"market shares" - Svensk översättning

EN

"market shares" på svenska

EN

market shares {pluralis}

volume_up
market shares
At present we as producers are losing market shares, and on an annual basis.
F n förlorar vi marknadsandelar som producenter och det varje år.
Yes, Europe has lost market shares, but less than the United States or Japan.
EU har visserligen förlorat marknadsandelar, men färre än Förenta staterna och Japan.
So our competitors are going to step up their farming activities and gain market shares.
Våra konkurrenter kommer alltså att stärka sina företag och vinna marknadsandelar.

Användningsexempel för "market shares" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYes, Europe has lost market shares, but less than the United States or Japan.
EU har visserligen förlorat marknadsandelar, men färre än Förenta staterna och Japan.
EnglishSo our competitors are going to step up their farming activities and gain market shares.
Våra konkurrenter kommer alltså att stärka sina företag och vinna marknadsandelar.
EnglishAt present we as producers are losing market shares, and on an annual basis.
F n förlorar vi marknadsandelar som producenter och det varje år.
EnglishOver the same period, Renault's market shares fell by one third, both in France and in Europe.
Samtidigt har Renaults marknadsandelar minskat med en tredjedel i Frankrike och i Europa.
EnglishWe want to fight for market shares, for our jobs, our cultural landscape, the European lifestyle.
Vi vill kämpa för marknadsandelar, för våra jobb, för vårt kulturlandskap och för den europeiska livsstilen.
EnglishIn individual countries, we have market shares of up to 20%, as is the case with coffee in Great Britain.
I enskilda länder har vi marknadsandelar på upp till 20 procent såsom i fallet med kaffe i Förenade kungariket.
EnglishIn individual countries, we have market shares of up to 20 %, as is the case with coffee in Great Britain.
I enskilda länder har vi marknadsandelar på upp till 20 procent såsom i fallet med kaffe i Förenade kungariket.
EnglishIf carried out quickly, efficiently and well, standardisation offers prospects of gaining market shares in this field.
Här är behovet av handling enormt, och dramatiska framsteg skulle kunna nås genom stordriftsfördelar.
EnglishMarket shares do not increase by wishful thinking.
Marknadsandelarna ökar inte genom önsketänkande.
EnglishIf carried out quickly, efficiently and well, standardisation offers prospects of gaining market shares in this field.
Om den utförs snabbt, effektivt och väl erbjuder standardiseringen en möjlighet att vinna marknadsandelar inom detta område.
EnglishThey take away other companies' market shares, even if this is at the expense of employment, the environment or animal welfare.
De tar marknadsandelar från andra företag, även när detta görs på bekostnad av arbete, miljö eller djurens välbefinnande.
EnglishThey take away other companies ' market shares, even if this is at the expense of employment, the environment or animal welfare.
De tar marknadsandelar från andra företag, även när detta görs på bekostnad av arbete, miljö eller djurens välbefinnande.
EnglishWhat are the market shares of the rating agencies (i.e. which are the credit rating agencies and what percentage of the market do they represent)?
Vilken marknadsandel har värderingsinstituten (dvs.
EnglishThe battle over market shares for next generation mobile phone frequencies, for example, will raise consumer prices sky high.
Kampen om marknadsandelar när det gäller till exempel nästa generations mobiltelefonfrekvenser kommer att höja konsumentpriserna till skyarna.
EnglishThis has generated competitiveness losses, reflected in persistent current account deficits and a fall in export market shares.
Detta har lett till förlorad konkurrenskraft, vilket återspeglas i ett ständigt underskott i bytesbalansen och minskade exportmarknadsandelar.
EnglishSince then, the market has fallen and the European Union is going to lose market shares because of the limitation of the volume of refunds.
Sedan dess har priserna gått ner och Europeiska unionen kommer att förlora marknadsandelar till följd av de begränsade ersättningarna.
EnglishThe use of market shares in the calculation is an unreliable method, because the result will vary depending on how the method is used.
Det är en osäker metod att använda marknadsandelar i beräkningen, eftersom resultatet kommer att bli annorlunda, beroende på hur metoden används.
EnglishThe fight by feedingstuff manufacturers to gain maximum market shares causes a lot of problems, just as it does in the foodstuffs industry.
Kampen bland djurfoderproducenterna för att uppnå största marknadsandel innebär, på samma sätt som inom livsmedelsproduktionen, många problem.
EnglishI am delighted that the Committee on Legal Affairs and the Internal Market shares the Commission's philosophy and supports its ambitious approach.
Det gläder mig att utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden delar kommissionens filosofi och stöder dess ambitiösa synsätt.
EnglishCooperation should not be limited simply to dividing up market shares and access to energy and water or to distributing patents on intellectual property.
Samarbetet får helt enkelt inte begränsas till att dela upp marknadsandelar och tillgång till energi och vatten eller att fördela patent på immaterialrätt.

Liknande översättningar för "market shares" på svenska

shares substantiv
Swedish
shares verb
Swedish
market substantiv
market value substantiv
market order substantiv
market town substantiv