EN

market research {substantiv}

volume_up
1. allmänt
But, naturally, you can't do this kind of thing without a little bit of market research.
Men naturligtvis skulle det inte ha gått utan lite marknadsundersökningar.
M7035N Market Research for Business Decisions, 7.5 credits
M7035N Marknadsundersökningar för affärsbeslut, 7,5 hp
Is any analysis or market research available on how well informed people are about this Reform Treaty, both quantitatively and qualitatively?
Finns någon analys eller marknadsundersökning tillgänglig om hur välinformerade folk är om detta ändringsfördrag, både kvantitativt och kvalitativt?

Användningsexempel för "market research" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou have a vision for the use of research, market uptake and support schemes.
Ni har en vision om hur forskningen ska tillämpas samt om marknadslansering och stödsystem.
EnglishBut, naturally, you can't do this kind of thing without a little bit of market research.
Men naturligtvis skulle det inte ha gått utan lite marknadsundersökningar.
EnglishHe adds that when there is a failure of the market public research should be encouraged.
Han tillägger att den offentliga forskningen måste uppmuntras när marknaden misslyckas.
EnglishYou have indeed achieved results in the areas of labour market and research and development.
Ni har verkligen uppnått resultat när det gäller arbetsmarknaden och forskning och utveckling.
EnglishWe can support the whole innovation chain, all the way from the basic research to market deployment.
Vi kan stödja hela innovationskedjan, från grundforskning till tillämpning på marknaden.
EnglishFinally, the labour market research includes the labour market's mode of operation and regulation.
Arbetsmarknadsforskning, slutligen, innefattar arbetsmarknadens funktionssätt och reglering.
EnglishMarket-oriented research support for SMEs should be encouraged through special funding.
Marknadsorienterat forskningsstöd till små och medelstora företag bör uppmuntras genom särskild finansiering.
EnglishIt does not, in any case, help put an end to the gender-divided labour market in the research world.
Det bidrar i varje fall inte till att få slut på den könsuppdelade arbetsmarknaden inom forskarvärlden.
EnglishM7035N Market Research for Business Decisions, 7.5 credits
M7035N Marknadsundersökningar för affärsbeslut, 7,5 hp
EnglishResearch and development is an important area, not just product research but also market research.
Forskning och utveckling är ett viktigt område, men inte bara produktforskningen, utan även marknadsforskningen.
EnglishThey send people over to do market research.
De sänder över folk för att göra marknadsundersökningar.
EnglishThe research market changes very quickly and the results of research must also be put to use very quickly.
Marknaden för forskning förändras ju i mycket snabb takt och forskningsresultaten måste också utnyttjas mycket snabbt.
EnglishAt the same time, we must strengthen vertical relationships, from education to research to market opportunities.
Samtidigt måste vi förstärka de vertikala förbindelserna, mellan utbildning och forskning och marknadsföringsmöjligheter.
EnglishThere is no genetically modified vine propagating material available on the market as yet; however, research is ongoing.
För tillfället finns det ännu inget genetiskt modifierat material av vinstockar på marknaden, men forskning pågår.
EnglishBut these are all just theories, and we have market research and all sorts of things here, all of which must be examined.
Men det finns olika teser, det finns marknadsundersökningar och jag vet inte allt, allt detta måste bli föremål för undersökningar.
EnglishLet us concentrate on what the Union can do, namely stable frameworks, common currency, market access, research, innovation.
Låt oss koncentrera oss på det unionen kan göra: skapa stabila ramar, gemensam valuta, tillgång till marknader, forskning, innovation.
EnglishA Swedish market research bureau came to the conclusion that the effectiveness of the structural policy is clearly not up to the mark.
En svensk marknadsundersökningsbyrå drog slutsatsen att effektiviteten i strukturpolitiken uppenbarligen inte håller måttet.
EnglishIt is also an innovative cooperation of Member States in market-oriented research and development that merits European support.
Det är också ett innovativt samarbete mellan medlemsstater om marknadsinriktad forskning och utveckling (FoU) som förtjänar EU-stöd.
EnglishSuch market research will be very important for us in future if we are to see where our innovation policy needs to be focused.
Denna marknadsforskning är i framtiden mycket viktig för oss, så att vi ser var vi skall lägga tyngdpunkterna i innovationspolitiken.
EnglishWe must simplify the internal market, invest in research, strongly support our SMEs and help families in difficulty.
Vi måste förenkla den inre marknaden, investera i forskning, ge starkt stöd till våra små och medelstora företag och hjälpa familjer i svårigheter.

Synonymer (engelska) till "market research":

market research
marketing research

Liknande översättningar för "market research" på svenska

research substantiv
market substantiv
market value substantiv
market order substantiv
to research verb
market town substantiv