"market risk" - Svensk översättning

EN

"market risk" på svenska

EN

market risk {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "market risk" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe need to put the emphasis on the creation of a genuine capital risk market.
Vi måste lägga tonvikten vid upprättandet av en riktig marknad för riskkapital.
EnglishThis is putting the smooth operation of the internal market at risk.
Det innebär att det är svårt att få den inre marknaden att fungera smidigt.
EnglishIt is obvious that the whole of the world market is at risk of being thrown out of joint.
Jag skulle vilja fråga kommissionsledamoten varför kommissionen inte reagerade tidigare.
EnglishTo be honest, Mr Rübig, last year was not an easy one for the risk capital market.
(EN) Herr Rübig! För att vara ärlig, var inte föregående år något lätt år för riskkapitalmarknaden.
EnglishIt is obvious that the whole of the world market is at risk of being thrown out of joint.
Det står klart att hela världsmarknaden riskerar att komma i olag.
EnglishMarket risk occurs not when people are guided by common sense but when there is woolly thinking.
Marknadsrisker uppstår inte när människor styrs av sunt förnuft, utan när de tänker förvirrat.
EnglishThe objective of reform must be to create an environment in which the risk capital market can flourish.
Målet med reformen måste vara att skapa en miljö där riskkapitalmarknaden kan blomstra.
English2003 is also the deadline we have set for the completion of the internal market for risk capital and securities.
2003 har vi också satt som gräns för att integrera marknaderna för riskkapital och värdepapper.
EnglishEuropean action is appropriate because in a single market risk does not stop at national borders.
Åtgärder på europeisk nivå är lämpliga eftersom riskerna på en gemensam marknad inte hejdar sig vid nationsgränserna.
EnglishThe proposal represents a major step in improving the assessment of market risk for capital adequacy purposes.
Förslaget utgör ett viktigt steg mot att förbättra bedömningen av marknadsrisker vid kapitalkravsbedömningar.
EnglishThe report is clearly supportive of the Community strategy to develop the EU risk capital market.
Det är tydligt att föredraganden, genom sitt betänkande, stöder gemenskapens strategi för att utveckla riskkapitalmarknaden i EU.
EnglishThe period since the launch of the risk capital action plan has seen a rapid growth in the EU risk capital market.
Sedan igångsättandet av handlingsplanen för riskkapital, har vi fått se en snabb tillväxt av riskkapitalmarknaden i EU.
EnglishMarket risk occurs not when people are guided by common sense but when there is woolly thinking.
För det första bör kommissionen eftertryckligt övervaka all import till den gemensamma marknaden och inte tveka att tillämpa skyddsklausulerna.
EnglishWe must not give in to the siren calls for protection; we must not turn our backs on globalisation or put our single market at risk.
Vi får inte ge efter för sirenen som ropar på skydd; vi får inte vända ryggen mot globaliseringen eller riskera vår inre marknad.
EnglishBut despite the real progress that has been made, there are still important barriers to development of the EU risk capital market.
Men trots den faktiska utveckling som har skett, finns det fortfarande viktiga hinder för utvecklingen av riskkapitalmarknaden i EU.
EnglishThe CAP should incorporate measures for regulation of and intervention in the agricultural market, and a risk management mechanism.
Den gemensamma jordbrukspolitiken ska omfatta åtgärder för att reglera och intervenera på jordbruksmarknaden och en riskhanteringsmekanism.
EnglishConsequently, many batteries placed on the Community market today still risk ending up in the environment, in incineration or in landfills.
Många av de batterier som släpps ut på gemenskapsmarknaden i dag riskerar fortfarande att hamna i miljön, i förbränning eller i deponier.
EnglishThe securitisation market and the financial market crisis arose not least because financial market products without own risk were created.
Marknaden för värdepapperisering och finansmarknadskrisen uppstod inte minst på grund av att finansmarknadsprodukter utan egen risk skapades.
EnglishThe experts in the credit rating agencies even failed to spot the rotten financial structures in the US property market as a risk.
Experter i kreditvärderingsinstitut misslyckades till och med att upptäcka riskerna med de ruttna finansiella strukturerna på den amerikanska fastighetsmarknaden.
EnglishThat means that the entire capital market risk has been transferred to the policyholders, which is to say to the employees, and that is something I am unable to accept.
Detta innebär att hela kapitalmarknadsrisken har överförts till försäkringstagarna, dvs. arbetstagarna, och detta kan jag inte acceptera.

Liknande översättningar för "market risk" på svenska

risk substantiv
market substantiv
to risk verb
market value substantiv