det gäller CE-märkningssystemet är vi nöjda med distinktionen mellan bestämmelserna i förordningen och bestämmelserna i beslutet.
EnglishIn short, the proposed origin marking system will inform European consumers of the precise country of origin of the products they buy.
Kort sagt kommer det föreslagna systemet med ursprungsmärkning att informera EU:s konsumenter om exakt vilket land de produkter som de köper kommer ifrån.
EnglishIn short, the proposed origin marking system will inform European consumers of the precise country of origin of the products they buy.
Kort sagt kommer det föreslagna systemet med ursprungsmärkning att informera EU: s konsumenter om exakt vilket land de produkter som de köper kommer ifrån.
EnglishTherefore, we all agree that the current CE marking system for products is not able to represent a guarantee of safety for the European consumers.
Därför håller vi alla med om att det nuvarande CE-märkningssystemet för produkter inte kan ge de europeiska konsumenterna någon säkerhetsgaranti.
EnglishAs has been said, the Committee on Agriculture and Rural Development proposes partly solving this problem by introducing a common welfare-marking system.
Som tidigare nämnts som hastigast föreslår utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att ett gemensamt välfärdsmärkningssystem skall införas.
EnglishWe must bear in mind not only the marking system but also the other available means to us of boosting consumers' knowledge and ability to choose between goods.
Vi måste komma ihåg att det förutom märkningssystemet även finns andra sätt att öka konsumenternas kunskap och förmåga att välja mellan olika varor.
EnglishI welcome the approval by Parliament, by an overwhelming majority, of the introduction of a European marking system for goods imported from third countries.
Jag välkomnar att parlamentet med klar majoritet har godkänt ett införande av ett europeiskt märkningssystem för varor som importerats från tredjeländer.
EnglishFor example, the cattle marking system amounts to an enormous population book-keeping exercise; it relates to millions of individuals, which, moreover, are replaced rapidly.
Exempelvis märkningssystemet av nötboskap är en motsvarighet till den väldiga folkbokföringen; det omfattar miljoner individer, som dessutom omsätts snabbt.
EnglishThe ALDE group is satisfied with the compromise that has been reached because our concerns have been addressed - the main points being importers' liability and the CE marking system.
ALDE-gruppen är nöjd med den kompromiss som har nåtts eftersom vi har fått gehör för våra intressefrågor - framförallt importörernas ansvar och CE-märkningssystemet.
EnglishThe use of a standardised marking system will result in improved and more accurate information for consumers and will indicate the social and environmental standards that the products comply with.
Ett standardiserat märkningssystem kommer att leda till att konsumenterna får mer och korrektare information och upplysningar om vilka sociala och miljömässiga normer som produkterna uppfyller.

Liknande översättningar för "marking system" på svenska

system substantiv
marking substantiv
legal system substantiv
accounting system substantiv
judicial system substantiv
coding system substantiv
educational system substantiv
decimal system substantiv
immune system substantiv
operating system substantiv